Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Музично-дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з вадами зору

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. ОДЕСА) імені К. Д. УШИНСЬКОГО
 
АНДРАСЯН АНЖЕЛА ЛЬВІВНА
 
УДК: 371. 911 + 372. 212. 3+78. 06
 
МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ
 
13. 00. 03 – корекційна педагогіка
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Одеса – 2004
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Одеса) імені К. Д. Ушинського, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Шеремет Борис Григорович Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса) імені К. Д. Ушинського, завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації.
Офіційні опоненти: – доктор медичних наук, професор Сердюченко Віра Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент Синьова Євгенія Павлівна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова завідувач кафедри тифлопедагогіки.
Провідна установа: Слов’янський державний педагогічний університет, кафедра теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації, Міністерство освіти і науки України, м. Слов’янськ.
Захист дисертації відбудеться 25. 02. 2004 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41. 053. 01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Одеса) імені К. Д. Ушинського за адресою: 65029, м. Одеса, вул.. Ніщинського, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К. Д. Ушинського за адресою: 65091, м. Одеса, вул.. Старопортофранківська, 26.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Проблема інвалідів дитинства, до яких відноситься і діти з вадами зору, є однією з актуальних соціальних проблем нашого суспільства (В. І. Бондар, Л. С. Вавіна, О. В. Киричук, С. О. Покутнєва). Це зумовлено тим, що Україною визнано конвенцію ООН про права дитини і Всесвітню декларацію про забезпечення захисту і розвитку дітей, що зумовило підвищення уваги громадськості до проблем дітей-інвалідів, підкресливши важливість створення умов їхньої інтеграції в систему сучасних взаємин. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті вказує на необхідність удосконалення системи освіти для дітей з вадами психофізичного розвитку, забезпечення їм повноцінного проживання і соціального захисту.
Проблема розвитку, навчання і виховання дітей з вадами зору була предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних учених (В. М. Акімушкін, В. І. Беліцька, В. А. Белмер, Л. С. Вавіна, А. П. Велицький, Т. П. Головіна, В. П. Єрмаков, М. І. Немцова, А. А. Крогіус, І. С. Моргуліс, А. Г. Литвак, Б. В. Сермеєв, С. А. Покутева, Л. І. Солнцева, R. F. Gromer, C. K. Miller, L. Higgins, B. Stephens та ін.). Як свідчать дослідження, роль зору в життєдіяльності людини дуже велика. Через орган зору людина отримує 90% усієї інформації. З допомогою зору впізнаються основні ознаки, що характеризують предметний світ: колір, форма, величина, об’єм. Завдяки зору встановлюються просторові відношення між предметами, оцінюються відстань, напрямок, сприймається перспектива. Зір відіграє значну роль у формуванні предметного значення слів і граматичних категорій, які вживаються дітьми в мовленні, в розвитку в них образного мислення. Саме тому підготовка дітей з вадами зору до наступної інтеграції в суспільство повинна започатковуватись уже в дошкільному віці.
Останнім часом значно зросли інтелектуальні навантаження в дошкільних закладах, що особливо негативно позначилися на дітях з вадами зору. Це призвело до підвищення їхньої втомлюваності, збільшення кількості соматичних захворювань і стійкого їхнього небажання оволодівати процесом пізнання загалом.
Учені (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв та ін.) уважають, що найсприятливішим ґрунтом для розвитку компенсаторних пристосувань у дітей з різними дефектами, служить виконання будь-якої діяльності. Не змінюючи своєї суті, зберігаючи основні форми (гра, навчання, праця), діяльність як прояв внутрішньої і зовнішньої (психічної і фізичної) активності людини при глибоких вадах зору набуває додаткової компенсаторної функції. Раннє включення дітей з вадами зору в пізнавальну діяльність сприяє корекції і компенсації у них порушених функцій.
Роль музики в коригуючій діяльності вивчалася вченими в різних галузях науки: медицині, психології, педагогіці. Так, учені (В. А. Феоктистова, С. І. Пекіна та ін.) відзначають, що особливо виражене компенсаторне і коригуючо-виховне значення відіграє музично-ігрова діяльність. Водночас проведений аналіз педагогічної літератури засвідчив, що відсутні дослідження, в яких з коригуючо-розвивальною метою використовувалися б музично-дидактичні ігри, що й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження: “Музично-дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з вадами зору”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження виконувалося відповідно до тематичного плану Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К. Д. Ушинського “Фізична і психічна реабілітація аномальних дітей у спеціальних дитячих закладах” (№ 0197000853). Дослідження виконане відповідно до основних напрямів Національної програми “Діти України” в галузі корекційної педагогіки, психології, теорії і методики фізичного виховання. Тема затверджена Вченою радою Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К. Д. Ушинького (протокол № 4 від 25 листопада 1999 року) та закоординована Радою з координації АПН України (протокол №1 від 26 січня 2000 року). Автором досліджувалася проблема активізації пізнавальної діяльності старших дошкільників з вадами зору засобами музично-дидактичних ігор.
Мета дослідження – розробити, теоретично
Фото Капча