Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оптичні методи та інтерактивні засоби контролю в діагностиці неоднорідних середовищ

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вінницький державний технічний університет
 
Петрук Василь Григорович
 
УДК 681. 7: 535. 243
 
Оптичні методи та інтерактивні засоби контролю в діагностиці неоднорідних середовищ
 
Спеціальність 05. 11. 13 – прилади і методи контролю
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
 
Вінниця-1998
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Вінницьому державному технічному університеті на кафедрах хімії та екологічної безпеки і метрології та промислової автоматики, Міністерство освіти України.
Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Поджаренко Володимир Олександрович, Вінницький державний технічний університет, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики.
Офіційні опоненти – доктор технічних наук, професор Володарський Євген Тимофійович, Національний технічний універстет України ’’КПІ’’ (м. Київ), професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень; доктор технічних наук, професор Сахновський Михайло Юрійович, Чернівецький державний університет (м. Чернівці), професор кафедри оптики та спектроскопії; доктор технічних наук, професор Назаренко Леонід Андрійович, Державне науково-виробниче об'єднання “Метрологія” (м. Харків), керівник відділу термометрії, фотометрії та теплофізичних вимірювань.
Провідна установа – АТ «Аналітприлад» Міністерство промислової політики України, відділ засобів контролю промислових викидів, м. Київ.
Захист відбудеться ’’25’’ грудня 1998 р. о ’’9. 30’’ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05. 052. 02 у Вінницькому державному техніч-ному університеті за адресою: 286021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ГУК.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Вінницького державного технічного університету.
Автореферат розісланий ’’24’’ листопада 1998 р.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність подальшої розробки більш досконалих і універсальних оптичних методів, засобів контролю, систем вимірювання та діагностики неоднорідних, а, значить, світлорозсіювальних середовищ не викликає сумніву. Це зумовлено, в першу чергу, необхідністю вивчення неоднорідних об’єктів, які повсякчас оточують нас і проявляються як у глобальних масштабах Всесвіту, так і на ядерному рівні.
По-друге, оптичні методи є неруйнівними, безконтактними, локальними та експресними, а їх головний інструмент – світловий промінь – завдяки співрозмірності кванта з енергією взаємодії мікрочастинок є зручним мікрозондом для вияснення енергетичних взаємозв’язків у речовині.
При цьому провідною у оптичних методах є спектрофотометрія. Проте традиційна спектрофотометрія на сучасному етапі розвитку науки і техніки, суттєвому збільшенні потоків інформації та вимог до метрологічних характеристик засобів контролю перестає задовільняти все зростаючі сучасні потреби. Тут, по-перше, значною перешкодою стає розсіяння випромінювання, що є носієм спотворення істинних оптичних параметрів речовини або середовища в цілому, яке традиційно ретельно не враховувалось під час досліджень неоднорідних об’єктів внаслідок значної складності і неоднозначності цього явища та процесів, що його супроводжують. По-друге, традиційним оптичним засобам контролю характерні відсутність багатофункціональності та багатоканальності, автоматичного характеру, активного чи інтерактивного режимів контролю, автокорекції похибок та гнучкої адаптації до умов проведення експерименту і, нарешті, мобільності периферії і програмного забезпечення та ін.
Слід також констатувати, що загальна теорія розсіяння знаходиться зараз у задовільному, хоча і далеко незавершеному стані, але розробка експериментальних методик і необхідної для їх реалізації сучасної контрольно-вимірювальної техніки знаходиться ще на досить низькому рівні. А це зумовлює відповідні задачі для спектроскопістів-експериментаторів та фахівців, що працюють у галузі оптичних вимірювань, контролю і діагностики світлорозсіювальних об’єктів.
Народженню та розвиткові наукового напрямку оптичних методів контролю і вимірювання неоднорідних середовищ, зокрема, та інформаційно – вимірювальної техніки в цілому потрібно завдячити, насамперед, видатним ученим свого часу, що залишили неоціненний скарб своїх наукових розробок і праць світові. Це відомі вітчизняні та зарубіжні наукові школи: П. Бугера, Г.В. Розенберга, А.П. Іванова, С. Чандарасекара, О.Д. Хвольсона, А. Шустера, К. Шварцшильда, Ж.Ж. Стокса, В.В. Соболєва, Г. ван де Хюлста, К.С. Шифріна, Г.Мі, В.А. Амбарцумяна, В.П. Рвачова, В.С. Сумпнера, Р.Ульбріхта, А.Х. Тейлора, А.С. Топорця, С. Хеммета, Ж. Гойтлера, М.М. Гуревича, М.Ю. Сахновського, а також П.П. Орнатського, М.П. Цапенка, Ю.М. Туза, Є.Т. Володарського, Ю.О. Скрипника, В.Д. Ціделка, С.М. Маєвського, В.Т. Малікова, В.Б. Дудикевича та ін.
Провідна ідея, що є квінтесенцією даного наукового напрямку і продовженням творчого доробку вище згаданих наукових шкіл, а також лежить у основі виконаної роботи, полягає у назрілій необхідності подальшого розвитку і створення експериментальних оптичних методів і методик, а також відповідної інтерактивної контрольно-вимірювальної апаратури з можливістю чіткого розмежування ефектів розсіяння, породжених специфікою саме неоднорідних (світлорозсіювальних) середовищ, від істинно абсорбційних явищ з метою суттєвого збільшення точності та достовірності контролю оптичних параметрів життєвоважливих природних об’єктів, що традиційно в силу об’єктивної складності і суб’єктивних причин не враховувалось, а тому призводило до спотворення реальних результатів та іноді небажаних наслідків у багатьох галузях людської діяльності, зокрема, медичної діагностики, екологічного моніторингу тощо. Ідея реалізується, головним чином, на законі збереження променистої енергії з застосуванням принципу та переваг інтегрувальної сфери -- як унікального первинного перетворювача оптичного сигналу, а також фундаментальних засадах оптики світлорозсіяння, інформаційно-вимірювальної техніки та метрології. При цьому дослідний об’єкт для більшості прикладних задач розташовується у центрі інтегрувальної порожнини, а не на її стінці за методом Тейлора на відміну від відомих вітчизняних і зарубіжних спектрофотометричних систем, що дає значний виграш у точності контролю та достовірності одержаних результатів.
Концептуальна основа дисертаційної роботи базується на таких положеннях:
уніфікація існуючих первинних
Фото Капча