Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи конституційного права Китайської Народної Республіки

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

- Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, що складається з 350 -400 чоловік. Його керівники - голова, заступники голови, а також начальник секретаріату. 

Основні повноваження даного органу: 
 • Тлумачення Конституції КНР, здійснення контролю за проведенням її положень у життя; 
 • Прийняття і зміна більшості законів (крім тих, які приймає ВЗНП); 
 • Тлумачення законів; 
 • Внесення поправок до планів економічного і соціального розвитку і до державного бюджету в період між сесіями ВЗНП; 
 • Здійснення контролю за роботою Державної ради, Центральної військової ради, Верховного народного суду і Верховної народної прокуратури; 
 • Скасування адміністративно-правових актів, що суперечать Конституції і законам; 
 • Ратифікація і денонсація міжнародних договорів КНР. 
Слід звернути увагу на те, що в країні існує не один, як в абсолютній більшості держав світу, а два законодавчі органу влади - ВЗНП і його Постійний комітет. Повноваження між ними у правотворчій сфері точно не розмежовані, що негативно позначається на ефективності державної діяльності та якість законодавства. 
Постійний комітет формується Всекитайським зборами народних представників і несе перед ним відповідальність. 
Одноосібним главою держави є Голова КНР. Існує інститут заступника голови держави-заступник Голови КНР. Вони обираються на сесії ВЗНП на 5 років. Ним може стати будь-який громадянин з політичними правами з 45 років не більше двох разів поспіль, на підставі рішень ВЗНП та Постійного комітету Можна стверджувати, що в Китаї в прихованому вигляді утвердилася посаду президента, хоча офіційно вона не існує. Голова КНР виконує традиційні функції глави держави: представляє Китай на міжнародній арені, опубліковує закони, укази про помилування, про мобілізацію, про введення воєнного стану, нагороджує державними орденами і привласнює державні почесні звання. 
Він діє на підставі рішень ВЗНП і його Постійного комітету. У порівнянні з тими країнами, де утвердилася модель президентської або напівпрезидентської республіки, повноваження цієї посадової особи невеликі. Проте фактичний статус Голови КНР більш вагою, оскільки дану посаду за традицією займає Генеральний секретар ЦК Компартії КНР - правлячої партії Китаю. 
Важливе місце в системі владних інститутів належить Державній раді КНР - центральному уряду, що є виконавчим органом верховного органу державної влади. Він володіє великими повноваженнями в соціально-економічній і військово-політичній сферах. Держрада на основі Конституції і законів визначає адміністративні заходи, приймає адміністративно-правові акти. Його очолює посадова особа - Прем'єр Державної ради. Держрада складається з Прем'єра, заступника Прем'єра, членів Держради, міністрів, голів комітетів, головного ревізора, начальника Секретаріату. Уряд відповідальний перед ВЗНП, а в період між сесіями - перед Постійним комітетом цього органу. 
Термін повноважень ВЗНП, його Постійного комітету, інших органів, що обираються Всекитайським зборами народних представників, - п'ять років. 
Центральна військова рада - колегіальний орган військового управління. Складається з Голови і членів. Має право законодавчої ініціативи. Роль ради пов'язана з особливою роллю армії у Китаї. Центральна військова рада складається з таких осіб: голови; заступників голови; членів. 
Голова Центральної військової ради є відповідальним перед Всекитайським зборами народних представників і Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників. 
У КНР діє конституційна норма про обмеженість часу перебування вищих посадових осіб на своїх постах (включаючи Голову КНР і Прем'єра Держради) двома п'ятирічними термінами, що дуже розумно і повністю відповідає загальноприйнятим зарубіжним стандартам у цій галузі. 
Вищим судовим органом є Верховний народний суд, який здійснює наглядові повноваження за судовою діяльністю місцевих та спеціальних судів. Роль судових органів в КНР менш значуща, ніж у розвинених країнах. Суди включені в систему правоохоронних органів, вони володіють обмеженою самостійністю, а поняття «судова влада» взагалі жодного разу не використовувалося в жодній соціалістичної Конституції КНР. Верховний народний суд відповідальний перед ВЗНП і його Постійним комітетом. У країні відсутній інститут спеціалізованого судового конституційного контролю. 
Види судів: загальні та спеціальні. Загальні суди: Верховний та місцеві народні суди 3-х ступенів (вищої, середньої, нижчої). Спеціальні суди: військові суди. 
Судові органи виконують каральні функції, беруть участь у вихованні осіб, які вчинили злочини і провини. 
Низова ланка місцевих народних судів формується громадянами шляхом виборів, інші місцеві суди в округах обираються місцевими органами державної влади. 
Місцеві судді не користуються несменяемостью і незалежністю і несуть відповідальність перед місцевими органами влади. 
У загальних судах є палати (колегії) в адміністративних справах. вони приймають скарги на порушення адміністрацією прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб. 
Суди розглядають справи колегіально (кримінальні - з участю народних засідателів). Нескладні цивільні справи суд розглядає одноособово. 
 
