Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оптимізація існуючого іміджу туристичного агентства «Сузір’я туризму»

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
96
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота
на тему:
 
«Оптимізація існуючого іміджу туристичного агентства
«Сузір’я туризму» 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Поняття іміджу підприємства та його складові 
1.2. Місце іміджу в структурі маркетингових комунікацій підприємства 
1.3. Основні чинники формування позитивного іміджу туристичного підприємства 
Висновки до розділу 1 
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА «СУЗІР’Я ТУРИЗМУ» 
2.1. Загальна характеристика та основні техніко-економічні показники туристичного агентства «Сузір’я туризму» 
2.2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства 
2.3. Аналіз існуючого іміджу туристичного агентства «Сузір’я туризму» 
2.4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 
Висновки до розділу 2 
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНСТВА «СУЗІР’Я ТУРИЗМУ» 
Висновки до розділу 3 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП
 
Туристична індустрія в Україні дуже стрімко розвивається. З кожним роком відкривається все більше підприємств туристичного профілю, які працюють в умовах жорстокої конкуренції, однак більшість з них закриваються вже після першого чи другого року функціонування не витримуючи конкуренції. Це відбувається, головним чином, через те, що такі підприємства не користуються попитом серед клієнтів: про деякі нові підприємства потенційні клієнти взагалі не мають уявлення, а інші погано себе зарекомендували на ринку туристичних послуг. Саме тому створення «обличчя» організації є одним з найважливіших завдань власників й керівників туристичних підприємств, адже від цього залежить популярність у споживачів, репутація серед клієнтів та партнерів, авторитетність в очах власних співробітників, а головне – прибуток підприємства.
Саме імідж забезпечує попит на продукцію і послуги, формує та підтримує взаємовідносини з клієнтами, а також підвищує конкурентоспроможність туристського підприємства на ринку шляхом залучення до діяльності споживачів і партнерів і полегшення доступу до ресурсів.
За висловом знаменитого американського маркетолога Ф. Котлера: «Імідж – це сприйняття організації або її товарів суспільством» [30, с. 324]. Тому турбота про репутацію, імідж фірми повинні займати в діяльності керівництва та всього колективу особливе місце. Адже від правильності сприйняття фірми громадськістю залежить перетворення потенційних клієнтів у реальних і її успіх на ринку туристичних послуг.
За останні декілька років у Луганську відкрилось багато підприємств туристичного профілю, які можуть скласти конкуренцію туристичному агентству «Сузір’я туризму». Оскільки нові туристичні підприємства велику увагу приділяють саме створенню бездоганного іміджу задля того, щоб переманити собі клієнтів з інших фірм. Тому постає необхідність в удосконаленні іміджу туристичного агентства «Сузір’я туризму», що допоможе не тільки утримати клієнтів, але і поповнити їх ряди у декілька разів.
Теоретичним засадам управління розвитком туристичних підприємств присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як: М. Бойко, А. Бузні, Л. Захаричева, А. Козаченко, В. Королько, І. Олейник, Ю. Палєхі, В. Подсолонка, Г. Почепцова, О. Родіонова, С. Скобкіна, М. Туріянської, А. Фірюліної, С. Цьохли, М. Армстронга, С. Блека, А. Дейяна, Б. Джі, П. Друкера, Ф. Котлера, М. Мескона, Д. Огілві, А. Томпсона, Д. Траута.
Серед невеликої кількості існуючих досліджень, що безпосередньо стосуються формування іміджу та його управління, треба вирізнити наукові роботи авторів: І. Альошиної, А. Панасюка, Ж. -П. Бодуана, Г. Даулінга, Д. Доті.
Зовнішній аспект формування іміджу досліджували Л. Браун і М. Спіллейн. Вони довели, що зовнішні прояви прототипу іміджу особистості чи організації за певних обставин є вирішальними для створення їх позитивного образу. Б. Брюс, Б. Джи та Н. Енкельман проаналізували імідж з точки зору його внутрішньої форми.
Питання впливу іміджу на ефективність діяльності організації вивчали такі вчені, як: П. Берд і Г. Даулінг. В існуючих роботах обґрунтовано, що створення іміджу та репутації є необхідною передумовою виходу окремої установи на якісно новий рівень культурних, соціальних та політичних відносин з громадськістю.
Аналіз наукових досліджень і публікацій з проблеми удосконалення іміджу підприємства дозволяє стверджувати, що питання формування іміджу підприємства постійно знаходяться в центрі уваги вчених. Водночас, процес удосконалення іміджу саме туристичного підприємства залишились поза увагою дослідників. Тож недостатня теоретична та практична розробленість проблеми зумовлює актуальність та вибір теми дипломної роботи: «Удосконалення іміджу туристичного підприємства «Сузір’я туризму», м. Луганськ.
Об’єкт дослідження – імідж туристичного підприємства.
Предмет дослідження – удосконалення іміджу туристичного агентства «Сузір’я туризму», м. Луганськ.
Мета – визначити шляхи вдосконалення іміджу туристичного агентства «Сузір’я туризму».
Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі завдання:
  • розглянути поняття іміджу та його складових;
  • визначити місце іміджу в структурі маркетингових комунікацій підприємства;
  • виявити основні чинники формування позитивного іміджу туристичного підприємства;
  • надати загальну характеристику та розглянути основні техніко-економічні показники туристичного агентства «Сузір’я туризму» м. Луганськ;
  • проаналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище туристичного підприємства;
  • дослідити існуючий імідж туристичного агентства «Сузір’я туризму» м. Луганськ;
  • розглянути питання щодо охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях;
  • запропонувати шляхи вдосконалення іміджу туристичного агентства «Сузір’я туризму» м. Луганськ.
Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження. Під час роботи були використані методи аналізу і синтезу в розумінні іміджу як такого, абстрагування при виявлені умов формування ефективного іміджу туристичного підприємства, моделювання при розробці рекомендацій щодо вдосконалення формування іміджу туристичного підприємства, а
Фото Капча