Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) земель”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-155
 
Методичні вказівки
для виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) земель”
з дисципліни "Землевпорядне проектування" студентами напряму підготовки
6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання
 
Рекомендовано 
методичною комісією 
напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”
Протокол № 7 від 27.08.2012
 
м. Рівне – 2012 рік
 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) земель”з дисципліни "Землевпорядне проектування"студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання / Корнілов Л.В., Кібукевич О.М., Трохимець С.М./ – Рівне: НУВГП. – 2012. – 24 с.
 
Укладачі: Л.В. Корнілов, к. т. н., доцент Національного університету водного господарства та природокористування;
О.М. Кібукевич, асистент Національного університету водного господарства та природокористування.
С.М. Трохимець, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування.
 
Відповідальний за випуск: П.Г. Черняга, д. т. н., професор завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.
 
 Корнілов Л.В., Кібукевич О.М. Трохимець С.М., 2012
 НУВГП, 2012
 
Зміст
 
Загальні положення
Послідовність та методика складання розрахунково-графічної роботи
Завдання на розробку розрахунково-графічної роботи
Вихідні дані до розрахунково-графічної роботи
1. Порядок відведення земель для несільськогосподарського виробництва
2. Розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва
3. Розрахунок втрат лісогосподарського виробництва
4. Розрахунок збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам
5. Пояснювальна записка
6. Виготовлення графічного плану об'єкта відведення земель
Додаток 1. Викопіювання з плану території Берегівської сільської ради Млинівського району Рівненської області
Додаток 2. План відведення земельної ділянки
Література
 
Загальні положення
 
Виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) має за мету закріплення теоретичних знань із розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та розрахунку втрат і збитків сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських і лісових угідь для цілей, не пов'язаних із веденням сільського та лісового господарства.
Для виконання розрахунково-графічної роботи студент отримує завдання на її виконання, план землекористування в масштабі 1:10000 або 1:25000 та інші вихідні дані (таблиця 1). 
Виконання РГР студент проводить самостійно і консультується з викладачем даної дисципліни. Під час виконання роботи крім методичних вказівок використовує законодавчі, інструктивні та нормативні матеріали, раніше набуті знання з геодезії, землевпорядних вишукувань, основ землевпорядкування і кадастру та землевпорядного проектування, а також умовні знаки для складання планів певного масштабу та спеціальну літературу.
Розрахунково-графічна робота виконується за відповідним варіантом. Вона складається із текстової та графічної частини. В графічну частину входить план масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000 чи 1:5000 з супроводжуючою інформацією. Текстова частина представляється пояснювальною запискою, завданням на складання РГР, експлікаціями, таблицями, розрахунками. Всі матеріали брошуруються і здаються викладачу для перевірки. Перевірена і виправлена розрахунково-графічна робота захищається студентом і здається в архів для збереження.
 
Послідовність та методика складання розрахунково-графічної роботи
 
Студент перед початком складання розрахунково-графічної роботи вивчає поставлене завдання, призначення і використання, зміст вихідних матеріалів та розробляє послідовність і методику їх складання. 
Підставою для виконання розрахунково-графічної роботи є завдання, в якому встановлюється порядок, види і обсяги робіт.
ЗАВДАННЯ
на виконання розрахунково-графічної роботи 
студента ____ курсу ФЗГ
групи______
 
Дисципліна: “Землевпорядне проектування”.
 
Тема: Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) земель.
 
Зміст розрахунково-графічної роботи:
1. Порядок відведення земель для несільськогосподарського виробництва.
2. Розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва.
3. Розрахунок втрат лісогосподарського виробництва.
4. Розрахунок збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам.
5. Виготовлення графічного плану об'єкта відведення земель.
 
Вихідні дані до завдання:
1).Повна назва об’єкта, для якого відводиться земельна ділянка - _________________________________________________область;
2).Площа земельної ділянки, що вилучається - _____ га;
3).Земельно-оціночний район ___ ;
4).Вид угідь _________________ ;
5).Шифр і назва агровиробничих груп ґрунтів ділянки, що вилучається___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;
6).Бал бонітету певного виду угідь ділянки, що вилучається ______________ ;
7).Середньоваговий бал бонітету певного виду угідь по області _____ ;
8).Коефіцієнт інтенсивності використання сільськогосподарських угідь ________;
9).Назва сільськогосподарської культури, якою засіяна земельна ділянка ____________________ ;
10).Урожайність сільськогосподарської культури ______ ц/га;
11).Ринкова ціна за 1ц сільськогосподарської продукції _____ грн.*
12).Ступінь зволоженості ґрунтів ____ ;
13).Група лісів ______ ;
14).Група родючості ґрунтів (трофотопи) ______ ;
 
 
Завдання видав (ла)           ___________        ______________
   (підпис)              (П.І.Б.)
 
Завдання отримав (ла)             ____________          _______________
   (підпис)  
Фото Капча