Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ЖИТНИК Ніна Василівна
 
УДК 378. 147: 33
 
Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі іі рівня акредитації
 
13. 00. 04 – теорія і методика професійної освіти
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
м. Кривий Ріг – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Криворізькому державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пікельна Валерія Семенівна, Криворізький державний педагогічний університет, професор кафедри педагогіки і методики трудового та професійного навчання.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Андрієвський Борис Мокійович, Херсонський державний педагогічний університет, професор кафедри педагогіки початкової освіти кандидат педагогічних наук, доцент Красовська Лариса Іванівна, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, доцент кафедри менеджменту.
Провідна установа: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “20” лютого 2002 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09. 053. 01 у Криворізькому державному педагогічному університеті за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, ауд. 230.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету (50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54).
Автореферат розісланий 18 січня 2002 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Реформування освіти в Україні обумовило перебудову вітчизняної системи професійної підготовки фахівців. Згідно Закону України “Про освіту” в державі функціонує ступенева система вищої школи, в яку входять і коледжі ІІ рівня акредитації.
Створення та функціонування вітчизняних коледжів – процес досить складний, оскільки вони ще не набули достатнього досвіду роботи. Особливо це стосується навчальних закладів недержавної форми власності.
Інноваційні процеси в системі професійної освіти, нові типи вищих шкіл, специфіка їх діяльності, запровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес вже були предметом дослідження значної кількості вчених і педагогів-практиків.
При проведенні дослідження ми звернулися до педагогічної спадщини з питань підготовки фахівців у вищій школі. Проблеми розвитку сучасної вищої освіти в Україні розкрито в працях А. П. Богомолова, Л. М. Герасіної, О. М. Кузя, А. О. Лігоць-кого, А. В. Пироженка, М. Ф. Степка, М. І. Шкіля та ін.
Для нас представляли цінність праці вчених, які дослідили досвід діяльності зарубіжної вищої школи. Йдеться про роботи: Л. Д. Адамської, А. В. Василюк, Т. С. Георгієвої, В. К. Єлманової, К. В. Корсака, О. О. Романовського та ін.
Особливості розвитку недержавного сектору освіти в Україні розкрито в роботах В. І. Астахової, С. Б. Жарої, Н. І. Селівестрової, О. Л. Сидоренко І. І. Тимошенка, Б. І. Хо-лода, Г. В. Щокіна та ін.
Організації навчально-виховного процесу у сучасній вищій школі присвячені дослідження В. К. Буряка, Г. Є. Гнитецької, О. І. Голубєвої, О. С. Гохберг, О. В. Євдокі-мова, Л. В. Кліменко, В. О. Козакова, Л. В. Кондрашової, С. Ю. Мариньчак, П. І. Підкаси-стого та ін. Окремі проблеми діяльності вітчизняних коледжів та бакалаврської підготовки розкрито в працях В. П. Аннєнкова, К. Ф. Беркити, А. П. Лещинського, Н. І. Орлянської, О. І. Щербак та ін.
Проте процес становлення коледжів як вищих шкіл нового типу потребує більш глибокого вивчення особливостей їх діяльності. Перехід України до ринкової економіки висвітлив низку суперечностей між: необхідністю впровадження ступеневої освіти та відсутністю достатнього досвіду щодо організації діяльності нових типів вищих шкіл; потребою соціально-економічної сфери у фахівцях з економіки та незадовільним сучасним станом кадрового забезпечення підприємств регіону; вимогами до професійних якостей бакалаврів економіки та реальним рівнем підготовки молодих фахівців; потребами населення регіону у здобутті професійної освіти відповідно до особистих інтересів та недостатньою можливістю їх задоволення за місцем проживання.
Створення та функціонування мережі закладів вищої освіти, соціальне призначення яких полягає у задоволенні кадрових потреб регіонального ринку праці та професійних інтересів молоді і дорослих, певною мірою спроможне розв'язати названі вище суперечності. Отже, виникла об'єктивна необхідність обґрунтування організаційно-педагогічних умов успішної діяльності коледжів як закладів освіти нового типу.
Слід зазначити також: майже відсутня спеціальна педагогічна література з моделювання організаційних структур коледжів ІІ рівня акредитації; недостатньо розроблена законодавчо-нормативна документація щодо діяльності освітніх закладів недержавної форми власності; обмаль педагогічної літератури з проблем управління коледжами як соціально-педагогічними системами.
Викладене вище підтверджує актуальність проблеми і обумовило вибір теми дисертаційного дослідження: «Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі П рівня акредитації».
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою комплексної теми “Теорія і практика трудової та професійної підготовки у закладах освіти України” кафедри педагогіки і методики трудового і професійного навчання Криворізького державного педагогічного університету і затверджена радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол №2 від 20. 03. 2000 р.).
Об'єкт дослідження – процес підготовки бакалаврів у коледжі ІІ рівня акредитації.
Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови, створення яких має забезпечити успішну підготовку бакалаврів у коледжі ІІ рівня акредитації.
Мета дослідження полягала в теоретичному і експериментальному обґрунтуванні організаційно-педагогічних
Фото Капча