Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Частина І

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Український державний університет водного господарства і природокористування
 
Кафедра фізики
 
073–103
 
Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП
 
Частина І
 
Рівне – 2007
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Частина І. 
/Заячківський В.П., Кочергіна О.Д., Кучма М.І.
Рівне 2007 р. – 36 с.
Відповідальний за випуск – завідуючий кафедрою фізики НУВГП Орленко В.Ф., кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Комп’ютерний набір: Рудик Б.П.
Дані методичні вказівки призначені для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Вони містять перелік з 8 лабораторних робіт з різних розділів курсу фізики. Їм передують загальні вимоги по охороні праці, короткі відомості по теорії похибок, способи їх оцінки і запису кінцевого результату.
 
Зміст
Загальні вимоги по охороні праці 4
Похибки вимірювання фізичних величин 5
Лабораторна робота №1. Вивчення кінематики і динаміки поступального руху на машині Атвуда 10
Лабораторна робота №2. Визначення моменту інерції маятника Максвела 13
Лабораторна робота №3. Визначення модуля Юнга за прогином стержня 16
Лабораторна робота №4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою оборотного маятника 19
Лабораторна робота № 5. Визначення електроємності конденсатора балістичним гальванометром 22
Лабораторна робота № 6. Визначення опору провідників за допомогою містка Уітстона 25
Лабораторна робота № 7. Визначення в’язкості рідини методом Стокса. 28
Лабораторна робота № 8. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву кільця 32
 
1. Загальні вимоги по охороні праці
 
1.1 Вимоги безпеки перед початком роботи
 
До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли інструктаж на робочому місці.
Студент повинен ознайомитись з описом лабораторної роботи.
Після перевірки викладачем ступеня готовності студента до виконання лабораторної роботи, студент під наглядом лаборанта приступає до самостійного виконання роботи.
 
1.2 Вимоги безпеки під час роботи
 
Оскільки більшість лабораторних установок живиться від змінного струму напругою 220 вольт, то електричний струм становить найбільшу небезпеку для життя та здоров’я людини.
Щоб уникнути нещасного випадку, слід дотримуватись таких правил техніки безпеки:
1. не торкатись руками або предметами неізольованих провідників, які знаходяться під напругою;
2. вмикати електричне коло лише після перевірки схеми викладачем;
3. забороняється самовільна зміна схеми та її монтаж під напругою;
4. якщо методика виконання лабораторної роботи передбачає зміну режиму роботи установки, то всі перемикання слід робити лише однією рукою;
5. забороняється залишати без нагляду ввімкнені схеми, нагрівні прилади, вимірювальні прилади;
6. при надмірному нагріві елементів установки, іскрінні, появі запаху горілої ізоляції слід негайно вимкнути установку та повідомити про це викладача;
7. робота з несправними приладами або самовільний їх ремонт забороняється.
 
1.3 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 
У випадках аварії, травми або іншого нещасного випадку необхідно:
 надати потерпілому першу допомогу:
 викликати швидку допомогу;
 пожежну машину;
 повідомити завідуючого кафедрою.
 
1.4 Вимоги безпеки по завершенню роботи
 
Після завершення виконання лабораторної роботи студент вимикає установку, відключає від мережі живлення всі інші пристрої, прибирає робоче місце.
 
2. Похибки вимірювання фізичних величин
 
2.1 Види вимірювань. Похибки
 
Виміряти фізичну величину означає, порівняти її з однорідною, прийнятою за одиницю. За способом одержання результату розрізняють прямі та непрямі (опосередковані) вимірювання. При прямих вимірюваннях шукана величина визначається безпосередньо за допомогою вимірювального приладу (довжина – лінійкою, штангенциркулем, мікрометром, тощо; маса – рівноплечими терезами; час – секундоміром; сила струму – амперметром). Результат непрямого вимірювання визначається при підстановці значень прямих вимірювань до розрахункової формули (густина, об’єм, температурний коефіцієнт опору).
Будь-яке вимірювання не може дати справжнього (істинного) значення величини, а отримується лише наближене значення. Це пов’язано з властивостями вимірювальних об’єктів та обмеженістю вимірювальної техніки. Кожен прилад вносить в результат вимірювання свою приладову похибку, яка в одних випадках приймається половині ціни поділки приладу (лінійки, штангенциркуль, мікрометр, термометр), а в інших – рівна ціні поділки приладу (секундомір) або визначається за класом точності приладу (амперметр, вольтметр, магазин опорів). Ця похибка вказується в паспорті до приладу.
Розрізняють випадкову похибку, систематичну та промах. Випадкова похибка змінюється від досліду до досліду і причина її виникнення обумовлена дією великої кількості наперед непередбачуваних факторів. Ця похибка може бути оцінена шляхом обробки результатів вимірювань з застосуванням апарату теорії ймовірностей.
Систематична похибка повторюється від досліду до досліду або змінюється за певним законом. Джерелом систематичної похибки є неточність вимірювального приладу, недосконалість методики вимірювання і усувається шляхом введення поправок.
Промах – це результат використання несправного приладу, неправильної методики вимірювання, недбалих дій експериментатора. Результат такого вимірювання відкидається.
Нехай точне значення деякої величини x0, а в процесі вимірювань отримали ряд значень x1, x2, x3, … xn. Абсолютною похибкою деякого і-го вимірювання є модуль
Фото Капча