Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи планування у підприємництві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
Вступ
 1. Розроблення виробничої програми у натуральному виразі.
 2. Розрахунок плану виробництва продукції у квартальному розрізі.
 3. Розрахунок потреби в основних матеріалах.
 4. Розрахунок трудомісткості виробничої програми та нормованої заробітної плати.
 5. Розрахунок балансу робочого часу.
 6. Розрахунок чисельності основних та допоміжних робітників.
 7. Розрахунок планового фонду нормованої заробітної плати основних робітників.
 8. Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників.
 9. Розрахунок планового фонду заробітної плати допоміжних робітників.
 10. Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців.
 11. Розрахунок планової собівартості товарної продукції.
 12. Розрахунок планових калькуляції собівартості виробів.
 13. Розрахунок планової ціни виробів.
 14. Розрахунок планових фінансових результатів діяльності.
 15. Розрахунок основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства.
Висновки
Список використаної літери
 
Вступ
 
Розроблення річного поточного плану господарської діяльності підприємства
 
Вихідна інформація.
Підприємство машинобудівного профілю з масовим типом виробництва спеціалізується на виготовленні запасних частин до автомобілів. На підставі прогнозу збуту на 2015 рік встановлені такі показники плану продажу в заданій номенклатурі продукції. 
Номенклатура та обсяг реалізації наведена в таблиці 1.
Технологічний процес виготовлення продукції та її характеристика наведені в таблиці 2.
Годинні тарифні ставки робітників згідно з розрядом робіт – таблиця 3.
Нормативи чисельності керівників, спеціалістів та службовців у таблиця 4.
Для техніко-економічного обґрунтування виробництва продукції необхідно:
розробити план виробництва продукції на рік із розподіленням по кварталах;
розрахувати потребу у матеріальних ресурсах на виробництво продукції;
скласти план по праці і заробітній платі, в тому числі розрахувати:
 • трудомісткість виробничої програми;
 • баланс робочого часу;
 • необхідну чисельність робітників;
 • рівень продуктивності праці;
 • плановий фонд оплати праці; 
 • розробити план по собівартості, у тому числі:
 • скласти кошториси витрат на виробництво продукції;
 • здійснити калькулювання собівартості виробів;
 • розрахувати ціну продажу виробів;
 • скласти план по прибутку підприємства;
 • розрахувати техніко-економічні показники підприємства.
 
Таблиця 1- Номенклатура виробництва та реалізації продукції на 2015 рік.
 
Таблиця 2 - Характеристика технологічного процесу виготовлення виробів на підприємстві.
 
Таблиця 3 – Міжрозрядні тарифні коефіцієнти та годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства (умовні).
 
Таблиця 4 – Нормативи чисельності керівників, спеціалістів та службовців.
 
1. Розроблення виробничої програми у натуральному виразі
Розроблення виробничої програми у натуральному виразі здійснюється згідно з табл. 1.1.
Таблиця 1.1 - План продажу продукції та виробнича програма (в натуральному виразі).
 
Дані у стовпчиках 1-4 заповнюються відповідно до умови задачі, згідно із своїм варіантом.
Запаси на кінець року (стовп. 5) розраховуються за формулою
Зк = Ппр ∙ Тз / Кдн ,
де Тз – термін зберігання, дн. (стовп.3);
Ппр – план продажу, шт.(табл.1.1, стовп.2);
Кдн – кількість днів у поточному календарному році.
 Тобто, для продукції Д4 запаси ГП на кінець року будуть ставити:
Зк = 59000*12/365 = 1939 шт.
Запаси ГП на кінець року для продукції Д5 та Д6 розраховуються по аналогії і будуть складати відповідно 2016 шт. і 2224 шт.
Виробнича програма (табл.1.1, стовп.6) розраховується згідно з формулою
ВП = Ппр - Зп + Зк
Виробнича програма для продукції Д4 складатиме:
ВП = 59000-6000+1939 = 54939 шт.
Виробнича продукція для Д5 та Д6 розраховується по аналогії і відповідно буде складати 43016 шт. та 48224 шт. 
 
2. Розрахунок плану виробництва продукції у квартальному розрізі
Розроблення плану виробництва проводиться у квартальному розрізі: 
перший квартал – 20%;
другий – 30%;
третій – 30%;
четвертий – 20%, від річного обсягу виробництва. Результати розрахунку наведені в табл. 2.1.
 
Таблиця 2.1 - Виробнича програма за кварталами в натуральному виразі.
 
Стовпчик 1 заповняється згідно з варіантом роботи. Обсяг виробництва за рік береться по розрахункам виробничої програми із завдання 1, табл. 1.1 (стовп. 6)
Виробнича програма за кварталами розраховується згідно із заданими відсотками.
Так для виробу Д4 виробнича програма за кварталами буде складати:
І кв.:  54939* 0,2 = 10988 шт.
ІІ кв.: 54939* 0,3 = 16482 шт.
ІІІ кв.: 54939* 0,3 = 16482 шт.
ІV кв: 54939* 0,2 = 10988 шт.
 Аналогічно для виробів Д5 та Д6. 
 
3. Розрахунок потреби в основних матеріалах
Розрахунок потреби в основних матеріалах здійснюється згідно з табл. 3.1, використовуючи дані щодо технологічного процесу та виробничої програми наведені в умові задачі. 
Код виробу (стовп. 1) та  найменування матеріалу (стовп. 2) заповнюються 
згідно з варіантом .
Програма випуску (стовп. 3) з таблиці 1.1(стовп. 6).  Норма витрат (стовп. 4) за варіантами з умови задачі. 
Потреба в матеріалах (стовп. 5) розраховується шляхом множення програми випуску (стовп. 3) на норму витрат (стовп. 4) та поділити на 1000.
Для виробу Д4 потреба в матеріалах складатиме:
Пм = 54939*22/1000 = 1208,66 т
Для виробів Д5 та Д6 потреба в матеріалах розраховується аналогічним чином.
Ціну матеріалу (стовп. 6) наведено в умові.
Вартість матеріалу необхідно розрахувати множенням потреби в матеріалах (стовп. 5) на ціну матеріалу (стовп. 6).
Для виробу Д4 вартість матеріалу складатиме:
Вм = 1208,66*885 = 1069662,33 грн
Для
Фото Капча