Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік та аудит необоротних активів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 

медичними університетами, їх клінічними кафедрами та іншими навчальними закладами, які мають відповідну ліцензію;

9) здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Майно лікарні становлять основні фонди та оборотні активи, а також інші матеріальні і нематеріальні цінності, активи, вартість яких відображається у бухгалтерському балансі. Майно є власністю територіальної громади м. Херсона, належить йому на правах оперативного управління. Доходи та майно, придбані за рахунок господарчої діяльності, знаходяться в повному розпорядженні лікарні.
Порядок внутрішньої організації та діяльності структурних підрозділів затверджується головним лікарем, за погодженням із начальником управління охорони здоров’я Херсонської міської ради.
Управління лікарнею здійснює головний лікар Малицька Алла Павлівна, яку призначено на посаду розпорядженням міського голови за контрактом, згідно з трудовим законодавством. Головний лікар вирішує питання діяльності лікарні згідно із Статутом, представляє його в органах державної влади та місцевого самоврядування, відповідає за результати діяльності перед Засновником.
До складу адміністрації лікарні входять головний лікар та його заступники.
Ведення бухгалтерського обліку в лікарні покладено на бухгалтерію та планово-економічний відділ, які ведуть облік, здійснюють контроль та складають звітність тільки по КЗ «ХМКЛ ім. Є. Є. Карабелеша». У своїй роботі користуються планом рахунків, затвердженого для бюджетних установ України, застосовують меморіально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку. Кількість працівників визначено відповідно до штатного розпису, який затверджений Управлінням охорони здоров’я Херсонської міської ради. В лікарні існує Положення про бухгалтерію. Посадові інструкції розроблено та затверджено на кожного бухгалтера окремо, в яких чітко вказано який характер робіт виконує кожен працівник.
Специфіка діяльності та джерела отримання коштів зумовлює особливості методики відображення об’єктів обліку на бухгалтерських рахунках та структуру звітності.
КЗ «ХМКЛ ім. Є. Є. Карабелеша», як бюджетна установа обмежена у виборі альтернативних методів та способів оцінки активів, створення резервів, методів нарахування зносу, вибору облікових регістрів чи інших методичних підходів до організації обліку. Інструкціями державного казначейства України та Міністерства фінансів ці питання суворо регламентовані і альтернативні варіанти не передбачаються.
Проте наказами головного лікаря вирішується ряд питань організаційного характеру, що визначаються бюджетною установою та забезпечують досягнення основної мети облікової політики в бюджетних установах – надійний контроль за ефективністю та цільовим використання бюджетних коштів. До них зокрема можна віднести такі:
1) затвердження Графіка документообігу;
2) складання Плану проведення обов’язкових та позапланових інвентаризацій;
3) розподіл функціональних обов’язків працівників бухгалтерії, планово-економічного відділу;
4) встановлення переліку посадових осіб, що мають право підписувати фінансові документи та документи на відпуск матеріальних цінностей;
5) створення постійно діючих комісій: інвентаризаційної, тарифікаційної, з приймання в експлуатацію необоротних активів, списання матеріальних цінностей;
6) вибір форми бухгалтерського обліку;
7) терміни надання звітності до вищої установи.
Також в наказах включаються й інші питання організації обліку, планування та контролю за фінансово-господарською діяльністю бюджетної установи.
Це дозволяє, на мою думку, належним чином вести бухгалтерський облік та досягати основної мети – контроль за збереженням державного майна та цільовим використанням бюджетних коштів, надавати якісно складену фінансову та статистичну звітність.
На підставі фінансової звітності за 2014-2015 рр. наведеної в додатках проведемо ретроспективний аналіз основних показників діяльності бюджетної установи за 2013-2015 роки (табл. 3. 1).
 
Таблиця 3. 1
Показники фінансово-господарської діяльності
КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша» рр. тис. грн.
 
 
Як свідчать дані табл. 3. 1, валюта балансу Комунального закладу «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша» у 2015 році значно збільшилась на 2 209 174, 15 грн. у порівнянні з 2014 роком. Таке збільшення у значній мірі відбулось за рахунок збільшення вартості основних засобів на 646 628 грн., матеріалів і продуктів харчування на 635 814, 41 грн., а також рахунків в казначействі спеціального фонду на 523 948, 93 грн. Позитивна динаміка майже всіх показників балансу установи свідчить про покращення її фінансового стану у 2015 році, порівняно з попереднім 2011 роком.
Результат виконання кошторису за загальним фондом у звітному році порівняно з попереднім збільшився на 473 709, 63 грн., що свідчить про значне збільшення видатків установи у 2015 році. Фонд у необоротних активах у 2012 році збільшився на 594 935, 00 грн., що свідчить про значне збільшення вартості необоротних активів у валюті балансу. Такої ж динаміки зазнав фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах, який згідно з данними балансу установи був відсутнім у 2014 р., а у 2015 р. його значення сягнуло 440681, 64 грн.
У 2015 році кредиторська заборгованість збільшилась на 139 077, 61 грн. порівняно з попереднім 2015 роком. Таке збільшення свідчить про те, що у звітному році збільшились розрахунки с кредиторами установи за надані послуги.
Таким, чином, в ході проведеного аналізу нами було встановлено, що спостерігається збільшення майже усіх техніко-економічних показників діяльності установи. Про це свідчить динаміка більшості з наведених вище показників.
 
4. Організація обліку необоротних активів на «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша»
 
В будь-якій установі або організації обліковий процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: первинного, поточного та підсумкового. На кожному етапі
Фото Капча