Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування схеми та джерел фінансування при створенні нового підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РЕФЕРАТ
 
 Магістерська дипломна робота містить 128 сторінок, 9 таблиць, 5 рисунків, 2 додатки
 ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМИ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 Об’єктом дослідження є поетапне створення нового підприємства, згідно з чинним законодавством та ефективне використання його фінансових ресурсів.
 Предметом дослідження є вдосконалення бізнес-планування на підприємстві, реалізація методів ефективного управління підприємством.
 Мета дипломної роботи полягає у аналізі існуючого бізнес-плану з проекту: «Будівництво магазину продовольчих товарів із площадкою літнього кафе» його джерел формування власних фінансових ресурсів.
 Завданнями роботи є:
- дати характеристику законодавчої бази, щодо створення підприємства;
- проаналізувати інвестиційну діяльність в Україні;
- розкрити найважливіші аспекти розробки бізнес-плану;
- розглянути підходи стратегічного управління підприємством; 
 - скласти схему - послідовність заснування власної справи юридичною особою ( на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю);
- привести приклад реального бізнес-плану;
- оцінити економічні ризики підприємства та спосіб їх усунення;
 - дослідити фінансову політику підприємства і оптимізацію її структури для подальшого ефективного використання.
 За результатами дослідження:
 - теоретично обґрунтовано, що підприємство є самостійним, господарюючим суб'єктом. Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією з основних і необхідних умов діяльності підприємства. Юридичний аспект такого визначення полягає в тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності "має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України", про це йдеться у Господарському Кодексу та Цивільному Кодексу України; 
 - підтверджено, що для успішного функціонування на споживчому ринку підприємству необхідна дієва ефективна комплексна система управління його діяльністю. У цьому контексті значним і суттєвим для підприємств є ефективний вибір джерел фінансування, які є невід’ємною складовою діяльності підприємства;
 - дослідженнями доведено, що в результаті використання інвестиційних ресурсів утворюються дохідні, прибуткові потоки та досягаються намічені ефекти. Проте вказаний результат досягається при умові виваженого рішення щодо структури джерел їх формування;
 - розроблено бізнес-план, як засіб залучення позичкового капіталу, необхідного для розвитку бізнесу. Цей план забезпечує не тільки виробничу, ринкову і організаційну, але й фінансову інформацію про фірму. Ця інформація дає змогу визначати, скільки необхідно стартового капіталу, як будуть витрачатись гроші і погашатись кредити, який ступінь ризику бізнесу тощо. 
 БІЗНЕС-ПЛАН, СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, СТАТУТ, ФІНАНСОВИЙ ПЛАН, ІНВЕСТИЦІЇ, ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ 
 Рік виконання дипломної роботи: 2010-2011
 Рік захисту дипломної роботи: 2011
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
I. НОРМАТИВНА БАЗА СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
1.1 Характеристика законів щодо регулювання нового підприємства
1.2 Методологічні аспекти розробки бізнес-плану
1.3 Статистичні дані в Україні. Аналіз статистичних даних іноземних інвестицій в Україні
II. СХЕМА СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА. ПРИКЛАД БІЗНЕС-ПЛАНУ
2.1. Методика дослідження ринків і стратегічний підхід
2.2 Схема створення нового підприємства
2.3 Бізнес-план з проекту: «Будівництво магазину продовольчих товарів із площадкою літнього кафе»
2.4 Фінансовий план, як складова частина бізнес-плану
III. ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Підприємство і внутрішній економічний механізм
3.2 Визначення джерел фінансування діяльності підприємства
3.3 Вдосконалення фінансового планування на підприємстві. Особливості складання бізнес-плану
ВИСНОВКИ
ДОДАТОКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 
ВСТУП
 
 Для проведення підприємницької діяльності необхідні: матеріально-технічні засоби, ремонтно-експлуатаційні матеріали, електроенергія; засоби виробництва - приміщення, обладнання (апаратні та програмні засоби); робоча сила. Слід визначитися, де та в якій кількості усе це взяти. Отже, треба мати достатні фінансові кошти (стартовий капітал), щоб придбати необхідне.
 Актуальність теми висвітлює процес створення підприємства, вдалий вибір його діяльності та опимізацію фінансових джерел.
 Об’єктом дослідження є поетапне створення нового підприємства, згідно з чинним законодавством та ефективне використання його фінансових ресурсів.
 Предметом дослідження є вдосконалення бізнес-планування на підприємстві, реалізація методів ефективного управління підприємством.
 Рівень ефективності майбутньої господарської діяльності нового підприємства багато в чому визначається цілеспрямованим формуванням його капіталу.
 Основною метою формування капіталу підприємства є залучення його в обсязі, достатньому для фінансування придбання необхідних активів, а також оптимізація його структури з позицій забезпечення умов подальшого ефективного використання. 
 До формування капіталу нового підприємства не можуть бути залучені внутрішні джерела фінансових коштів, які на цій стадії його життєвого циклу відсутні (прибутку ще немає, внутрішня кредиторська заборгованість ще не сформувалася).
 Основу формування стартового капіталу нового підприємства становить власний капітал його засновників (залучити позиковий капітал досить складно, формування стартового капіталу створюваного підприємства виключно за рахунок позикового капіталу може розглядатися лише як теоретична можливість і в практиці зустрічається дуже рідко).
 Стартовий капітал, що формується в процесі створення нового підприємства, може бути залучений його засновниками в будь-якій формі (грошові кошти; різні види основних засобів - будівлі, приміщення, машини, обладнання тощо; різні види матеріальних оборотних активів - запаси сировини, матеріалів, товарів, напівфабрикатів тощо; різноманітні нематеріальні активи -патентні права на використання винаходів, права на промислові зразки і моделі, права на використання торгової марки або товарного знаку тощо; окремі види фінансових активів - різні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку).
 Власний капітал засновників (учасників) підприємства вкладається в нього у
Фото Капча