Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування теоретичних, науково-методичних та практичних аспектів діючої системи аудиту фінансового стану підприємств

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
62
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота на тему:
 
"Обґрунтування теоретичних, науково-методичних та практичних аспектів діючої системи аудиту
фінансового стану підприємств"
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади аудиту фінансового стану підприємства
1.1. Економічна характеристика фінансового стану підприємства та факторів, які його забезпечують
1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту фінансового стану підприємства
Розділ 2. Організація та методика аудиту фінансового стану підприємства
2.1. Організація (планування) аудиту фінансового стану підприємства
2.2. Методи, способи та процедури аудиту фінансового стану підприємства
Розділ 3. Методика аудиту фінансового стану підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Глобальні зміни в економічному середовищі, інформаційно-місткий вектор розвитку постіндустріального суспільства, світові процеси стандартизації бухгалтерського обліку зумовлюють необхідність перегляду теоретичних основ, подальшого розвитку методологічних підходів та методичних положень формування фінансової звітності вітчизняних підприємств.
Якісна економічна інформація, зібрана та опрацьована в межах облікової системи господарюючого суб’єкта за звітний період, має забезпечувати можливість прийняття зважених управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію функціонування підприємства і його подальший розвиток. Інформація щодо фінансового стану і результатів діяльності суб’єкта господарювання представляє інтерес для широкого кола учасників ринкових відносин. На основі вивчення відкритої звітної інформації її користувачі приймають важливі управлінські рішення щодо намірів інвестування, надання кредиту, укладання договору постачання. Основним інструментом для обґрунтування таких рішень виступає аудит фінансової звітності, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого підприємства, визначити його ліквідність і платоспроможність, фінансову стійкість, ефективність і прибутковість діяльності, з’ясувати перспективи розвитку.
Актуальність полягає в тому, що посилення впливу зовнішнього середовища на роботу підприємства, а отже і залежності фінансового стану суб’єкту господарювання від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покупців), можливості залучення позичкового капіталу викликає потребу в поглибленні інформативності аналітичного забезпечення з метою посилення ґрунтовності процесу прийняття управлінських рішень та ефективності їх результату. Це потребує удосконалення методів і прийомів аудиту фінансового стану.
Аудит фінансового стану − це процес збирання незалежним працівником достовірної інформації про об'єкт дослідження, в такому випадку − про фінансовий стан підприємства, з метою оцінки його відповідності визначеним критеріям і надання компетентного висновку зацікавленим користувачам. Сьогодні аудит фінансової звітності не обмежується резюмуванням недоліків у системі обліку та фінансовій звітності клієнта за минулий рік чи декілька років. Від аудитора очікують також оцінки подій, які відбуваються після дати складання останнього балансу; висловлення думки про можливість безперервного функціонування підприємства, яке перевіряється протягом найближчого перспективного періоду; аналізу прогнозних фінансових показників.
З’ясуванню природи, умов виникнення, змісту, функціям, видам, оцінці, механізму формування і відображення в бухгалтерському обліку фінансового результату діяльності підприємств приділяли значну увагу в своїх працях вітчизняні вчені-економісти в різні періоди часу. Вагомий внесок у дослідження цієї категорії зробили Борщевський П. П., Герасимович А. М., Голов С. Ф., Гуцайлюк З. В., Дем’яненко М. Я., Кірейцев Г. Г., Коцупатрий М. М., Кужельний М. В., Лінник В. Г., Мних Є. В., Моссаковський В. Б., Нападовська Л. В., Саблук П. Т., Сопко В. В., Сук Л. К., Чумаченко М. Г.
Дослідження організації та методики аудиту фінансового стану знайшли відображення у наукових працях: Білухи М. Т., Бутинця Ф. Ф., Давидова Г. М., Кулаковської Л. П., Петрик О. А., Пилипенка І. І., Рудницького В. С., Савченка В. Я.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, науково-методичних та практичних аспектів діючої системи аудиту фінансового стану підприємств.
Виходячи з поставленої мети слід розглянути наступні завдання:
− розкрити економічний зміст фінансового стану підприємства та його значення;
− проаналізувати законодавчо-нормативне забезпечення та теоретичні джерела з питань аудиту фінансового стану підприємства;
− описати організацію аудиту фінансового стану підприємства;
− висвітлити методи, способи та процедури аудиту фінансового стану підприємства;
− надати напрями удосконалення та пропозиції щодо аудиту фінансового стану підприємства в комп’ютерному середовищі.
Об’єктом дослідження є фінансовий стан ПП «ДЕ ЛЮКС».
Предметом дослідження випускної кваліфікаційної роботи виступає система теоретичних та практичних питань, які визначають методику аудиту фінансового стану підприємства.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні документи України, праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів з питань економіки, планування, обліку, аналізу, аудиту, періодична література, статистична інформація, первинні документи та первинна документація досліджуваного підприємства.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1. Економічна характеристика фінансового стану підприємства та факторів,
які його забезпечують
 
Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в конкурентному ринку є стабільність (стійкість). На неї впливають різні причини – як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит, міцне становище підприємства на ринку, високий рівень матеріально – технічного забезпечення виробництва і застосування передових технологій, налагодженість економічних зв'язків із партнерами, ритмічність кругообігу засобів, ефективність господарських і фінансових операцій, незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо. Таке розмаїття причин, що впливають на діяльність ринкового підприємства, зумовлює різні аспекти його стійкості, зокрема загальний, ціновий, фінансовий, а залежно від факторів,
Фото Капча