Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Навчання монологічного мовлення учнів на уроках англійської мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
На тему:
«Навчання монологічного мовлення учнів на уроках англійської мови»
 
ПЛАН
 
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
1.1. Навчання монологічного мовлення як методична проблема
1.2. Комунікативні, лінгвістичні та психологічні особливості монологічного мовлення
1.3. Види монологічного мовлення 
1.4. Специфіка навчання монологічного мовлення учнів на середньому ступені
1.5. Психолого-фізіологічні особливості навчання школярів
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ
2.1. Приклади завдань з навчання монологічного мовлення
2.2. Плани-конспекти уроків у 5-6 класах з навчання монологічного мовлення у загальноосвітньому навчальному закладі
2.3. Методичні рекомендації до навчання монологічного мовлення на уроках англійської мови на середньому ступені
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Актуальність проблеми – зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці між країнами та народами з різними мовами та культурними традиціями вимагає суттєвих змін у підходах до вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов ставлять українську школу перед необхідністю оновлення змісту та методів цього процесу.
На думку методистів слід більшу увагу приділяти не тільки формуванню навичок правильного письма, ділогічного мовлення чи читання, а й розвивати навички монологічного мовлення.
Курсова робота присвячена особливостям вивчення монологічного мовлення на середньому ступені навчання.
Психологічні аспекти проблеми висвітлені в працях Алхазишвілі А. А., Богданової О. С., Бухбіндера В. А., Вишневського О. І., Горчева О. Ю., Григор’євої Л. Н., Долгової Л. А., Жинкіна Н. І., Зимної І. О. та інших.
Об’єкт дослідження – процес навчання монологічного мовлення на середньому ступені навчання англійської мови.
Предмет дослідження – комплекс вправ для навчання монологічного мовлення на середньому ступені.
Мета роботи: ознайомитись з проблемами монологічного мовлення серед учнів на уроках англійської мови на середньому ступені та розроблення комплексу вправ для удосконалення монологічного мовлення.
Завдання дослідження:
‒визначити специфіку та види монологічного мовлення;
‒обгрунтувати основні шляхи навчання монологічного мовлення на середньому ступені навчання;
‒розробити та систематизувати комплекс завдань для навчання монологічного мовлення на уроках англійської мови та систему контролю сформованості навичок монологічного мовлення учнів.
Під час дослідження використовувались методи:
‒опрацювання наукових джерел з методики навчання англійської мови;
‒узагальнення досвіду викладання англійської мови в середніх навчальних закладах України;
‒пробне навчання.
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Список використаних джерел складається із 23 найменувань. Загальний обсяг 38 сторінок.
 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ
 
1.1. Навчання монологічного мовлення, як методична проблема
 
Сьогодні в загальноосвітній середній школі навчанню монологічного мовлення не завжди приділяється достатньо уваги. Така позиція є помилковою, оскільки саме цей аспект навчання дисциплінує мислення, навчає логічно мислити і відповідно будувати своє висловлювання таким чином, щоб довести свої думки до слухача [1, 22]
Комунікація в усній формі, оволодіння якою є одним з основних завдань навчання іноземної мови в школі з практичною метою, здійснюється за допомогою аудіювання і говоріння. Той, хто передає інформацію іншим, виконує дію говоріння, а усі, хто слухає його, – аудіювання.
Усна комунікація, яка здійснюється при однобічно спрямованому говорінні, коли одна особа виступає з розгорнутим висловлюванням, а інша (частіше, інші) – тільки сприймає його мовлення, то таке усне мовлення набуває монологічної форми.
Монологічна форма мовлення виступає в чистому вигляді лише в певних видах діяльності, наприклад: розповідь учителя на уроці, промова доповідача, виступ диктора по радіо чи телебаченню та ін.
Розгорнуті висловлювання під час монологічного мовлення будуються на внутрішній логіці розвитку думок мовця і на контексті усього висловлювання з урахуванням ситуації спілкування.
Монологічне мовлення тісно пов’язане з діалогічним.
Найчастіше монолог є окремим випадком діалогічного мовлення, коли висловлювання одного із співрозмовників подається у розгорнутому вигляді як закінчене повідомлення. Тому під час навчання говоріння монологічна форма є дальшим розвитком розгорнутих висловлювань у системі діалогічного мовлення.
До опрацювання розгорнутих висловлювань учні приступають тільки тоді, коли засвоять у діалогічних вправах мовний матеріал в обсязі, потрібному для організації монологічних висловлювань, побудованих на різних граматичних структурах. Монологічні висловлювання, більші за обсягом, учні засвоюють на просунутому етапі, коли для цього вже нагромаджено значний мовний матеріал і вони уміють вільно користуватися ним в усній формі. Це дозволяє приділити всю увагу логічній послідовності фраз під час висловлювання своє думки англійською мовою [22, 87-88].
Одним з основних завдань навчання монологічного мовлення є розвиток навичок усної мови.
Уміння розуміти усну мову та висловлювати нею свої думки є необхідним для багатьох людей; це зумовлюється дедалі ширшими політичними, економічними, культурними зв’зками між нашою країною та багатьма країнами світу.
Проте справа не тільки в цьому. Коли б мова йшла тільки про практичні потреби
Фото Капча