Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік доходів та результатів діяльності ЗАТ "Теріхем-Луцьк"

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
91
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ І. Теоретичні аспекти організації обліку доходів та фінансових результатів діяльності підприємств
1.1 Економічний зміст доходів та результатів господарської діяльності
1.2 Формування доходів та фінансових результатів в сучасних умовах господарювання
Розділ II. Облік доходів та результатів діяльності (на прикладі. СП. ЗАТ. «Теріхем-Луцьк»)
2.1 Економіко-організаційна характеристика підприємства та його облікова політика
2.2 Облік доходів та результатів господарської діяльності і відображення в звітності підприємства
2.3 Аналітичний та синтетичний облік доходів та фінансових результатів
Розділ III. Аналіз та аудит операцій по обліку доходів та результатів господарювання
3.1 Особливості аналізу доходів і фінансових результатів
3.2 Аудиту доходів і фінансових результатів
3.3 Шляхи вдосконалення організації обліку доходів та фінансових результатів, шляхи їх впровадження
Висновки
Література
 
Вступ
 
При переході економіки України до ринкових відносин бухгалтерський облік набуває все більшого значення, як функція ефективного управління виробничими і комерційними підприємствами, знаряддям контролю за економним і раціональним використанням усіх ресурсів підприємства з метою отримання фінансового результату у формі прибутку. Досвід розвинутих країн свідчить, що ефективність напрямку виробництва залежить від фінансової стабільності підприємства.
Перебудова господарського механізму обєктивно пов'язана з процесами децентралізації систем управління народного господарства ійого галузями, перенос центру ваги на мікрорівень, безпосередньо до процесів виробництва і обміну. В ринкових умовах засадою виживання і основою стабільного існування підприємства служить його фінансовий стан. Для покращення фінансового стану, кожне підприємство намагається отримати найбільш можливі доходи. Визначивши різницю між доходами і витратами, підприємство отримує узагальнюючий показник своєї господарської діяльності, тобто фінансовий результат – одержання прибутку чи збитку.
Забезпечення отримання доходів та позитивних фінансових результатів відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем, при переході до ринкової економіки, оскільки важкий фінансовий стан може призвести до відсутності у підприємства найважливішого фінансово-результативного показника – прибутку, а отже до відсутності засобів для розвитку виробництва, його неплатоспроможності і, в кінцевому підсумку до банкрутства.
Актуальність теми дипломного дослідження зумовлено тим, що стабільність економіки будь-якої держави неможлива без стабільності фінансового стану підприємств, які працюють в ній. Одним з чинників впливу на фінансовий стан є доходи і результати господарської
діяльності підприємства. Отримання доходів призводить до зростання власного капіталу підприємства, а також до позитивного фінансового результату (прибутку), тобто у підприємстві з'являється додаткове джерело розвитку виробництва, а кінцевому рахунку призводить до покращення фінансового стану.
Суттєвий внесок для розв'язання даної проблеми зробили такі вчені, як Кондратов О. В., Третяк О. Д., Ковальов А. І., Губіна І. А., Лігоненко Л. В., Радіонова В. М., Житна Т. І., Шкарабан С. І., Ткаченко Н. Н., Завгородній ВЛ. та інші.
Метою даного дослідження є вивчення теоритичних І практичних питань обліку доходів, фінансових результатів, аудит доходів і операцій по визначенню фінансових результатів та шляхів удосконалення обліку доходів і фінансових результатів діяльності на конкретному підприємстві.
Досягнення цієї мети включає рішення наступних завдань;
- дослідження існуючих поглядів на дану тему в науковій літературі та періодичних виданнях;
- вивчення і відображення в бухгалтерському обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства;
- визначення основних показників, які будуть при проведенні аналізу господарської діяльності підприємства, а саме доходів і фінансових резуультатів;
- відображення основних напрямків аудиту доходів та фінансових результатів підприємства;
- обгрунтування пропозицій щодо удосконалення обліку доходів та фінансових результатів.
Предметом дослідження є теоритичні, методологічні особливості обліку доходів і фінансових результатів, а також їх аналізу і аудиту.
Об'єктом дослідження даної дипломної роботи являється СП. ЗАТ. «Теріхем-Луцьк».
Дослідження проводилось на основі використання закону і нормативно-правових актів, наукової літератури, матеріалів періодичних видань і даних бухгалтерського обліку та звітності СП. ЗАТ. «Теріхем-Луцьк», які є необхідними джерелами для висвітлення даної теми.
 
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації обліку доходів та фінансових результатів діяльності підприємств
 
1.1 Економічний зміст доходів та результатів господарської діяльності
 
Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за вийнятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
В бухгалтерському обліку доходи відображаються при дотриманні певних умов. Доходи визнаються доходами певного періоду одночасно з визнанням витрат, які були здійсненні для їх отримання. Це відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і впровадженому у національних стандартах принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. Даний принцип є “Дев'ятий принцип бухгалтерського обліку, ” який трактується так: для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійсненні для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх винекнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітнвсть в Україні»).
Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визнаються тоді, коли вони відбуваються, а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти, і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться. [19 стор 243]Принцип
Фото Капча