Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання поведінки ринкових суб’єктів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
з дисципліни
МІКРОЕКОНОМІКА
На тему:
«Моделювання поведінки ринкових суб’єктів»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 
1.1. Теоретичні основи дослідження поведінки споживача 
1.2. Оцінка поведінки споживача з врахуванням дії факторів зовнішніх та внутрішніх чинників 
1.3. Аналіз отриманих результатів та рекомендації 
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ КОНКУРЕНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
2.1. Теоретичні основи функціонування підприємства в умовах досконалої конкуренції. 
2.2. Аналіз поведінки конкурентного підприємства та галузі 
2.3. Висновки та рекомендації щодо діяльності конкурентного підприємства 
РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ МОНОПОЛІЇ 
3.1 Модель монополістичного ринку та його характеристики  
3.2. Аналіз діяльності підприємства-монополіста 
3.3. Висновки та рекомендації з поведінки монополіста 
ВИСНОВКИ 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 
 
ВСТУП
 
Тема даної курсової роботи «Моделювання поведінки ринкових суб’єктів» є досить актуальною на сьогоднішній день, бо в сучасних умовах випускники вищих учбових закладів повинні орієнтуватися в широкому спектрі економічних питань, оцінювати різні тенденції суспільного розвитку, щоб самостійно визначати свою позицію в перетвореннях, бути готовими до практичної діяльності і мати визначений світогляд.
Мета курсової роботи – поглиблення та систематизація теоретичних і практичних знань з курсу «Мікроекономіка».
Виконання курсової роботи надасть мені можливість досконало осмислити процес виробництва, проаналізувати проблеми, які супроводжують цей процес, ознайомитися з необхідними для виробництва факторами.
В ході даної роботи я навчусь приймати рішення, робити теоретичні та практичні висновки й узагальнення, застосовуючи отриманні теоретичні знання та аналізуючи результати проведених розрахунків під час вирішення конкретних економічних завдань.
Також, моделювання поведінки ринкових суб’єктів допоможе мені розібратися у визначенні дій тих чи інших суб’єктів ринкових відносин при зміні певного фактору.
Моделювання поведінки споживачів і фірм здійснюється за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає три основних елементи: мету, обмеження, вибір рішення:
  • мета споживача полягає у максимізації сукупної корисності набору благ, мета виробника – у максимізації суми економічного прибутку за певний період;
  • обмеження – це всі обставини, які не дозволяють споживати і виробляти стільки, скільки забажається; для споживача обмеженнями виступають його доход та ціни товарів, для фірми – продуктивність факторів виробництва, витрати виробництва, ціна готової продукції і попит на неї;
  • вибір рішення полягає у досягненні мети за наявних обмежень; для споживача – це вибір оптимальної структури споживчого кошика; для фірми – це вибір оптимального обсягу виробництва (або комбінації обсягу виробництва і ціни).
Курсова робота складається з виконання індивідуально навчально-дослідницького завдання, що має наступну структуру:
  • Моделювання поведінки споживача.
  • Моделювання поведінки фірми на досконало конкурентному ринку.
  • Моделювання поведінки фірми в умовах монополії.
Кожна частина завдання передбачає опис ринкового суб’єкта та умов його поведінки, виконання розрахунків, побудову відповідних рисунківта надання пояснювальної записки з описанням ходу розрахунків і економічного змісту реакцій споживача чи фірми.
Для написання роботи використовувались: Інтернет-видання, інформаційні портали, спеціалізована навчальна література, статистичні та фактичні матеріали журнальної періодики.
 
РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
 
1.1. Теоретичні основи дослідження поведінки споживача
 
Метою споживання товарів та послуг є задоволення потреб людини. Потреби- це стан незадоволення, з якого людина прагне вийти, або задоволення, яке вона хоче продовжити.
Економічні потреби -це ставлення людей до економічних умов їхньої життєдіяльності, яке характеризується відчуттям нестачі певних благ та послуг, бажанням володіти ними, щоб подолати це відчуття.
Разом із розвитком людини відбувається розвиток її потреб. У сучасному суспільстві недостатньо задовольняти потреби в їжі, помешканні, одязі. Дедалі більше значення має задоволення духовних, культурних, освітніх потреб. Тому, робимо висновок, що потреби людини безмежні у своєму розвиткові й мають тенденцію до підвищення, тобто до якісних і кількісних змін.
Єдиним способом задоволення потреб є споживання відповідного блага, що передбачає необхідність володіння цим благом, його багаторазове (для товарів тривалого вжитку) або одноразове (для товарів разового вжитку) використання.
Блага – це товари, послуги, соціальні й екологічні умови, які задовольняють потреби людини або які людина вимушена споживати чи використовувати. Саме корисність робить благо саме тим, що потребує споживач.
Антиблага – це протилежне явище до блага, тобто має від’ємну корисність, споживання таких благ є небажаним.
Залежно від впливу рівня доходу на обсяг споживання розрізняють нормальні блага та блага низької споживчої якості.
Нормальні блага – це блага, обсяг яких зростає зі зростанням доходу.
Блага низької споживчої якості – це блага, обсяг споживання яких спадає при зростанні доходу.
Залежно від впливу ціни на обсяг споживання розрізняють звичайні блага та товари Гіффена.
Звичайні – блага, обсяг споживання яких зростає при зниженні ціни.
Товари Гіффена – блага, обсяг споживання яких зростає при підвищенні ціни.
Загальною основою зіставлення благ є корисність.
Корисність – це задоволення, яке споживач отримує від споживання товарів чи послуг або від будь-якої діяльності. Максимізація корисності є метою споживача, основним мотивом його поведінки.
Щоб узагальнити мотивацію поведінки споживача, необхідно було дати кількісну оцінку корисності. Але корисність представляє собою психологічно-суб'єктивну оцінку задоволення. Для різних людей оцінка корисності одного й того ж блага буде різною. Навіть для однієї
Фото Капча