Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обгрунтування рівня фізичних навантажень студенток з захворюваннями серцево-судинної системи

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Обгрунтування рівня фізичних навантажень студенток з захворюваннями серцево-судинної системи 
 
Магльований А.В., Іваночко О.Ю., Кунинець О.Б., Магльована Г.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 
Анотація. В цьому повідомленні доведено показники, котрі можна вважати інформаційно-технологічними для моделювання рівня інтенсивності фізичних навантажень та побудови індивідуальних портретів фізіологічної кривої студенток спеціальної медичної групи. Дані свідчать, що застосовані фізичні вправи, їх обсяг, інтенсивність, об’єм, індивідуальні портрети фізіологічної кривої та методика їх застосування достовірно підвищили адаптаційні можливості організму студенток, позитивно вплинули на компесаторно-пристосувальні механізми серцево-судинної системи та сприяли їх переведенню у підготовчу та основну групи. 
Ключові слова: студентки, фізичне навантаження, етапи фізичного виховання, портрет (модель) фізіологічної кривої.
Аннотация. В этом уведомлении представлены показатели, которые можно считать информационно-технологичными для моделирования уровня интенсивности физических нагрузок и построения индивидуальных портретов физиологической кривой студентов специальной медицинской группы. Данные свидетельствуют о том, что использованные физические упражнения, их количество, интенсивность, объем, индивидуальные портреты физиологической кривой и методика их использования достоверно повысили адаптационные возможности организма студентов, позитивно повлияли на компенсаторно-приспособительные механизмы сердечно-сосудистой системы и способствовали их переводу в подготовительную и основную группы. 
Ключевые слова: студентки, физическая нагрузка, этапы физического воспитания, портрет (модель) физиологической кривой.
Annotation. Indexes which can to consider informatively-technological for the design of level of intensity of the physical loadings and construction of individual portraits the physiological curve of students of the special medical group are presented in this notification. Information testify that the used physical exercises, their amount, intensity, volume, individuality of physiological curve and methods of their using for certain promoted possibilities of adaptations of organism of students, positively influenced on the adaptation and compensation mechanisms of the сardio-vascular system and instrumental in their translation in preparatory and basic groups. 
Keywords: students, physical activity, stages of physical education, portrait (model) of the physiological curve. 
Актуальність. Аналіз літератури показав [1,2,5,6], що й досі не достатньо науково обґрунтовано рівень фізичних навантажень та його розподіл у процесі занять з фізичного виховання студенток спеціальних медичних груп (СМГ) медичних університетів. На нашу думку необхідно в першу чергу науково обґрунтувати застосування фізичних навантажень (ФН) різного рівня інтенсивності за індивідуальними модельними характеристиками, поступового підвищення моторної щільності заняття (МЩЗ) та скорочення часу досягнення максимальної величини частоти серцевих скорочень (МхЧСС). Зміна моторної щільності занять не може виконуватись без врахування рівня інтенсивності ФН і тому цей процес потрібно зробити керованим, причому керування необхідно забезпечувати у кожному занятті [3,4,7,8].
Формулювання мети роботи. Виходячи із цього метою нашого дослідження стало вивчення педагогічних засобів моделювання рівнів фізичних навантажень і режимів їх регламентацій, спрямованих на удосконалення методики фізичного виховання для покращення стану здоров'я студенток спеціального навчального відділення з функціональними відхиленнями викликаними захворюваннями серцево-судинної системи постійного або тимчасового характеру. 
Методика дослідження. Отже, дослідження проводилися у чотири етапи на базі кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Для проведення досліджень нами були репрезентативно сформовані контрольна (КГ - 28 студенток) та експериментальна групи (ЕГ - 29 студенток), які навчались на І курсі стоматологічного факультету та мали практично однакові умови для проведення занять з фізичного виховання. Студенткам КГ було запропоновано й далі займатися за навчальною програмою для студентів медичних та фармацевтичних ВНЗів МОЗ України, яка повністю відповідала вимогам МОН України для вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Студенткам ЕГ було запропоновані заняття за розробленою та випробуваною нами у 2004-2006 н.р. навчальною програмою для студентів спеціального медичного відділення із захворюваннями серцево-судинної системи (ССС), затвердженою на методичному засіданні кафедри. Авторська програма була складена у відповідності із вимогами МОН України для вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації і розрахована на таку ж кількість годин на навчальний рік, що й базова. В авторській програмі моделювання фізіологічних кривих уроків фізичного виховання здійснювалось на основі вивчення біоелектричної активності міокарда методом електрокардіографії (ЕКГ). Для зручності запису ЕКГ, студентки займалися з накладеними електродами, в гнізда яких у визначений час, на протязі 2-3 сек, підключались вилки кабеля електрокардіографа. ЕКГ реєструвалась на початку заняття, після виконання визначеного об’єму фізичних вправ, перед черговою серією вправ, в кінці занять і через 5 хв після їх закінчення. В якості фізіологічних критеріїв нами обрані покази передсерцево-шлункової (Р–Q) і внутрішньо-шлункові (QRS’) провідності, реполяризації шлуночків (Т). За цими критеріями ФН доводились до рівня, при якому на ЕКГ пониження чи збільшення вольтажу зубця Т не перевищувало 25-30%, час передсерцево-шлункової (Р–Q) і внутрішньо-шлункової (QRS’) провідності достовірно не змінювалось, не відбувалось зміщення сегмента S’–Т, понижувалось в середньому не більш, ніж на 15 %, що дозволило визначити основні компоненти керування ФН на занятті: МхЧСС заняття і під час її досягнення, кількість можливих повторень МхЧСС і під час їх досягнення, інтервали відпочинку між фізичними вправами і їх тривалість, МЩЗ і середню пульсову вартість (середнє значення ЧСС за заняття), потужність роботи і т. ін. Компоненти керування ФН визначались на першому занятті початку кожного нового етапу занять, на якому будувалась модель фізіологічної кривої. Надалі, початкові данні (дозовані) ставали контрольними для етапу дослідження і фіксувалися
Фото Капча