Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників, проблем її реалізації

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Актуальність теми. Людина, її права і свободи є найвищою соціальною цінністю, а їх захист представляє собою одне з пріоритетних завдань держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність (ст. 3 Конституції України). Таке положення Основного Закону країни актуалізує функціонування правового механізму забезпечення основних прав і свобод громадян. Особливе місце в зазначеному механізмі відводиться системі органів прокуратури. Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань, окрім іншого, гарантованих Конституцією, законами України та міжнародними правовими актами щодо соціально-економічних, політичних, особистих прав та свобод людини і громадянина (п. 2 ст. 4 Закону України «Про прокуратуру»). Виконання покладених на органи прокуратури завдань можливо лише за умови належного виконання прокурорсько-слідчими працівниками службових обов'язків. Випадки порушення службової дисципліни завдають шкоди авторитету прокуратури, ставлять під сумнів, а іноді й унеможливлюють виконання її соціальної ролі – гаранта законності, захисника законних прав і свобод людини. У цьому зв'язку підвищення й підтримання авторитету прокуратури як гаранта законності в суспільстві найтіснішим чином пов'язано із забезпеченням дисципліни її посадових осіб.
Одним із засобів забезпечення службової дисципліни прокурорів і слідчих є застосування заходів дисциплінарного впливу. Це не єдиний, але досить ефективний метод боротьби з порушеннями дисципліни. Разом із тим, незважаючи на велике значення дисциплінарної відповідальності в забезпеченні професійної дисципліни, дослідження її сутності й механізму реалізації з урахуванням специфіки правового становища прокурорсько-слідчих працівників ще не провадилося.
Безпосередньо до аналізу окремих аспектів проблем дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників у своїх роботах різного часу зверталися І. Артеменко, Ю. Адушкін, В. Долежан, І. Картузова, І. Назаров, С. Подкопаєв, Ю. Полянський, О. Толочко та ін.
Мета курсової роботи – особливості дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників, проблем її реалізації.
Відповідно до мети сформульовано наступні завдання: - дослідити зміст службової дисципліни прокурорсько-слідчих працівників і засобів її забезпечення;
виділити гарантій справедливої й об'єктивної реалізації дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників;
з'ясувати підстав притягнення до даного виду юридичної відповідальності;
визначити стадії дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників
проаналізувати законодавство, що регулює дисциплінарну відповідальність прокурорсько-слідчих працівників;
Об'єкт курсової роботи – є особливості здійснення дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.
Предмет курсової роботи – сутність і механізм реалізації дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.
Для написання курсової роботи були використані наступні методи: аналізу та синтезу, історичний, термінологічний.
Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (24 найменування).
 
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧИХ ПРАЦІВНИКІВ
 
1.1 Поняття та зміст службової дисципліни прокурорсько-слідчих працівників
 
Суспільство, як соціальна система, має потребу в упорядкуванні внутрішніх відносин, що досягається за допомогою встановлення положень, які виступають щодо особи або соціальної групи ціннісними орієнтирами. Вони регулюють діяльність і поведінку зазначених суб'єктів (групи або особи), організують їх у певному напрямку. Суб'єкт погоджує свою дію і її мотивацію з вираженою в положенні ціллю. О. Ф. Плахотний пише, що норматизація є зовнішньою, примусовою детермінацією діяльності; нормами оформлені, по суті, всі сторони прояву людини в суспільстві. Норматизація є підґрунтям свободи як пізнаної необхідності, отже, служить підставою для встановлення відповідальності. Зазначене повною мірою стосується також діяльності й поведінки такої соціальної групи, як прокурорське співтовариство.
Традиційно словник поняття «дисципліна» визначає як обов'язкове для всіх членів якого-небудь колективу дотримання твердо встановленого порядку. Інше значення – звичка до суворого порядку [2].
Л. М. Ведерніков справедливо звертає увагу на те, що дисципліна пов'язана насамперед з діяльністю, поведінкою. Вона має на меті узгодження діяльності і вчинків кожної людини з інтересами суспільства, колективу, неухильне виконання обов'язків перед ними і в той же час забезпечення охорони прав і свобод особи, створення нормальних умов для праці, відпочинку тощо [3]. Отже, цілком очевидно, що дисципліна, як невід'ємний елемент діяльності будь-якої організації, спрямована на забезпечення єдності в досягненні поставлених цілей і виступає необхідною умовою будь-якої загальної праці.
Отже, відповідно до поглядів науковців сутність службової дисципліни виявляється на підставі визнання її комплексного характеру. При цьому дисципліна розглядається в єдності двох аспектів – як сукупність положень, що встановлюють порядок здійснення службової діяльності, і як фактичне додержання цих положень, тобто правомірна поведінка державних службовців при реалізації повноважень (виконанні службових обов'язків) [8; 9; 10].
Підхід до розгляду поняття “дисципліна” в об'єктивному й суб'єктивному змістах, на думку Л. М. Ведернікова, дозволяє більш чітко визначити коло тих правових та інших соціальних норм, що регулюють суспільні відносини, які складаються в процесі соціальної діяльності, а також підкреслити, що дотримання цих норм залежить від волі та свідомості людей, спрямованих на забезпечення виконання вимог, що містяться в приписах зазначених норм [3].
Поняттю „дисципліна” в об'єктивному значенні певною мірою відповідає його розуміння як сукупності норм, установлених з метою забезпечення необхідного порядку, єдності дій при здійсненні спільної роботи. Об'єктивна властивість дисципліни знаходить своє вираження в правових нормах, нормах моралі, звичаях і правилах, установлених в суспільстві, які окреслюють обов'язки членів суспільства в процесі соціальної діяльності й режим їх виконання. Дисципліна в суб'єктивному значенні виявляється у фактичній поведінці, що охоплюється впливом вищевказаних норм і
Фото Капча