Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік та аудит необоротних активів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 

засобів, складається з таких законодавчих та нормативних документів. [11]

Положення «Про організацію бухгалтерського обліку і звітності», затверджене Постановою КМУ №250 від 3 квітня 1993 р., втратили чинність з 1 січня 2000 р.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» Наказ МФУ №304 від 30 листопада 2000 року.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27. 04. 2000 р. №92.
Податковий Кодекс України зі змінами, внесеними згідно із Законами №3292-VI від 21. 04. 2011
Інструкція №291 «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» Наказ МФУ №291 від 30 листопада 1999 року
«Порядок проведення індексації балансової вартості основних засобів підприємств, організацій і установ станом на 1 квітня 1996 року», затверджений наказом Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну №148/64/103/563 від 23. 05. 96 р.
«Норми амортизації на повне відновлення основних засобів», затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 22. 10. 90 р. №1072.
«Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів», затверджена наказом Мінфіну України від 24. 07. 97 р. №159, втратила чинність з 1 липня 2000 р.
 
3. Аналіз фінансового-господарського стану КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша»
 
Організація бухгалтерського обліку витрат на КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша» ґрунтується на застосуванні загальноприйнятих у національній практиці передумов та принципів.
Особливості організації обліку необоротних активів на КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша» відображено в обліковій політиці підприємства. Це бюджетна багатопрофільна установа охорони здоров’я, яка заснована на власності територіальної громади м. Херсона. Засновником є Херсонська міська рада.
Лікарня здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітна Херсонській міській раді, її виконавчому комітету та міському голові. Координацію її діяльності здійснює уповноважений орган – управління охорони здоров’я Херсонської міської ради.
До складу Лікарні без права юридичної особи входять структурні підрозділи, зображені на рис. 3. 1:
 
Рис. 3.1. Підрозділи КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша»
 
Лікарня є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України [35], Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [19], Цивільного кодексу України [83], Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 № 21 [62], інших законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, рішень Медичної ради лікарні.
Лікарня веде самостійний баланс, має поточний, бюджетний та інші рахунки в Державному казначействі України, гербову печатку, логотип, електронну адресу, веб-сайт, штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням та іншими реквізитами.
Господарська діяльність КЗ «ХМКЛ ім. Є. Є. Карабелеша» пов’язана з наданням населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичної допомоги, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, в обсязі бюджетних асигнувань.
Для виконання цих функцій вони отримують кошти з місцевого бюджету у відповідності з затвердженим в установленому порядку кошторису доходів та видатків: на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, господарські потреби, придбання обладнання, медикаментів, продуктів харчування, на ремонт і утримання приміщень, службового транспорту та інші.
Основними видами діяльності КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша» є:
1) надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичної допомоги, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, в обсязі бюджетних асигнувань;
2) здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, в тому числі на платній або альтернативній основі;
3) сприяння розвитку нових форм надання медичних послуг, у тому числі на платній основі;
4) організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
Основними напрямками діяльності Лікарні є:
1) здійснення медичної практики для забезпечення населення медичною допомогою і медичними послугами шляхом його амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, невідкладної медичної допомоги з використанням затверджених кадрових, бюджетно-фінансових, матеріально-технічних ресурсів;
2) надання кваліфікованої спеціалізованої і амбулаторно-поліклінічної допомоги за сімейним та дільнично-територіальними принципами;
3) надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, та членами їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
4) надання нетрадиційних методів діагностики та лікування згідно з чинним законодавством;
5) придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів;
6) організація та проведення експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності та реабілітаційних заходів;
7) підвищення якості медичного обслуговування та рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності;
8) участь у підготовці медичних працівників та лікарів-інтернів шляхом надання баз закладу для їх виробничої практики відповідно до договорів між Закладом та медичними коледжами, державними
Фото Капча