Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародний захист прав жінок

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 

в першу чергу Франції та США, що сформувалося під впливом великих революцій, які мали місце в кінці XVIII ст., вплинуло на становлення та розвиток в міжнародному праві принципів та норм, що стосуються прав людини. У свою чергу міжнародне право позитивно вплинуло на закріплення в законодавстві держав основних прав та свобод людини. Загалом права людини з позиції міжнародного права – це права, суттєві для характеристики правового положення особи в будь-якому сучасному суспільстві. Різні суспільства мають різні соціальні можливості для забезпечення прав людини. Але для держав є характерним певний збіг поглядів на те, які права мають бути надані індивідам та закріплені в національних законах. Реальне забезпечення цих прав може бути різним і ґрунтується на рівні розвитку певного суспільства, на нього впливають національні, релігійні та інші особливості. Ці загальні положення повною мірою стосуються й прав жінок  .

Поняття «дискримінація щодо жінок» означає будь-яке обмеження за ознаками статі, що спрямоване на послаблення або зводить нанівець визнання, користування та здійснення жінками незалежно від їх сімейного стану на основі рівноправного становища чоловіка та жінки прав та основних свобод в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших галузях  .
Не можна вважати, що усвідомлення жінками своїх політичних та громадянських прав відбулося тільки в теперішній час або одночасно з розповсюдженням у світі в XIX – XX ст. ідей лібералізму та соціалізму. Так, французька письменниця і громадська діячка Олімпія де Гуж вбачала у знаменитій Декларації прав людини та громадянина 1789 р. применшення прав жінок, а тому у 1791 р. опублікувала свою «Декларацію прав жінки та громадянки», в якій обґрунтовувала необхідність рівноправ’я чоловіків та жінок, що на той час не сприймалося ні елітами, ні суспільством. Більше того, навіть надання жінкам виборчих прав (можливість голосувати на парламентських та інших виборах і можливість бути обраною) відбувалося поступово, зустрічаючи значний опір консервативної частини населення та еліти більшості країн. Першою у світі надала жінкам виборче право Нова Зеландія (1893 р.). Інші розвинуті держави зробили це, як правило, після Першої світової війни або протягом 20 – 30 рр. XX ст. Триваліше ніж інші європейські країни «чинили опір» визнанню формальної рівності прав чоловіків та жінок у виборчій сфері Швейцарія і Ліхтенштейн. Лише у 1971 р. після неодноразових безуспішних спроб швейцарські чоловіки-парламентарії проголосували за надання жінкам виборчого права. Ліхтенштейн надав таке право жінкам ще пізніше – у 1984 р. У цілому суфражистський рух сприяв позитивним змінам у ХІХ – ХХ ст. і хоча жінки не змогли реалізувати свої плани щодо рівноправності з чоловіками, проте за ними було визнане право на працю, рівні права в спадкуванні майна, обмежена батьківська влада над неповнолітніми дітьми, надане однакове право розлучення  .
Загалом певні зміни в правовому становищі жінок відбулися тільки на початку XX ст. Так, у 1902 р. в Гаазі були прийняті міжнародні конвенції, що стосувалися колізій національних законів з питань шлюбу, розлучення та опіки над неповнолітніми, а в 1904 р. та в 1910 р. – міжнародні конвенції, що стосувалися заборони торгівлі жінками та дітьми.
Міжнародне співробітництво держав, яке мало відношення до прав жінок, здійснювалося в трьох ключових напрямах: боротьба зі злочинністю (наприклад, протидія проституції) ; вирішення колізій національного права держав з різних питань (наприклад, щодо громадянства жінок) ; міжнародне регулювання праці (наприклад, особлива охорона жіночої праці). Своїм існуванням ці норми опосередковано слугували захисту тих або інших прав жінок, зокрема, на життя, свободу, особисту недоторканість, права на громадянство, на особливу охорону праці. Хоча, як правило, власне захист прав жінок не ставився державами за мету при підписанні такого роду міжнародних угод. Зокрема, до кінця Першої світової війни була укладена ціла низка міжнародних договорів (багатосторонніх та двосторонніх), які певною мірою регулювали питання громадянства заміжньої жінки. Проте мета забезпечення визнання прав жінок та досягнення рівності не ставилася і пізніше в багатосторонній конвенції, що регулює цю проблему – Гаазькій конвенції 1930 р., головною метою якої було попередження виникнення осіб без громадянства та подвійного громадянства. Не дивлячись на те, що ця конвенція виходить з підпорядкованості громадянства дружини громадянству чоловіка, вона об’єктивно сприяла певному поліпшенню становища жінок.
Одним з основних напрямів співробітництва держав у галузі захисту прав жінок у 20 – 30 рр. ХХ ст. була діяльність Міжнародної організації праці (МОП), яка була заснована у 1919 р. Згідно з її Статутом основною метою МОП було сприяння терміновому поліпшенню умов праці та життя працюючих, необхідного для досягнення загального миру «на основі соціальної справедливості». Проте і в її рамках питання про досягнення повного рівноправ’я жінок з чоловіками не ставилося, а йшлося про захист окремого, хоча і досить важливого права, – права жінки на особливу охорону її праці, пов’язану з материнством. Питання про правове становище жінок розглядалися Лігою Націй на 16-й сесії Зборів у 1935 р. Але відповідні заходи, розроблені цими Зборами, не вдалося реалізувати у зв’язку із початком Другої світової війни  .
 
Висновки до розділу 1
  1. Інститут права жінок тісно пов’язаний з інститутом права людини загалом і опирається на його загальні положення та норми.
  2. Фундаментальним принципом інституту права жінок є рівноправність чоловіка
Фото Капча