Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нейтронно-термоакустична нестійкість в каналах ядерного реактора

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

вiд довжини обiгрiву можливi два принципово рiзних шляхи розвитку НТАН.

- Перший шлях розвитку НТАН iснує при малiй довжинi обiгрiву (0,4-0,45 м), коли верхня межа НТАН досягається до межi початку об’ємного кипiння. У цьому випадку зрушення верхньої межi НТАН пiд впливом   значно змiнює область НТАН.
- Другий шлях розвитку НТАН iснує у випадку великої довжини обiгрiву (3,5 м), коли верхня межа НТАН не досягається у тому вузькому iнтервалi змiни  , в якому вiдбувається перехiд вiд поверхневого кипiння до об’ємного. Отже, для великої довжини обiгрiву зворотний зв’язок по   не впливає на розвиток ТАН при наявностi  . Вважаючи   в ядерному реакторi типу ВВЕР-1000, можна для максимально навантаженої ТВЗ ВВЕР-1000 замiсть задачi НТАН розглядати менш складну задачу ТАН (одночасно зважаючи на нейтронно-фiзичнi особливостi ТАН в ядерному реакторi).
8. НТАН в умовах максимально навантаженої ТВЗ ВВЕР-1000 iснує в iнтервалi вхiдних температур рiдини 200-270   (випадок   не розглядався). При   НТАН починається при   % вiд
номiналу, при   нижня межа НТАН - 119 % вiд номiнальної для максимально навантаженої ТВЗ величини  . Ширина областi НТАН - 24 % по шкалi  . Оскiльки при експлуатацiї ВВЕР-1000 можливi режими iз зменшеною   ( ), не виключена можливiсть попадання ВВЕР-1000 в область НТАН. Високочастотнi коливання нейтронного потоку та тиску з малою амплiтудою можуть сприяти передчасному зруйнуванню ТВЕЛiв, що вимагає подальшого дослiдження проблеми НТАН.
 
СПИСОК ОПУБЛIКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦIЇ
 
ядерний реактор
1. Пелых С.Н. Проблема нейтронно-термоакустической неустойчивости // Ядерна Енергетика.- 1997.- N 4.- C. 36-39.
2. Пелых С.Н. Метод анализа общезонной нейтронно-термоакустической неустойчивости // Наукові праці молодих учених ОДПУ.-1997.- С. 124-126.
3. Пелых С.Н. Параметр "альфа" в теории нейтронно-термоакустической неустойчивости // Наукові праці молодих учених ОДПУ.- 1997.- С. 136-139.
4. Пелих С. М. Нейтронно-термоакустична нестiйкiсть // Науковий вiсник ОДПУ.- 1999.- N 7.- C. 157-160.
5. Пелых С.Н. Метод последовательных приближений в задаче нейтронно-термоакустической неустойчивости // Зб. наукових праць Севастопольского ін-ту ядерної енергетики та промисловості.- 1999.- N 1.- C. 10-14.
Герлига В.А., Пелых С.Н. Нейтронно-термоакустическая неустойчивость в
канале ядерного реактора // Зб. наукових праць Севастопольского ін-ту ядерної енергетики та промисловості.- 1999.- N 1.- C. 22-25.
7. Пелых С.Н. Влияние обратной связи по нейтронному потоку на развитие термоакустической неустойчивости в канале ядерного реактора // Праці міжн. наукової конф. "Екологічність технол. процесів та охорона навколиш. середовища".- Одеса: ОДПУ.- 1997.- С. 123-124.
8. Пелых С.Н. Расчетное исследование нейтронно-термоакустической неустойчивости // Праці ювил. науково-техніч. конф."Підготовка кадрів та екологіч. проблеми енергетики", присв’яченої 65-річчю каф.ТЕС Уральского держ. техн. ун-ту.- Єкатеринбург: УДТУ.- 1997. - С. 137-138.
9. Пелых С.Н. Вывод характеристического уравнения термоакустической нестабильности в канале активной зоны ядерного реактора: Деп. в ДНТБ України 08.02.1996, N 489 - Ук 96.- 50 с.
10. Пелых С.Н. Вывод характеристического уравнения термоакустической нестабильности в канале активной зоны ядерного реактора методом последовательных приближений : Деп. в ДНТБ України 08.02.1996, N 490 - Ук 96.- 25 с.
11. Пелых С.Н. Вывод характеристического уравнения термоакустической нестабильности в активной зоне ядерного реактора: Деп. в ДНТБ України 08.02.1996, N 491 - Ук 96.- 28 с.
12. Пелых С.Н. Методика стационарного расчета, предшествующего расчету левой части характеристического уравнения термоакустической нестабильности в канале ядерного реактора : Деп. в ДНТБ України 08.02.1996, N 492 - Ук 96.- 60 с.
13. Пелых С.Н. Предварительные замечания к расчетному анализу нейтронно-термоакустической неустойчивости : Деп. в Укр. ІНТЕІ 18.10.1996, N 48 - Ук 96.- 16 с.
14. Пелых С.Н. Расчет паросодержания в канале ядерного реактора на основе НП-модели пузырькового кипящего потока : Деп. в Укр. ІНТЕІ 18.10.1996, N 49 - Ук 96.- 30 с.
15. Пелых С.Н. Запись элементов фундаментальной матрицы решений в задаче нейтронно-термоакустической неустойчивости : Деп. в Укр. ІНТЕІ 18.10.1996, N 50 - Ук 96.- 57 с.
 
Пелих С.М. Нейтронно-термоакустична нестiйкiсть в каналах ядерного реактора. - Рукопис.
 
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук з фаху 05.14.14 "Тепловi та ядернi енергоустановки".- Одеський державний полiтехнiчний унiверситет, Одеса, 1999.
Поставлена проблема термоакустичної нестiйкостi в ядерному реакторі (ЯР) з поверхневим кипiнням. Розроблено уявлення про нейтронно-термоакустичну нестiйкiсть (НТАН). Виведено характеристичне рiвняння НТАН в одномірному наближенні. Розроблена у видi комплексу розрахункових модулiв методика аналiзу стiйкостi ЯР щодо НТАН в одномірному наближенні. Методика дiйсна для багатоканальної системи, якщо розглядається центральна частина активної зони ВВЕР-1000. При аналiзi комплексної частотної характеристики НТАН знайдено, що закономiрностi розвитку НТАН обумовлюють: знак парового коефiцiєнта реактивностi   та довжина обiгрiву. Перший шлях розвитку НТАН iснує при малiй довжинi обiгрiву (0,4-0,45 м), коли верхня межа НТАН досягається до межi початку об’ємного кипiння. Другий шлях розвитку НТАН iснує у випадку великої довжини обiгрiву (3,5 м), коли верхня межа НТАН не досягається у тому вузькому iнтервалi змiни  , в якому вiдбувається перехiд вiд поверхневого кипiння до об’ємного. НТАН в умовах максимально навантаженої ТВЗ ВВЕР-1000 iснує в iнтервалi вхiдних температур рiдини 200-270   (випадок   не
Фото Капча