Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Перспективи розвитку оподаткування фізичних осіб в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
97
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
І. Теоретичні засади оподаткування фізичних осіб
1.1 Суть і призначення податку
1.2 Принципи доходів
1.3 Встановлення та розвиток оподаткування доходів
ІІ. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб
2.1 Платники і об’єкти оподаткування
2.2 Особливості обчислення податків з доходів фізичних осіб
2.3 Особливості оподаткування інших доходів
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку оподаткування фізичних осіб в Україні
3.1 Зарубіжний досвід
3.2 Альтернативні системи оподаткування фізичних осіб
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми бакалаврської роботи полягає в тому, що важлива роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню оптимальних принципів оподаткування. Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати і державу, і платників податків. У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце займає державне регулювання фінансової діяльності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а також накопичень громадян. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є прибутковий податок з громадян та інші податки, які входять до складу податкової системи України. За рахунок податку з доходів фізичних осіб поповнюються державний, місцеві бюджети.
Предмет досліджень бакалаврської роботи: податок з доходів фізичних осіб; нормативні акти, спеціальна література, статті, що більш повно та конкретно розкривають порядок оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.
Об’єкт досліджень роботи: податкові відносини, що виникають в процесі регулювання податків з доходів фізичних осіб, основні тенденцій розвитку оподаткування фізичних осіб в Україні. Дослідження нормативно-правових актів України, які регулюють загальні питання формування та реформування системи оподаткування, літературні дані загального характеру, що містять інформацію загального характеру.
Мета роботи: дослідження впливу законодавчих норм на рівень податків з фізичних осіб, виявлення основних закономірностей механізмів стягнення податків, аналіз шляхів удосконалення механізму нарахування та сплати податків. Аналіз комплексного процесу оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, розкриття значення цього процесу для держави.
Для вирішення завдань і досягнення поставленої мети були використані приватно-науковий (метод експертних оцінок) та загальнонаукові методи дослідження, застосування яких визначило сукупність прийомів і операцій практичного і теоретичного освоєння теми курсової роботи.
Головні завдання досліджень роботи:
- аналіз сучасної системи оподаткування фізичних осіб в Україні;
- дослідження організації адміністрування податку з доходів фізичних осіб;
- аналіз структури надходження податку з доходів фізичних осіб у розрізі основних видів оподатковуємих доходів;
- аналіз впливу законодавчих норм Закону України «Про оподаткування доходів фізичних осіб» на рівень податкового навантаження на доходи населення.
Питання теорії і практики податкових відносин, зокрема системи прямого оподаткування фізичних осіб, знайшли своє відображення у працях українських та зарубіжних вчених: В. Андрущенко, О. Василик, А. Гальчинський, П. Гензель, А. Гропеллі, А. Даниленка, О. Данілов, Т. Єфіменко, В. Загорський, В. Зимовець, А. Ісаєв, Дж. Кейнс, А. Крисоватий, І. Кулішер, Ф. Лассаль, А. Лаффер, І. Лукінов, І. Луніна, К. Макконел, В. Мельник, П. Мельник, Ф. Меньков, Н. Мікеладзе, М. Мітіліно, В. Найдьонов, Є. Нікбахт, С. Огородник, І. Озеров, В. Опарін, А. Пігу, А. Поддєрьогін, Г. П’ятаченко, Д. Рікардо, Д. Робінсон, П. Самуельсон, А. Соколовська, М. Сивульський, А. Сміт, М. Соболев, А. Соколов, В. Степаненко, А. Столерю, В. Суторміна, Л. Тарангул, Л. Шаблиста, В. Федосов, Н. Фліссак, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер, С. Юргелевич, С. Юрій, Л. Яснопольський та ін.
Практичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні доцільності реформування податку з доходів фізичних осіб в Податковому Кодексі України в наступних напрямках:
1. Стратегічним напрямом у формуванні державної політики прямого оподаткування фізичних осіб повинно стати забезпечення переходу від переважно фіскальних до регулюючих і стимулюючих функцій податків. Реалізація такого напряму спроможна забезпечити зниження рівня тіньової економічної діяльності, що в кінцевій формі створює можливості для розширення бази оподаткування.
2. Реформування системи прямого оподаткування в напрямах посилення регулюючих і стимулюючих функцій прямих податків повинно здійснюватись в контексті зменшення податкового навантаження на економіку, удосконалення способів адміністрування податків, оптимізації структури податків, усунення причин зростання податкової заборгованості.
Для написання даної курсової роботи було використано шістдесят дев’ять джерел літератури: закони України, інструкції про порядок нарахування платникам податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб, підручники та ряд науково-освітньої літератури.
Структура курсової роботи: 3 розділи, вступ, висновки, список використаних джерел та додатки.
 
І. Теоретичні засади оподаткування фізичних осіб
 
1.1 Суть і призначення податку
 
Уперше податок з доходів фізичних осіб було запроваджено в Англії наприкінці ХVІІІ століття на пропозицію В. Петті. Оподатковували ним за прогресивною шкалою ставок, починаючи від 5%, і стягувався податок лише із заможних верств населення. Податок з доходів фізичних осіб – це прямий податок, сплачуваний з доходів громад як за місцем основної і неосновної роботи, так і від підприємницької діяльності [12, 144].
Згідно статті 2 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» платниками податку є: резидент, який отримує як доходи
Фото Капча