Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міграційні тенденції в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Концептуальні засади міжнародних міграційних процесів
1.1 Основні етапи міжнародної міграції
1.2 Види та особливості міжнародних міграційних процесів
1.3 Масштаби, форми й основні напрямки сучасних міграційних процесів
Розділ 2. Глобальні виміри міжнародних міграційних процесів та механізми їх регулювання
2.1 Міграційні процеси в Європі
2.2 Місце Кореї в міжнародній міграції робочої сили
2.3 Міграційні процеси в Пострадянському Просторі
Розділ 3. Міграційні тенденції в Україні
3.1 Розвиток міжнародної міграції робочої сили в України
3.2 Державне регулювання процесів трудової міграції в умовах загострення економічної ситуації в Україні
3.3 Проблеми та шляхи вирішення трудової міграції в Україні
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. В умовах розширення світогосподарських зв’язків міжнародна міграція відіграє значну роль у соціально-економічному розвитку країн. З часом все більша частина держав приєднується до міграційних процесів. З одного боку міграція одночасно впливає на різноманітні аспекти суспільного життя: економіку, демографію, соціологію, політику, право. Але з іншого боку, аналіз розмірів і тенденції міжнародної міграції робочої сили ускладнений недосконалістю його інформаційного забезпечення, відсутністю уніфікованих національних і міжнародних показників. Статистична інформація, що публікується, як правило, фрагментарна і залежна від контексту.
Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних положень та визначення методичного інструментарію дослідження міжнародної міграції, дослідження міжнародної трудової міграції, визначення основних її центрів, їх якісний і кількісний склад та механізмів державного управління міграційними процесами та боротьби з нелегальною міграцією.
Об'єктом нагляду є міжнародна міграція робочої сили. Предметом нагляду виступають сутність міграції, масштаби, напрями, види та форми залучення трудових ресурсів до світових міграційних потоків.
Досягнення мети зумовило необхідність постановки і вирішення таких конкретних задач:
формулювати концептуальні положення і висновки щодо масштабів, ознак і чинників трудової міграції у світі та в Україні на етапі трансформації її економіки;
визначити основні етапи руху міжнародної міграції робочої сили;
сформулюватиформи і основні тенденції розвитку міграції робочої сили;
розглянути сутність міжнародного ринку праці та причини міграційних процесів;
дослідити класифікації масштабів, напрямів, видів та форм міжнародної міграції робочої сили;
проаналізувати етапи міжнародної міграції робочої сили та особливості сучасного етапу міграційних процесів;
вивчити шляхи удосконалення державного регулювання міграції робочої сили.
проаналізувати основні елементи міграційних процесів робочої сили в Україні
дослідити та визначити регулятори щодо інтенсифікації міграційних процесів, як чинник безпеки держави;
Методи дослідження. У роботі використаний широкий спектр методів наукового аналізу та дослідження міжнародних економічних відносин, а саме: методи аналізу, синтезу та порівняння, історико-системний, системного підходу, соціологічних досліджень, якісного і кількісного порівнянь, математичного аналізу. Табличний метод використовувався для подання фактичного матеріалу, динамічний метод застосовувався для відслідковувався змін у часі.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.
 
Розділ 1. Концептуальні засади міжнародних міграційних процесів
 
1.1 Основні етапи міжнародної міграції
 
Історично міжнародне переміщення трудових ресурсів проходить 4 етапи. І етап міжнародної міграції безпосередньо пов'язаний з промисловою революцією, яка здійснилась у Європі в останній третині XVIII – середині XIX ст. Наслідком цієї революції стало те, що накопичення капіталу супроводжувалося зростанням його органічної будови. Остання привела до утворення «відносного перенаселення», що викликало масову міграцію з Європи до Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії. Цим було започатковано формування світового ринку праці.
Формування світового ринку праці сприяло:
• економічному розвитку в країнах імміграції, оскільки задовольняло гостру потребу цих країн у трудових ресурсах в умовах високих темпів накопичення капіталу і відсутності резервів залучення робочої сили; • колонізації малозаселених районів землі і втягуванню в систему світового господарства нових країн.
II етап міжнародного переміщення трудових ресурсів охоплює період з 80-х років XIX ст. до Першої світової війни. В цей період значно зростають масштаби нагромадження капіталу, характерною рисою якого виступає посилення нерівномірності цього процесу в рамках світового господарства. Високий рівень концентрації виробництва і капіталу в передових країнах (США, Великій Британії та ін.) зумовлює підвищений попит на додаткову робочу силу, стимулює імміграцію з менш розвинутих країн (відсталих країн Європи, з Індії, з Китаю тощо). За цих умов змінюється структура та кваліфікаційний склад мігрантів. На початку XX ст. основну масу мігрантів становила некваліфікована робоча сила.
III етап розвитку міжнародної міграції охоплює період між двома світовими війнами. Особливість цього етапу – скорочення масштабів міжнародної трудової міграції, в тому числі міжконтинентальної міграції і навіть рееміграції класичної країни-іммігранта – США. Це було зумовлено такими причинами: 1) наслідками світової економічної кризи 1929 – 1933 рр., що проявились у зростанні безробіття в розвинутих країнах, і необхідності обмеження міграційних процесів;
2) замкнуто-тоталітарним характером розвитку СРСР, котрий виключив його з кола країн-емігрантів робочої сили.
IV етап розвитку міжнародної міграції робочої сили розпочався після Другої світової війни і триває понині. Цей етап, зумовлений НТР, монополізацією міжнародних ринків праці і капіталу, процесами інтернаціоналізації та інтеграції. Його характерні риси:
• зростання внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема, в Європі та Африці; • зростання попиту збоку сучасного виробництва на висококваліфіковані
Фото Капча