Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічної творчості студентів вищих навчальних закладів у галузі радіоелектроніки

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
ДОМІНСЬКИЙ Олег Станіславович
 
УДК 378. 12: 621. 38
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ГАЛУЗІ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
 
13. 00. 04 – теорія і методика професійної освіти
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ -1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського Міністерства освіти України.
Науковий керівник: – кандидат педагогічних наук, професор ГУРЕВИЧ РОМАН СЕМЕНОВИЧ, державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, декан педагогічно-індустріального факультету.
Офіційні опоненти: – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України ГОНЧАРЕНКО СЕМЕН УСТИМОВИЧ, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ, головний науковий співробітник лабораторії професійного навчання у закладах профтехосвіти. – кандидат педагогічних наук, член – кореспондент АПН України АННЕНКОВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, промислово-економічний коледж, м. Київ, директор.
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти України, м. Тернопіль.
Захист відбудеться 29 вересня 1999 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26. 451. 01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 254060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (254060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).
Автореферат розіслано 27 серпня 1999 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність і доцільність дослідження. Інформаційно-технологічна революція змінює характер і зміст праці людей в усьому світі. Спеціальні знання, високий рівень професійної підготовки, загальна культура людини перетворюються на обов’язкові атрибути успішної праці фахівців. На перший план виступають якісні параметри формування і використання трудового потенціалу. Модель сучасного працівника передбачає, насамперед, уміння самостійно і творчо виконувати трудові операції завершеного трудового процесу.
Становлення України як економічно міцної європейської держави вимагає інтенсифікації виробництва за рахунок його інтелектуалізації. За таких умов пріоритетного значення набуває проблема формування у молоді готовності до використання досягнень науково-технічного прогресу, залучення її до винахідницької та раціоналізаторської діяльності. Це об’єктивно підвищує вимоги до організації процесу технічної творчості учнів загальноосвітніх шкіл і закладів профтехосвіти, науково-технічної творчості студентів вищих закладів освіти різних рівнів акредитації.
Проблема розвитку творчого потенціалу особистості знайшла відображення в дослідженнях багатьох учених-психологів і педагогів. Зокрема, психологічні аспекти творчої діяльності, розвитку творчих здібностей особистості розкриваються в працях Г.О. Балла, Л.С. Виготського, Г.С. Костюка, В.А. Крутецького, Т.В. Кудрявцева, О.М. Леонтьєва, А.М. Матюшкіна, В.О. Моляко, Е.Н. Мілєряна, В.А. Семиченко, А.Ф. Єсаулова, І.С. Якиманської, П.М. Якобсона, Т.С. Яценко та ін. Педагогічні та дидактичні аспекти розвитку творчих здібностей учнів і студентів висвітлено в наукових працях Г.С. Альтшуллера, П.Р. Атутова, С.Я. Батишева, В.І. Качнєва, Д.М. Комського, І.Я. Лернера, В.М. Мадзігона, В.Д. Путіліна, В.Г. Розумовського, М.М. Скаткіна, Ю.С. Столярова, Д.О. Тхоржевського та ін. Методичні аспекти організації технічної творчості відображено в публікаціях В.Е. Алексєєва, П.М. Андріанова, В.М. Аридіна, І.І. Баки, О.І. Бугайова, В.А. Горського, Д.М. Комського, В.Г. Розумовського та ін.
Зауважимо, що переважну більшість проведених досліджень та опублікованих наукових праць присвячено різним аспектам проблеми дитячої технічної творчості в загальноосвітніх школах і професійно-технічних закладах різного типу. Між тим, практично відсутні дослідження проблеми науково-технічної творчості студентів вищих закладів освіти (ВЗО), особливо навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Проведені дослідження здебільшого стосуються технічної творчості студентів у процесі вивчення загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних предметів.
Актуальність нашого дослідження визначається також вимогами до організації процесу навчання у ВЗО І-ІІ рівнів акредитації, розвитку творчих здібностей і професійно важливих якостей студентів, що зумовлено переходом до ринкових відносин; особливостями сучасного науково-технічного прогресу; недостатнім теоретичним і методичним обгрунтуванням ефективних умов та засобів поєднання науково-технічної творчості студентів з професійною підготовкою молодших спеціалістів; відсутністю системи організації науково-технічної творчості студентів.
Недостатнє вивчення теоретичних і методичних аспектів організації технічної творчості студентів ВЗО І-ІІ рівнів акредитації та суттєві прогалини в її практичній реалізації, на наш погляд, негативно позначаються на якості підготовки фахівців. Розв’язання цих важливих завдань потребує подолання ряду суперечностей, зокрема:
- між необхідністю посилення уваги до розвитку творчої особистості кожного студента і спрямованістю професійного навчання на узагальнену модель середнього студента;
- між зростаючими вимогами науково-технічного прогресу до якості підготовки фахівців у ВЗО і недостатнім технічним оснащенням навчальних закладів, творчими можливостями та інтелектуальною насиченістю змісту професійної підготовки студентів – майбутніх молодших спеціалістів.
Поряд з цим зазначимо, що загострення зазначених вище суперечностей посилюється причинами теоретичного і прикладного характеру:
•відсутністю системного підходу до визначення структури творчої діяльності студентів;
•недостатньою розробленістю способів усунення та регулювання об’єктивних труднощів, що виникають у науково-технічній творчості студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей та перспектив майбутньої професійної діяльності;
•недооцінкою важливості забезпечення науково-технічної спрямованості змісту навчально-виховного процесу;
•відсутністю чітких позицій щодо вибору об’єктів науково-технічної творчості, які повинні базуватися на інтересах, інтелектуальних і загальнотрудових можливостях студентів, їх спеціальних уміннях і навичках; на методичному та матеріально-технічному забезпеченні цього процесу.
Фото Капча