Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса) імені К. Д. Ушинського
 
Казанжи Ірина Володимирівна
 
УДК 378. 937
 
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи
 
13. 00. 04 – теорія і методика професійної освіти
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Одеса – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Миколаївському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Литвиненко Світлана Анатоліївна, докторант Рівненського державного гуманітарного університету.
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор Сущенко Тетяна Іванівна, Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедри педагогічної майстерності кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Пустовіт Григорій Петрович, Президія Академії педагогічних наук, вчений секретар Відділення теорії та історії педагогіки АПН України.
Провідна установа – Кіровоградський державний педагогічний університет, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність дослідження визначається тим, що в умовах оновлення змісту і технологій, а також відродження традицій національного виховання в нашій державі значно зростає соціальна значущість праці вчителя, роль його особистості у вихованні підростаючого покоління. За роки незалежності в державі визначено нові пріоритети розвитку освіти, яка визнана основою розвитку “особистості, суспільства, нації, держави” , визначальним чинником “відтворення і нарощування інтелектуального, духовного і економічного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина України. В державі створено правову базу, прийнято низку законів про освіту, з-поміж них і Закон про позашкільну освіту, в якому одним із провідних завдань визначено “створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів у позаурочний час” .
Проблема організації виховного процесу в позаурочний час у сучасній школі досліджувалась у різних аспектах, а саме: визначення концептуальних засад організації позаурочної виховної роботи (Гончаренко С. І., Новосельський В. Ф., Оржеховська В. М., Постовий В. Г., Хлебнікова Л. О., Чорна К. І. та ін.) ; позаурочна робота в системі діяльності школи (Вульфов Б. З., Караковський В. М., Красовицький М. Ю., Мартиненко С., Осипенко М., Сидорків А. М. та ін.) ; зв’язок позаурочної виховної роботи вчителя з роботою позашкільних закладів (Вербицький В., Кириленко С. В., Науменко Р. А., Пустовіт Г. П., Сущенко Т. І. та ін.) ; психологічні аспекти організації позаурочної роботи в сучасній школі (Бех І. Д.. Борщевський М. Й., Гречишкіна А. П., Колбановський Л. В., Крутенький О. Є., Максименко С. Д., Прайман Б. Д., Соколова Л. С. та ін.) ; проблема змісту і напрямків позаурочної виховної роботи (Вербицький В., Дем’янюк Т. Д., Докукіна О., Ігнатенко П. Р., Канішевська Л. В., Капська А. Й., Кобзар Б. С., Мартинюк І. В., Рибалка В. В., Свириденко С. О., Стрілька В. В., Федоренко Д. Т., Чорна К. І., Щербань П. М. та ін.)
Отже, і державою, і вченими розроблена відповідна теоретична і правова база щодо позаурочної виховної роботи у школі. Натомість аналіз педагогічної практики сучасної школи засвідчив, що позаурочна виховна робота залишається ще слабкою ланкою діяльності школи, вона не набула систематичного і цілеспрямованого характеру. Подекуди позаурочні виховні заходи носять епізодичний характер, у яких беруть участь лише окремі діти. Почасти шкільне життя для дітей завершується водночас із дзвоником з останнього уроку, а далі їх приймає вулиця. Таке явище є особливо небезпечним для учнів початкової школи. Причинами недостатньої уваги до позаурочної виховної роботи, за результатами опитування вчителів початкових класів, є завантаженість учителів шкільною роботою, відсутність відповідної нової методичної літератури, небажання дітей залишатись у школі, недостатня методична підготовка вчителів ще на студентській лаві до здійснення означеного виду роботи.
Протиріччя, що виникло між нагальною потребою активізації і модернізації позаурочної виховної роботи в сучасній школі і недостатньою підготовкою майбутнього вчителя до такої діяльності, зумовили вибір дисертаційного дослідження: “Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження входить до плану роботи кафедри педагогіки Миколаївського державного педагогічного університету “Проблеми індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу в підготовці студентів до професійної діяльності” (№ 0101U003759). Автором досліджено аспект формування готовності студентів до здійснення позаурочної виховної роботи з молодшими школярами.
Об’єкт дослідження – професійно-виховна підготовка вчителя школи першого ступеня.
Предмет дослідження – процес формування професійно-виховної готовності майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи з молодшими школярами.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробці методики ефективного формування готовності студентів до позаурочної виховної роботи з молодшими школярами, виявленні та апробації педагогічних умов її реалізації.
Гіпотеза дослідження – формування готовності студентів до позаурочної виховної роботи буде ефективним, якщо:
окреслити змістову лінію професійно-виховної компетентності студентів у взаємозв’язку її чинників: когнітивно-виховної, конструктивно-виховної, регулятивно-оцінної компетенцій;
забезпечити адекватні педагогічні умови її формування: єдність теоретичної і практичної підготовки; професійно-педагогічна освіченість і методична озброєність студентів щодо організації позаурочної виховної роботи конструктивними вміннями і навичками планування позаурочної виховної роботи з молодшими школярами; включеність в активну професійно-виховну діяльність; усвідомлення студентами особистісної значущості і необхідності професійного самовдосконалення.
Завдання дослідження:
Фото Капча