Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
 
ГОРБАТЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
 
УДК 657. 1: 658. 114. 5
 
Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах
 
Спеціальність 08. 06. 04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту Харківської державної академії технології та організації харчування Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Янчева Ліана Миколаївна, Харківська державна академія технології та організації харчування, проректор з навчальної роботи, завідуюча кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бутинець Франц Францович, Житомирський інженерно-технологічний інститут,завідувач кафедри обліку та аудиту кандидат економічних наук, доцент Морозова Ніна Іванівна, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри бухгалтерського обліку.
Провідна установа: Львівський національний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра обліку та аудиту, м. Львів.
Захист дисертації відбудеться 22 листопада 2002 р. о 11  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64. 088. 02 Харківської державної академії технології та організації харчування за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської державної академії технології та організації харчування за адресою: 61051, Харків, вул. Клочківська, 333.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Період, що минув після проголошення Україною політичної незалежності, а також охопив її становлення як суверенного суб'єкта міжнародних відносин, характеризувався значними кроками на шляху до створення демократичної держави із ринковою економікою. Однак економічний, технологічний та інтелектуальний потенціали не були задіяні повною мірою і не забезпечили швидкого, безкризисного входження України в число економічно розвинутих країн світу.
Становлення вітчизняної економіки на ринкових засадах обумовило курс на посилення співробітництва з міжнародними організаціями, іноземними державами та діловими колами світу.
Практика господарювання країн, які досягли стабілізації в економіці, свідчить, що в умовах дефіциту внутрішніх фінансових коштів залучаються іноземні інвестиції як додаткове джерело розвитку економіки.
Міжнародний поділ праці та його кооперація реалізуються у зовнішньоекономічній діяльності країн-учасниць і здійснюються у різних видах зв'язків, одним із яких виступають спільні підприємства. Спільне підприємство може одночасно розглядатися у вигляді форми міжнародного економічного співробітництва, способу залучення прямих іноземних інвестицій і форми організації конкретної господарської одиниці. Однак, спільні підприємства не знайшли належного місця в арсеналі засобів реформування вітчизняної економіки. Однією з причин незатребуваності, є не тільки нестабільність законодавства з процесу іноземного інвестування, але і недостатня увага до проблеми формування інформаційної бази для управління цим процесом.
Наявні публікації стосуються, як правило, правових аспектів діяльності спільних підприємств або суто економічних аспектів інвестиційної діяльності.
Розробці питань організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах присвячено праці вчених-економістів: І. М. Вознесенської, Л. А. Вороніної, С. Ф. Голова, В. В. Ковальова, Є. М. Євстегнєєва, В. Д. Прилюка, Л. Г. Раффінга, В. В. Смірнова, В. В. Федорова, Д. І. Чернова, С. М. Шапінгузова, Л. З. Шнейдмана та ін.
Методичні підходи до аналізу ефективності інвестицій висвітлено у роботах зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів: Л. Крушвіца, Е. Хелферта, Г. Бірмана, Ю. Блеха, Ю. Бригхема, А. Гойко, Е. С. Стоянової, І. А. Бланка, Е. М. Четиркіна, В. В. Ковальова, В. І. Решецького, М. М. Треньова, Н. М. Ушакової та ін.
Чимало аспектів ще недостатньо досліджено не тільки у методичній і науковій літературі, але й у нормативних документах, а окремі – мають дискусійний характер. Комплекс питань, пов'язаних із залученням іноземних інвестицій у спільні підприємства, включає проблеми удосконалення бухгалтерського обліку і аналізу. Зокрема, використання іноземного капіталу в обороті спільних підприємств вимагає дотримання особливостей ведення й організації відповідно до міжнародних стандартів обліку.
Недостатня розробленість названих вище проблем обумовили вибір теми і доводять актуальність дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов'язаний із науково-дослідними роботами, виконаними кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ХДАТОХ. Дисертаційна робота проводилася відповідно державного плану, а саме, за темами «Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу на національні стандарти обліку» (тема 21-2000-2001ББ), «Проблеми удосконалення обліку фінансових результатів та складання фінансової звітності згідно з П (С) БО» (тема 21-00-01Б).
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у розробці рекомендацій з удосконалення методики бухгалтерського обліку у спільних підприємствах, а також у визначенні підходів до аналізу та прогнозуванню їх фінансово-господарської діяльності.
Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі визначено такі завдання:
обґрунтувати економічну сутність прямих іноземних інвестицій у спільні підприємства і визначити їх роль у розвитку держави;
уточнити поняття «спільне підприємство»;
розробити рекомендації з удосконалення методики обліку основних і оборотних засобів у спільних підприємствах;
виробити пропозиції з удосконалення розрахунків за товари і послуги з іноземними партнерами;
розробити методику й алгоритм комп'ютеризованого перерахування фінансової звітності з національної валюти у валюту іноземного інвестора;
розробити методику аналізу ефективності інвестицій у спільне підприємство на постінвестиційному етапі;
розробити економіко-математичну модель оцінки
Фото Капча