3. Адміністративно-територіальний поділ, види національної автономії
 
Сучасний Китай - унітарна держава, побудована на централізованих засадах.
Він характеризується багатонаціональним (поліетнічним) складом населення, хоча приблизно 93% - етнічні китайці (ханьців).
За Конституцією КНР всі національності рівноправні. Держава гарантує законні права та інтереси нечисленних національностей, деякі з яких налічують мільйони.
Існує три рівня системи адміністративно-територіального устрою. 
 1. Провінції, автономні національні райони (автономні області), три міста центрального підпорядкування (Пекін, Шанхай, Тяньцзінь). Особливий статус і максимальну самостійність мають спеціальні адміністративні райони - Сянган (колишній Гонконг) і Макао, знаходилися до 90-х рр.. минулого століття під колоніальним управлінням відповідно Великобританії та Португалії. 
 2. Повіти, автономні округи, автономні повіти, міста. 
 3. Волості, національні волості, міські райони, селища. Провінції діляться на повіти, останні - на волості і селища.
Місцевими органами державної влади є збори народних представників адміністративно-територіальних одиниць та їх комітети. Термін їх повноважень - три роки або п'ять років. Їх не можна розглядати як органи місцевого самоврядування, згідно з європейською традицією.
Вони є складовою частиною єдиної організації державної влади.
Адміністративна форма національної територіальної автономії має на меті соціалістичного розв'язання національного питання. Крім етнічних китайців в країні компактно або розосереджено проживають такі великі нації і народи, як чжуани, уйгури, маньчжури, монголи, тибетці, хуей і ін
Найбільша форма національної автономії - автономний район (автономна область ), їх 6, далі йдуть автономні округи (їх 30) і автономні повіти (їх понад 120).
Законодавча основа статусу національно-територіальної автономії - Конституція КНР, закон про національну автономію, положення про автономію, затверджувані вищестоящими органами.
У багатонаціональних районах проводиться політика корі-нізації кадрів, тобто особи місцевих (корінних) національно - стей мають певні переваги на державній службі. Тому керівники автономних областей, округів і повітів повинні належати до тих національностей, які здійснюють національну автономію.
У КНР поряд з вищеназваними формами автономних утворень існують також і автономні волості (їх 124), які не є різновидом національної автономії і мають обмеженими правомочностями.
 
Висновки
 
Отже, чинна Конституція КНР названа Основним законом держави і має найвищу юридичну силу. Структура Конституції становить: Вступ (Преамбула) та чотири глави (138 статей). У Преамбулі Конституції 1982 p., яка характеризує підсумки розвитку КНР, програмні цілі та основні принципи її внутрішньої та зовнішньої політики, зазначається, що надалі основне завдання КНР — «зосередженими силами здійснити соціалістичну модернізацію». В галузі зовнішньої політики декларовано, що КНР буде дотримуватися «незалежної та самостійної зовнішньої політики», «п'яти принципів — взаємної поваги суверенітету та територіальної цілісності, взаємного ненападу, невтручання у внутрішні справи один одного, рівності та взаємної вигоди, мирного співіснування», що вона «докладає зусиль в інтересах збереження миру у всьому світі та сприяння справі прогресу людства».
Конституція КНР 1982 p. має реальний характер. Проголошений нею курс на реформування китайської економіки проводиться динамічно та результативно.
 
Список використаних джерел 
 
 1. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: підручник: у 4 т. / Б. А. Страшун. - М.: БЕК, 2001 .- 639с. 
 2. Златопол'скій, Д. Л. Державне право зарубіжних країн: Східної Європи і Азії: підручник для вузів / Д. Л. Златопол'скій. - М.: «Зерцало», 1999 .- 320с. 
 3. Решетніков, Ф. М. Правові системи країн світу: довідник / Ф. М. Решетніков. - М.: Юрид. лит., 1993. - 256 с. 
Фото Капча