Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік та аудит необоротних активів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 

кожного субрахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками оборотів та залишків даних відповідних синтетичних рахунків книги «Журнал – Головна».

 
5. Аудит необоротних активів КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша»
 
Проведення аудиту необоротних активів є відповідальним етапом аудиту діяльності підприємства взагалі, що зумовлено складністю та важливістю обліку складових таких активів, їх значним впливом на фінансові показники підприємства. [5]
Мета аудиту необоротних активів полягає в одержанні належних і достатніх аудиторських доказів про те, що їх облік відповідає законодавчим і нормативним вимогам, а інформація про них у фінансовій і податковій звітності є достовірною в усіх суттєвих аспектах. [2]
Також метою аудиту операцій з необоротними активами э встановлення:
 • достовірності первинних даних відносно руху необоротних активів;
 • повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах;
 • правильності ведення обліку необоротних активів та його відповідальності прийнятій обліковій політиці;
 • достовірності відображення стану активів у звітності господарюючого суб'єкта;
 • відповідності методики обліку та оподаткування операцій з необоротними активами чинному законодавству.
Завдання аудиту необоротних активів полягають у перевірці:
 • реальності існування необоротних активів на певну дату;
 • права власності на них;
 • правильності документального оформлення їх надходження, використання та вибуття;
 • правильності ведення аналітичного і синтетичного обліку;
 • наявності контролю за збереженням і ефективністю використання об'єктів;
 • правильності оцінювання об'єктів;
 • правильності нарахування їх амортизації;
 • законності і правильності відображення в обліку операцій з необоротними активами;
 • правильності і достовірності подання інформації про необоротні активи у фінансовій звітності;
 • правильності і достовірності подання інформації про необоротні активи в податковій звітності. [2]
Організація проведення аудиту необоротних активів КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша»
Перед безпосереднім проведенням аудиту необоротних активів аудитору необхідно:
1) ознайомитися з обліковою політикою підприємства у частині організації обліку необоротних активів за період, що підлягає перевірці, її змінами порівняно з попереднім;
2) уточнити дати проведення останньої інвентаризації необоротних активів та її результатів;
3) Ознайомитися з матеріалами переоцінки необоротних активів за станом на 1 січня та їх відображенням в обліку;
4) Перевірити наявність наказів (розпоряджень) про створення на підприємстві постійно діючої комісії щодо списання необоротних активів, про осіб, відповідальних за зберігання необоротних активів з місцями їх експлуатації, а також з'ясування умов укладених з ними договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;
5) Ознайомитися з договорами на оренду необоротних активів, укладеними з юридичними та фізичними особами;
6) Перевірити наявність картотеки основних засобів за місцями їх експлуатації у матеріально відповідальних осіб;
7) Вивчити інформацію (наказів, списку матеріально відповідальних осіб, що звільнилися) ;
8) Встановити забезпеченість бухгалтерії підприємства чинними нормативними документами, що визначають правила ведення обліку необоротних активів, зразками міжвідомчих форм уніфікованої документації з обліку цих активів.
Така інформація дасть змогу аудитору на початку перевірки мати загальне уявлення про організацію обліку необоротних активів в організації та визначити ті аспекти, що потребують особливої уваги. [14]
При організації проведення аудиту необоротних активів в організації КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша» спочатку складається програма аудиту необоротних активів:
1. Підготовчий етап: попереднє знайомство з оргазацією, оцінка систем контролю і бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, планування аудиту основних засобів.
Аудиторські процедури: опитування і анкетування керівництва організації й персоналу, вивчення матеріалів попередньої аудиторської перевірки, документальна перевірка, спостереження.
Аудиторські докази: Статут організації, накази, звіт про попередню аудиторську перевірку, інвентарні картки, дані синтетичного й аналітичного обліку основних засобів.
2. Основний етап: полягає в контролі оцінки основних засобів, встановленні їх належності, перевірці достовірності облікових записів за основними засобами і залишків за ними у балансі, перевірці правильності нарахування зносу основних засобів і визначенні витрат на їх ремонт.
Аудиторські процедури: зіставлення даних інвентаризації, синтетичного й аналітичного обліку, запит до постачальників (підрядників), документальна вибіркова перевірка, перевірка арифметичних підрахунків, аналіз.
Аудиторські докази: акти інвентаризації, первинна документація на основні засоби, облікові реєстри синтетичного й аналітичного обліку, баланс.
Використовуючи фінансову звітність КЗ «Херснська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша» за 2015 рік, а саме дані з Ф. №5, а також програму аудиту, можливо здійснити:
 • контроль дотримання чинного законодавства за операціями з основними засобами;
 • перевірку правильності документального оформлення оприбуткування і ліквідації основних засобів;
 • контроль зіставлення даних аналітичного, синтетичного обліку, Головної книги і Балансу;
 • перевірку правильності кореспонденції рахунків за операціями з основними засобами;
 • контроль розрахунку амортизаційних відрахувань (зносу) за основними засобами;
 • контроль відображення в обліку результатів надзвичайних подій, пов'язаних з основними засобами (пожежа, повінь, розкрадання та ін.) ;
 • перевірку операцій з орендованими і переданими в оренду основними засобами;
 • встановлення джерел фінансування придбання основних засобів;
 • встановлення ефективності використання основних засобів.
3. Завершальний етап: виявляють порушення законодавства з питань обліку господарських операцій з необоротними активами, які завдали збитку. Сильні і слабкі сторони детально розкривають у аудиторському звіті. Крім того, аудитор формує аудиторський звіт щодо мети аудиту необоротних активів КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є Є. Карабелеша».
Аудиторські процедури: систематизація і обґрунтування отриманої на попередніх етапах інформації, аналіз, складання звіту й аудиторського висновку.
Аудиторські докази: робоча документація, складена на попередніх етапах перевірки.
Вдосконалення організаційних і методичних аспектів аудиту необоротних активів пов’язане з поглибленням практики виконання аналітичних процедур на
Фото Капча