Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облікова політика підприємства ВАТ "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики
2. Рекомендації з удосконалення облікової політики
3. Перевірка якості складання звітів
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Облікова політика підприємства охоплює організацію та методику ведення бухгалтерського обліку загалом. Вона є важливим фактором впливу на прийняття управлінських рішень і контролю за всіма видами діяльності підприємства, в тому числі й операційної діяльності. Перехід до ринкової економіки зумовив зміну підходів до організації і ведення бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання. Суть нових підходів полягає в тому, що на основі встановлених державою загальних правил бухгалтерського обліку підприємства повинні самі розробляти облікову політику для розв’язання поставлених господарською діяльністю перед обліком завдань.
Постановка завдання:
- обґрунтувати та узагальнити основні положення стосовно організації ефективної облікової роботи на підприємстві за рахунок прийняття розробленої ним облікової політики;
- дослідити процес розробки, реалізації та вдосконалення облікової політики на підприємстві, який суттєво впливає на визначення величини його фінансової результативності.
Метою даної роботи є розкриття та висвітлення суті і основних положень, що характеризують облікову політику підприємства ВАТ «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв».
Об’єктом дослідження обрано ВАТ «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв».
Предметом дослідження є річна фінансова звітність ВАТ «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв» за 2010 рік.
Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли відображення в працях таких вітчизняних вчених, як Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Лузан Ю. Я., Гаврилюк В. М., Жук В. М., Костенко О. М., Кучеренко Т., а також Бондур Т. О.
 
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики
 
Вiдкрите акцiонерне товариство «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв» засновано вiдповiдно до наказу про створення акцiонерного товариства вiд 25 червня 1999 року № 59-ВАТ шляхом перетворення державного пiдприємства «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв» у вiдкрите акцiонерне товаритсво вiдповiдно до ЗУ «Про приватизацiю державних пiдприємств», ЗУ «Про господарськi товариства» та iнших законодавчих актiв. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 09 грудя 2010 року (Протокол №2), в зв'язку з необхiднiстю приведеня дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм ЗУ «Про акцiонернi товариства», було визначено тип товариства як публiчне. Вiдповiдно змiнено назву Вiдкритого акцiонерного товаиства «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв» на Публiчне акцiонрне товариство «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв». Протягом звiтного перiоду таких важливих подiй як злиття, подiл, приєднання, перетворння не вiдбувалось.
В склад органiзацiйної структури пiдприємства входять наступнi пiдроздiли:
-гiрничий цех з буро-вибуховими роботами;
-дробильно-сортувальний завод;
-автотранспортний цех; -ремонтно-механiчна майстерня;
-навантажувальний цех; -адмiнiстративно-управлiнський апарат;
-воєнiзована та чергова охорона.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ПАТ «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв» у своєму складi не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.
При веденнi облiку застосовується План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30. 11. 1999р. №291. Ведення бухгалтерського облiку автоматизовано, обробка даних здiйснюється за допомогою програмного забезпечення «1С Бухгалтерiя, Версiя 7. 7. «.
Принципи та методи процедур при вiдображеннi господарських операцiй визначаються Пiдприємством самостiйно та висвiтленi в наказi «Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової полiтики пiдприємства в 2010 роцi» №1 вiд 04. 01. 2010 року.
Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi являлась незмiнною.
Згiдно наказу №35 вiд «25» вересня 2010 року на Пiдприємствi проведено iнвентаризацiю активiв та зобов'язань станом на 01. 10. 10, 01. 11. 10, 01. 12. 10 за видами об'єктiв iнвентаризацiї. Нестач та лишкiв в результатi iнвентаризацiї не виявлено. Метод нарахування амортизацiї вiдповiдає вимогам пункту 26 П (С) БО 7, у бухгалтерському облiку знос нараховується прямолiнiйним методом за визначеними строками корисного використання. Протягом звiтного перiоду, методи визначення зносу (амортизацiї) залишались не змiнними.
Облiк запасiв ПАТ «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв» (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах П (С) БО 9 «Запаси» та облiковiй полiтицi Пiдприємства. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю. Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи за балансом пiдприємства станом на 31. 12. 2010 вiдсутнi.
ПАТ «Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв» виробляє неруднi будiвельнi матерiали за наступною номенклатурою: щебiнь фракцiй 5х10, 5х20, 20х40, 40х70. Супутня продукцiя – пiсчано-щебнева сумiш. Пiдприємство має можливiсть проводити перебудову технологiї випуску вiдповiдно до замовлень споживачiв. В звiтному перiодi збут продукцiї проводився як по Українi, так i в країнах СНД, в т. ч. Росiї.
Основними споживачами є ТОВ «Паритет-М», ТОВ «Комспек» «Лiдр-неруд» та iн. В звiтному перiодi попит на продукцiю порявняно з минулим роком трохи зменшився. Найбiльшим попитом користувалась дрiбна фракцiя 5х20, щебiнь фракцiї 20х40 реалiзовувався по мiрi заповнення складу готової продукцiї. Але технологiчний процес не дозволяє випускати тiльки дрiбнофракцiйний щебiнь через частi поломки обладнання.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання: ВАТ «Оскольський завод металургiйного машинобудування», ЗАТ «Криворiзький завод гiрничого обладнання»; ТОВ «Укртехiмпекс», ППФ «Торгбуд-сервiс», ВАТ «Дрогобицький долотний завод», ВАТ «ЕК «Житомироблнерго», ТОВ «ФакторНафтоГаз», ТОВ «УКИКУМ-2003».
Головним
Фото Капча