Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка і прогнозування економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (на матеріалах Автономної Республіки Крим)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дніпропетровський державний аграрний університет
 
Гончар Ірина Володимирівна
 
УДК 631. 16 (477. 75)
 
Оцінка і прогнозування економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (на матеріалах Автономної Республіки Крим)
 
08. 07. 02 – економіка сільського господарства і АПК
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Дніпропетровськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Кримському державному аграрному університеті, м. Сімферополь, Міністерство аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Новиков Юрій Миколайович, Кримський державний аграрний університет, м. Сімферополь, завідувач кафедри фінансів і кредиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Перебийніс Василь Іванович, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, завідувач кафедри менеджменту та права; доктор економічних наук, професор Колузанов Костянтин Васильович, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу.
Провідна установа: Миколаївська державна аграрна академія, кафедра організації виробництва та агробізнесу, Міністерство аграрної політики України, м. Миколаїв.
Захист відбудеться 24 квітня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08. 804. 01 у Дніпропетровському державного аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ-27, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ-27, вул. Ворошилова, 25.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Не зважаючи на високі стратегічні цілі ринкових перетворень, що здійснюються у сільському господарстві, його економічний та фінансовий стан залишається незадовільним. Так, економіка більшості сільськогосподарських підприємств Криму є збитковою. Зокрема в сільському господарстві збитки за 1998 р. становили 185, 6 млн. грн., у 1999 р. – 126, 3 млн. грн., а в 2000 р. – 16 млн. гривень. Спад виробництва, викликаний значним зниженням урожайності та різким скороченням поголів’я худоби і птиці, а також швидким збільшенням затрат на виробництво, є складовими частинами вкрай низьких результатів господарської діяльності. Не останню роль в створенні передумов низької ефективності виробництва зіграли нееквівалентний обмін товарами промисловості та сільського господарства, високі відсотки кредитів комерційних банків, податковий тиск і, на жаль, невисокий професіоналізм керівників та фахівців підприємств, які недостатньо володіють знаннями щодо сполучення факторів виробництва у ринковій економіці, а також методами оптимізованого управління підприємств.
Проблема оцінки та управління економічною і фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств знайшли відображення у наукових працях багатьох економістів-аграрників. Серед них потрібно відзначити дослідження Л. В. Давидової, І. Б. Загайтова, П. Д. Половинкіна, В. А. Козирєва, П. М. Кондратьєва, П. М. Макаренко, С. С. Савиної, Т. О. Федорової та В. В. Чепурко.
Проте низка проблем залишається недостатньо розробленою. До них відносяться: методика експрес-аналізу економічної та фінансової стійкості сільськогосподарського виробництва, яка б дозволила швидко і точно проаналізувати фінансові результати, неопрацьованість методів факторного аналізу показників економічної стійкості підприємств різних виробничих типів, а також інші проблеми. Саме ці обставини сприяли вибору теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Кримського державного аграрного університету “Розробка і наукове обґрунтування головних напрямків реформування АПК Криму в сучасних умовах виробництва”, р. 12. Держ. реєстр. № 01. 86. 00. 74729.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в узагальненні та поглибленні теоретичних, методичних, організаційно-економічних засад та розробці пропозицій щодо шляхів формування і забезпечення ефективного розвитку економічної стійкості підприємств різних виробничих типів. Виходячи з поставленої мети, у роботі вирішувались наступні завдання:
дослідження особливостей сільського господарства як об’єкта експрес-аналізу та уточнення показників оцінки економічної стійкості галузі;
проведення оцінки процесів реструктуризації та трансформації сільськогосподарських підприємств, їх адаптації до ринкового середовища;
визначення рівня економічної стійкості господарств різних виробничих типів Криму;
аналіз використання основних факторів виробництва в рослинництві та тваринництві у господарствах різних виробничих типів для підвищення їх економічної стійкості;
розробка методики, алгоритму і програм розрахунку економічної стійкості суб’єктів сільськогосподарського виробництва;
уточнення методики факторного аналізу щодо кількісного впливу чинників виробництва на рівень рентабельності продаж у господарствах різних виробничих типів;
визначення системи кореляційних взаємозв’язків показників економічної стійкості сільськогосподарських підприємств для підвищення економічної ефективності виробництва.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є система аграрних економічних відносин щодо економічної стійкості сільськогосподарського виробництва.
Об’єктом дослідження виступають сільськогосподарські підприємства різних виробничих типів, які в сукупності відображають особливості сільськогосподарського виробництва Криму. Інформаційною базою є офіційні документи бухгалтерських звітів підприємств та зведені матеріали органів державної статистики.
Теоретичні та методичні основи дослідження. Теоретичною основою дисертації є закономірності ринкової економіки. У роботі використовувалися наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. У процесі дослідження використані такі методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків), кореляційно-регресійний аналіз (вплив факторів на урожайність зернових культур), порівняльний економічний аналіз (використання факторів виробництва господарств різних виробничих типів), багатофакторні моделі (аналіз впливу факторів виробництва на рівень рентабельності продаж), матриця парної кореляції (взаємозв’язок між показниками фінансової діяльності підприємства), алгоритм та програми розрахунку економічної стійкості сільськогосподарського виробництва.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
Фото Капча