Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання якісних показників діяльності великомасштабних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Гур'янова Лідія Семенівна
 
УДК 330. 46
 
Моделювання якісних показників діяльності великомасштабних систем
 
Спеціальність 08. 03. 02 – економіко-математичне моделювання
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Клебанова Тамара Семенівна, Харківський державний економічний університет, завідуюча кафедрою економічної кібернетики.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Якович, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, завідуючий кафедрою економічної кібернетики і маркетингового менеджменту кандидат економічних наук, доцент Хижняк Володимир Іванович, Донецький інститут економіки і господарського права, декан денного відділення.
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра економічної кібернетики.
Захист відбудеться 16. 05. 2002 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64. 055. 02, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується появою таких нових організаційних структур, як корпорації, концерни, холдинги, фінансово-промислові групи тощо. Найбільш характерною рисою цих великомасштабних систем (ВМС) є наявність складної структури, велика кількість зв'язків з постачальниками та споживачами продукції.
Ефективність роботи великомасштабних систем, які функціонують в умовах нестаціонарного середовища, багато в чому залежить від стану фінансової системи. Одним з напрямків удосконалювання останньої є моделювання якісних показників, які відображають різноманітні сторони фінансової діяльності, як окремих дочірніх підприємств, що входять до складу ВМС, так і всієї системи в цілому.
Великий внесок у розвиток підходів до моделювання фінансової діяльності підприємств внесли роботи як вітчизняних, так і закордонних авторів, таких, як Бланк І. О., Бріхгем Ю., Забродський В. А., Заруба В. Я., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Ковальов В. В., Павлова Л. М., Пономаренко В. С., Пушкар О. І., Тридід О. М., Трофімова Л. М., Черняк О. І. та ін. Однак деякі питання проблеми підвищення якості функціонування фінансової системи, особливо пов'язані з моделюванням показників фінансової діяльності, не знайшли належного відображення в наукових працях.
Актуальність названої проблеми, необхідність розробки динамічної системи управління фінансовими ресурсами великомасштабної системи обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету та задачі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації згідно з держбюджетною темою досліджень Харківського державного економічного університету: “Моделі та механізми антикризового управління підприємством” (номер державної реєстрації 0100U004436) є складовою частиною розробок.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних основ економіко-математичного моделювання якісних показників фінансової діяльності великомасштабних систем, які забезпечують підвищення ефективності її функціонування. У відповідності з сформульованою метою дослідження були поставлені та вирішені наступні задачі:
виявлені особливості управління фінансовою діяльністю великомасштабних систем;
проведений аналіз фінансової діяльності як дочірніх підприємств, що входять до складу ВМС, так і системи в цілому;
проведений аналіз основних підходів до проблеми моделювання якісних показників фінансової діяльності системи;
розроблені концептуальні положення механізму моделювання якісних показників діяльності великомасштабної системи;
запропоновані моделі оцінки й аналізу фінансового стану великомасштабної системи;
розроблена модель діагностики фінансової діяльності системи;
розроблений комплекс моделей відновлення платоспроможності великомасштабної системи.
Об'єктом дослідження є процеси управління фінансовою діяльністю великомасштабних систем.
Предметом дослідження – комплекс моделей аналізу якісних показників фінансової діяльності ВМС.
Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних вчених у галузі економіко-математичного моделювання (розробки концепції моделювання якісних показників фінансової діяльності ВМС), експертних методів (формування системи діагностичних показників), багатомірного аналізу (побудови системи моделей оцінки й діагностики фінансової діяльності великомасштабних систем), прогнозування (визначення потенційних можливостей підприємств ВМС до нейтралізації кризових явищ), структурного моделювання (розробки комплексу моделей фінансових потоків), фінансового управління (формування системи найбільш привабливих джерел фінансування).
При роботі над дисертацією були вивчені й використані статистичні матеріали періодичних видань, дані Міністерства статистики України та фінансової звітності ряду промислових підприємств.
У дисертації були використані методи таксономії (оцінки рівня фінансової стійкості ВМС), кластерного (побудови класів фінансових ситуацій), дискримінантного (визначення можливих джерел несприятливих фінансових ситуацій), дисперсійного (оцінка фінансової діяльності підприємств системи), факторного (формування напрямків фінансового оздоровлення) аналізу, а також методи аналізу часових рядів (визначення впливу трендової, циклічної, сезонної компонент на рівень фінансової стійкості великомасштабної системи).
Розрахунки проводилися з використанням ППП “Statistica”. У процесі роботи використовувалися програма “Analyse”, розроблена кафедрою економічної кібернетики Харківського державного економічного університету.
Наукова новизна. У результаті роботи над дисертаційною роботою були отримані наступні найбільш істотні результати, які мають наукову новизну:
вперше:
розроблено концепцію моделювання якісних показників фінансової діяльності великомасштабної системи, що ґрунтується на механізмах раннього попередження та дозволяє оперативно діагностувати симптоми неблагополучного фінансового стану і підвищити швидкість реагування фінансової системи на вплив зовнішніх і внутрішніх перешкод;
запропоновано комплекс моделей фінансового оздоровлення великомасштабної системи, що на
Фото Капча