Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Об’єктивність оцінки розвитку свиней за живою масою та довжиною тулубу

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
В статті подані результати аналізу живої маси та довжини тулубу кнурів і свиноматок з урахуванням впливу на них породи, стада та регіону розведення. Визначено, що розмах мінливості живої маси кнурів різних порід становив 138 кг (ліміти 182-390 кг), а у свиноматок – 111 кг (ліміти 131-242кг). Довжина тулубу як кнурів, так і свиноматок зазнала дещо меншої міжпородної різниці й в обох випадках розмах мінливості між найвищими та найнижчими показниками становив 45см. Довжина тулубу та жива маса маток після першого опоросу не є об’єктивним показником розвитку без урахування конкретного віку тварини, що слід враховувати при занесенні даних до Державного племінного реєстру та моніторингу галузі. Показники розвитку кнурів теж потребують коригування з урахуванням наявності серед них значної кількості імпортованих тварин, для яких вимоги Інструкції з бонітування не об’єктивні. Наявність в більшості порід стад із низькими показниками розвитку свиней ставить під сумнів конкурентоспроможність племінного свинарства та обґрунтовує постійний імпорт племінного матеріалу не лише для схрещування. Виходячи з чого слід розробляти прогресивну систему селекції у свинарстві, яка кардинально відрізнятиметься від існуючої і відповідатиме міжнародним вимогам.
Ключові слова: свині, порода, довжина тулубу, жива маса, розмах мінливості ознак, конкурентоспроможність племінного свинарства, коригування вимог оцінювання свиней.
 
The article presents the results of the analysis of live weight and body length in boars and sows taking into account the impact of breed, herd and region of cultivation. Determined that the range of variation of live weight of boars of different breeds was 138 kg (limits 182-390 kg), and sows – 111 kg (limits 131-242 kg). The length of the body as boars and sows has undergone a lesser interbreed difference and in both cases, the magnitude of variability between the highest and lowest figures were 45cm. Body length and live weight of ewes after the first farrowing is not an objective indicator of development without taking into account the specific age of the animal, which should be considered when entering data into the State registry of breeding and monitoring of the industry. Development indicators of boars need to be corrected taking into account the presence among them of a significant number of imported animals for which the requirements of the User on the evaluation is not objective. The presence in most species of herds with low levels of hog casts doubt on the competitiveness of pigs breeding and justifies the permanent import of breeding material not only for crossing. On the basis of which should develop a progressive system of selection in the pig, which will be radically different from the existing and would be consistent with international requirements.
Key words: pigs, breed, body length, body weight, the extent of variability of the signs of competitiveness of the pigs breeding, adjustment of the requirements of the evaluation of pigs.
 
В статье представлены результаты анализа живой массы и длины туловища хряков и свиноматок с учётом влияния на них породы, стада и региона разведения. Установлено, что размах изменчивости живой массы хряков разных пород составлял 138 кг (лимиты 182-390 кг), а у свиноматок – 111 кг (лимиты 131-242кг). Длина туловища, как хряков, так и свиноматок, имеет несколько меньшую межпородную разницу и в обоих случаях размах изменчивости между самыми высокими и самыми низкими показателями составил 45см. Длина туловища и живая масса маток после первого опороса не является объективным показателем развития без учёта конкретного возраста животного, что следует учитывать при занесении данных в Государственный племенной реестр и мониторинге отрасли. Показатели развития хряков также нуждаются в корректировке с учётом наличия среди них значительного количества импортируемых животных, для которых требования Инструкции по бонитировке не объективные. Наличие в большинстве пород стад с низкими показателями развития свиней ставит под сомнение конкурентоспособность племенного свиноводства и обосновывает постоянный импорт племенного материала не только для скрещивания. Исходя из чего следует разрабатывать прогрессивную систему селекции в свиноводстве, которая будет кардинально отличаться от существующей и соответствовать международным требованиям.
Ключевые слова: свиньи, порода, длина туловища, живая масса, размах изменчивости признаков, конкурентоспособности племенного свиноводства, корректировка требований оценивания свиней.
 
Постанова проблеми. Організм тварин, як цілісна біологічна система, підпорядкований певним закономірностям, серед яких основною вважається наявність зв’язку між зовнішньою будовою тулубу тварин та ознаками їх продуктивності. Зовнішній вигляд всього організму та його окремих частин, за якими оцінюють конституцію, господарську і племінну цінність тварин, як відомо, називається екстер’єром. Попри тривалу історію розвитку вчення про екстер’єр та переконливі результати досліджень багатьох науковців, які засвідчують тісний високий позитивний зв’язок між конституцією і продуктивністю тварин, особливо в галузі скотарства, при доборі свиней даний показник не відноситься до основних, не вноситься до форм племінного обліку й не слугує об’єктом для виявлення зв’язку з продуктивністю.
Інструкцією з бонітування свиней [4] передбачено, що оцінювання за екстер’єром є обов’язковим елементом при визначенні комплексного класу молодняка старше 6-місячного віку, а також кнурів і свиноматок. При цьому конституція і екстер’єр свиней оцінюються за п’ятибальною шкалою, але у цілому клас за ці ознаки
Фото Капча