Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Карпенко Людмила Іванівна
 
УДК 618. 145-092-02: 618. 14-005. 1-057
 
Морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах
 
14. 03. 02. – патологічна анатомія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор медичних наук, професор Романюк Анатолій Миколайович, Сумський державний університет, завідувач кафедри патологічної анатомії медичного факультету.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Губіна – Вакулік Галина Іванівна, Харківський державний медичний університет, кафедра патологічної анатомії доктор медичних наук, професор Гончарова Лариса Сергіївна, Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, завідувач лабораторії патоморфології і експериментальної хірургії.
Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства і гінекології, науково-дослідницька лабораторія морфологічних досліджень АМН України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться «_28_» _березня_ 2002 р. о _1330_год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 600. 01 при Харківському державному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (м. Харків, пр. Леніна, 4).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Жінки-трудівниці промислових підприємств внаслідок своїх анатомо фізіологічних особливостей більш чутливі до дії несприятливих умов виробництва. Очевидно, цим пояснюється високий рівень захворюваності серед них у ряді виробництв порівняно з чоловіками, працюючими у подібних умовах (В. С. Богорад, 1989).
У літературі є дані про вплив шкідливих промислових чинників на гінекологічну захворюваність у робітниць машинобудівного, гумового, хімічного та інших виробництв (З. М. Дубосарська, В. А. Піляєв, 1999).
За даними різних авторів дисфункціональні маткові кровотечі в структурі гінекологічної захворюваності спостерігаються у 12-20% випадків (В. І. Грищенко, Ю. С. Паращук, Н. О. Щербина, 1990), 10 25% випадків (О. Г. Гуменюк, 1995; В. Н. Запорожан, О. М. Віхляєва, Б. І. Желєзнов, 1997).
Значущість цієї проблеми зумовлена ще й тим, що більшу частину працюючих жінок складають жінки репродуктивного віку. Дисфункціональні маткові кровотечі призводять до значної анемізації хворих, негативно впливаючи на репродуктивну систему жінок. Вивченню цього впливу присвячено багато праць (Г. І. Герасимович, 1997; B. N. Chen, G. C. Giudice, 1998; О. Г. Гуменюк, 1999).
Достатньо тривалий і інтенсивний вплив пошкоджуючих чинників або несприятливих умов довкілля на жінку-робітницю можуть суттєво знизити адаптаційний потенціал організму та призвести до розвитку стану напруження з виникненням змін менструальної функції з дисфункціональними матковими кровотечами. В основі їх можуть бути гіперпластичні процеси (О. М. Віхляєва, Б. І. Желєзнов, В. М. Запорожан, 1997; О. В. Цирліна, 1999; В. В. Беспоясна, 1998).
Сьогодні існує необхідність удосконалення і конкретизації механізмів патоморфологічних змін в ендометрії при дисфункціональних маткових кровотечах. Перспективним є пошук імуноморфологічних маркерів у роз-витку гіперпластичних процесів в ендометрії таких жінок.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної програми медичного факультету Сумського державного університету “Вивчення стану здоров'я дитячого та дорослого населення Сумської області в умовах впливу несприятливих соціальних, економічних та екологічних чинників”, номер держреєстрації 0101U002098.
Мета та задачі дослідження. Мета – визначити особливості патоморфозу морфологічних проявів ендометрія у робітниць промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах.
Задачі дослідження.
1. Вивчення екологічної ситуації довкілля Сумщини та санітарно-гігієнічних умов виробництва на промислових підприємствах, де працюють хворі жінки на дисфункціональні маткові кровотечі.
2. Проведення скринінгового аналізу структури патоморфологічних змін ендометрія у жінок Сумського регіону при маткових кровотечах.
3. Аналіз історії хвороб хворих жінок на дисфункціональні маткові кровотечі, працюючих на промислових підприємствах та тих, що мають інше місце роботи.
4. Морфологічне дослідження біопсійного матеріалу жінок з дисфункціональними матковими кровотечами у групі порівняння.
5. Вивчення морфологічних, імунологічних та морфометричних особливостей різних видів гіперплазій ендометрія у жінок – працівниць промислових підприємств з дисфункціональними матковими кровотечами.
Об’єктом дослідження були дисфункціональні маткові кровотечі в умовах впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища у жінок-робітниць промислових підприємств.
Предметом дослідження були патоморфологічні та імунологічні зміни в ендометрії при дисфункціональних маткових кровотечах у робітниць хімічної та машинобудівної промисловості.
Методи дослідження. Проведення гістологічного та гістохімічного методу дозволило визначити особливості патоморфологічних змін в ендометрії при дисфункціональних маткових кровотечах у жінок промислових підприємств. Морфометричним методом визначали характерні кількісні зміни в тканинах ендометрія при різних видах гіперпластичних процесів у цих жінок. Імуноморфологічне дослідження дозволило визначити зміни при патологічних процесах в лімфоїдній і сполучній тканинах ендометрія у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами. Методом статистики визначали статистичні відмінності середніх параметрів у досліджуваних групах.
Наукова новизна отриманих результатів. На основі проведеного комплексного морфологічного, імуноморфологічного дослідження патологічних процесів в ендометрії у жінок-робітниць промислових підприємств, які страждають на дисфункціональні маткові кровотечі (ДМК), виявлені основні ділянки в ланцюгу розвитку гіперпластичних процесів в ендометрії під впливом несприятливих чинників промислового походження.
Вперше установлено, що гіперпластичні процеси в ендометрії у робітниць машинобудівної та хімічної промисловості мають відмінності у своїх проявах.
Встановлено більш пошкоджуючу дію хімічних чинників промислового виробництва у
Фото Капча