Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні правила професійного спілкування

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

лексики в активному словнику людини (за підрахунками науковців, у повсякденному спілкуванні люди послуговуються 2-3-ма тисячами найуживаніших слів; активний словник освіченої людини (слова, які людина використовує, а не просто знає) -- це 10-12 тисяч слів; для порівняння: найбільший “Словник української мови” в 11-ти томах містить понад 136 тисяч слів) ;

6) самобутність, нешаблонність в оцінках, порівняннях, у побудові висловлювань;
7) переконливість мовлення;
8) милозвучність мовлення;
9) виразність дикції; відповідність між темпом мовлення, силою голосу, з одного боку, і ситуацією мовлення – з другого.
Необхідно, щоб ці вимоги базувалися на знанні літературної норми і чутті мови. Загальна мовна культура визначається і знанням норм літературної мови, і ерудицією, і світоглядом людини, і культурою мислення, і технікою мовлення.
 
ВИСНОВКИ
 
Спілкування – складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного. Суб'єктами спілкування являються живі істоти, люди. У принципі спілкування характерне для будь-яких живих істот, але лише на рівні людини процес спілкування стає усвідомленим, зв'язаним вербальним і невербальним актами.
І в процесі роботи, і в особистому житті ми постійно спілкуємося, чи, говорячи мовою психології, вступаємо в міжособистісні комунікації.
Комунікації – це засіб обопільного впливу людей один на одного. Комунікація виникає тоді, коли одна людина впливає на поводження іншої людини. Це може відбуватися навіть тоді, коли вони взагалі не розмовляють. Але при цьому важливим моментом є існування зворотного зв'язку – тобто одержувач комунікаційного повідомлення повинен мати можливість так чи інакше відгукнутися на повідомлення відправника.
Уміння правильно побудувати процес міжособистісних комунікацій має особливе значення. Для розуміння цього процесу украй важливо знати основні закони комунікації, які були розглянуті вище. Тільки тоді спілкування буде допомагати знаходити спільну мову, а не штовхати до конфліктів.
 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:
 1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. / Т. Вінниця: Нова книга, 2003. – 480 с.
 2. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування. / М. С. Зарицький- К. : Парламентське в-во, 2004. – 120 с.
 3. Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс]: збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ»; М. М. Кобець, С. М. Терьохіна. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с.
 4. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2005. – 352 с.
 5. Мацько Л. І. Риторика: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 311 с.
 6. Мацько Л. І. Стилістика української мови: Підруч. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.
 7. Семеног О. М. Культура наукової української мови. / О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 216 с.
 8. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю. Л. Бондаренко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 152 с.
 9. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2000. – 271 с.
 10. Шевчук С. В. Практикум української мови: Модульний курс: Навч. посіб. / С. В. Шевчук., Т. М. Лобода – К. : Вища шк., 2006. – 326 с.
 11. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням. / С. В. Шевчук., І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук – К. : А. С. К., 2002. – 400 с.
 2. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підруч. / М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 368 с.
 3. Культура фахового мовлення: Навч. посіб. / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.
 4. Мацько Л. І. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : «Академія», 2007. – 360 с.
 5. Михальчук О. І. Мовна поведінка в електронному інформаційному просторі // Соціолінгвістичні студії. – К. : ВД «Бураго», 2010. – С. 200-205.
 6. Молдован В. В. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. – К. : «Юрінком», 2002. – 416с.
 7. Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). / Н. Ф. Непийвода. – К. : Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 303 с.
 8. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький – К. : Знання, 2006. – 291 с.
 9. Українська мова: Енциклопедія. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
 10. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т української мови. – К. : Наукова думка, 2007. – 288 с.
 11. Хміль Ф. І. Ділове спілкування: Навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – К. : «Академвидав», 2004. – 280 с.
 12. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. посіб. / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2008. – 424 с.
 13. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підруч. / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2008.
 14. Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посіб. / С. В. Шевчук., О. О. Кабиш – К. : Арій, 2008. – 160 с.
 15. Шевчук С. В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. – К. : Арій, 2008. – 640 с.
 16. Словники:
 17. Ганич Д. І., Олійник С. І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – К., 1990.
 18. Ганич Д. І., Олійник С. І. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.
 19. Головащук І. С. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.
 20. Головащук І. С. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.
 21. Головащук І. С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К., 2001.
 22. Головащук І. С. Словник наголосів. – К., 2000.
 23. Головащук І. С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.
 24. Єрмоленко С. Я. Новий російсько-українській словник-довідник. – К., 1999.
 25. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К. : Видавництво «Українська книга», 2004. – 448 с.
 26. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – Львів: БаК, 2006. – 562 с.
 27. Олійник О., Сидоренко М. М. Російсько-український словник наукової термінології. – К., 1994.
 28. Олійник О., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний
 29. словник. – К., 1991.
 30. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І. С. – К., 1994.
 31. Орфоепічний словник української мови. – К., 1995.
 32. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А. А. – К., 1996.
 33. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. – К., 1993.
 34. Словник іншомовний слів. / За ред. О. Мельничука. – К., 1985.
 35. Словник скорочень української мови. – К., 1982.
 36. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С. Я. – К., 1989.
 37. Словник української мови: У 11 Т. – К., 1971 – 1981.
 38. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К. : Знання, 2006. – 367 с.
 39. Словник-довідник труднощів української мови. – К., 1992.
 40. Ставицька Л. Український жаргон: Словник. Містить бл. 4070 сл. понад 700 стійких словосполучень/ Український науковий і-т Гарвардського ун-ту; Інститут критики; НАН України; Ін-т української мови. – К. : Критика, 2005.
 41. Тараненко А. А., Брицын В. М. Русско-украинский словарь для деловых людей. – К., 1992.
 42. Тлумачний словник української мови. – К., 2001.
 43. Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів / За ред. В. М. Русанівського – К. : Довіра, 2006. – 940 с.
 44. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. – К. : Вища шк., 2008. – 487 с.
 45. Інтернет – ресурси:
 46. www. litopys. org. ua, www. mova. info, www. novamova. com. ua, www. pereklad. kiev. ua, www. pravopys. net, www. r2u. org. ua, www. rozum. org. ua
 47. http: //tc. terminology. lp. edu. ua/TK_vocab_CD. htm

 

 
 
Фото Капча