Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах тетрагональної сингонії

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
Гарасевич Сергій Георгійович
 
УДК 535. 375
 
Особливості комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах тетрагональної сингонії
 
01. 04. 05 – оптика, лазерна фізика
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Слободянюк Олександр Валентинович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри експериментальної фізики.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук Артамонов Віктор Васильович, інститут фізики напівпровідників НАН України, провідний науковий співробітник відділу оптики доктор біологічних наук, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Говорун Дмитро Миколайович, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, завідувач відділу молекулярної біофізики.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Актуальність спеціального розгляду комбінаційного розсіяння світла (КРС) в гіротропних середовищах в прикладному аспекті зумовлюється широким розповсюдженням та застосуванням таких середовищ: значне число органічних та неорганічних речовин в рідкому та твердому стані являються оптично активними. Із 32 кристалічних класів симетрія 18 припускає оптичну активність. Гіротропію демонструють ряд біологічних об’єктів, які інтенсивно досліджуються в останні роки. Крім того, останнім часом широкого розповсюдження набули методи штучного індукування гіротропії в негіротропних від природи речовинах.
Але інтерес до вивчення гіротропних кристалів зумовлений не тільки їх поширеністю. Він виходить за межі фізики, оскільки тісно пов’язаний з давньою проблемою існування та несиметричного відносно знаку енантіоморфізму поширення “лівих” та “правих” хіральних структур в природі. В експериментальних та теоретичних дослідженнях цих питань саме кристали можуть бути містком між відносно простими гіротропними молекулами та складними хіральними об’єктами біологічного походження. Крім того, вивчення гіротропії кристалів дозволяє одержати інформацію про структуру, внутрішні поля та колективні ефекти. Можна без перебільшення сказати, що в теперішній час методи дослідження властивостей речовин по їх гіротропії міцно ввійшли в арсенал прийомів фізики конденсованого стану, зокрема фізики твердого тіла.
З іншого боку, саме в гіротропних речовинах (наприклад, в анізотропних оптично активних кристалах) реалізується найбільш загальний випадок розповсюдження електромагнітних хвиль в середовищі, що являє інтерес для теорії та додаткові труднощі для експерименту. Найбільш яскраво вираженою характерною особливістю гіротропних кристалів є здатність обертати площину поляризації світла. Цю особливість необхідно враховувати як при застосуванні таких кристалів, так і при проведенні різного роду досліджень. Зокрема при вивченні процесів КРС, що є одним з найбільш ефективних методів дослідження властивостей твердих тіл, оптична активність значно ускладнює методику проведення експерименту та, як наслідок, аналіз одержаних результатів.
Вивчення проявiв просторової дисперсiї (ПД) в гіротропних кристалах, особливо непружного розсіяння нормальних світлових хвиль на колективних збудженнях кристалічної гратки, є актуальним для подальшого розвитку теорії, вивчення властивостей широко застосовуваних гіротропних кристалів, а також для пошуку шляхів цілеспрямованого селективного впливу на структури різного знаку енантiоморфізму.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з держбюджетними фундаментальними дослідженнями, які виконувалися і далі ведуться на кафедрі експериментальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, за темами Міністерства освіти України №61 “Оптичні властивості, особливості електронної структури та колективні ефекти в неметалічних кристалах”, №571 “Взаємодія світла з електронними та фононними збудженнями з ненульовим кутовим моментом в гіротропних кристалах”, 97016 (№ДР0197U003140) “Взаємодія світла з гіротропними структурами конденсованого стану” та в рамках державної програми 2. 4/974 ДКНТПП №Ф4/1633-97 “Дослідження коливальних станів з ненульовим моментом імпульсу в гіротропних кристалічних та молекулярних структурах та їх взаємодія з електромагнітним полем” і відповідає науковому напрямку “Нові матеріали”. Участь автора у виконанні цих науково-дослідних робіт полягала у проведенні експериментальних досліджень проявів ПД в спектрах КРС гіротропних кристалів ZnP2, CdP2 та TeO2, аналізі та узагальненні результатів, написанні звітів.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у встановленні особливостей КРС в одновісних гіротропних кристалах, обумовлених гіротропією, а саме, в дослідженні та уточненні проявів просторової дисперсії в спектрах КРС гіротропних кристалів тетрагональної сингонії та їх інтерпретації, в розвитку нових та вдосконаленні традиційних методик вимірювання поляризаційної анізотропії КРС гіротропних кристалів.
У відповідності до поставленої мети в роботі вирішувалися такі задачі:
підбір об’єктів і розробка та вдосконалення експериментальних методик дослідження;
пошук та уточнення спектроскопічних ознак проявів просторової дисперсії в спектрах КРС гіротропних кристалів ZnP2, CdP2 та TeO2
дослідження впливу ізотопного заміщення та зовнішнього електричного поля на спектроскопічні прояви просторової дисперсії в спектрах КРС
Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є непружна взаємодія світла з кристалічними гіротропними анізотропними середовищами.
Предметом дослідження є особливості в спектрах непружного (комбінаційного) розсіяння світла в гіротропних кристалах спричинені гіротропією, основними з яких є циркулярний дихроїзм КРС та залежність спектрального положення ліній КРС від величини та напрямку хвильового вектора колективного збудження кристалічної гратки.
Методи дослідження, використані в роботі, включають поляризаційну спектроскопію КРС, за допомогою якої вивчався циркулярний дихроїзм КРС та залежність спектрального положення ліній КРС від величини та напрямку хвильового вектора колективного збудження кристалічної гратки, поляриметрію, за допомогою якої вивчалась природна та індукована зовнішнім електричним
Фото Капча