Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політична система

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
Розділ 1. Теоретичні моделі, структура і функції політичної системи
1.1 Теоретичні моделі політичних систем
1.2 Структура політичної системи
1.3 Функції політичної системи
Розділ 2. Особливості політичної системи України
Розділ 3. Громадянське суспільство: сутність, структура, чинники становлення і розвитку
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Починаючи з 50 – х років ХХ ст. в політичній науці широко розповсюджується поняття політична система. Сама поява терміна відображає серйозні зміни, що сталися в політичній сфері, політичних відносинах, політичних явищах. В політичні відносини включено багато суб’єктів. Суб’єкти політики є індивідуальні та колективні, інституційно, організаційно оформлені і не інституційні, але всі взаємопов’язані і створюють стійку, цілісну сукупність відносин – політичну систему. Отже, політична система є сукупність відносин з приводу участі в політичній владі, в реалізації проблем політичної сфери. Політична система – складна, розгалужена сукупність різних політичних інститутів, соціально – політичних спільностей, форм взаємодії і взаємовідносин між ними, в яких реалізується політична влада, регулюються взаємовідносини соціальних спільностей, класів, верств, націй, держав і забезпечується існування суспільства в умовах певного соціального порядку, стабільності. Введення поняття політична система в соціально – політичний обіг і широке розповсюдження у другій половині ХХ ст. стало реакцією на емпіризм і неспівставленість політичної картини світу.
 
Розділ 1. Структура і функції політичної системи
 
1.1 Теоретичні моделі політичних систем
 
Поняттям політичної системи розкривається характерний устрій політичної влади в конкретному суспільстві. Політична система – це цілісна сукупність державних і недержавних суспільних інститутів, правових і політичних норм, взаємовідносин політичних суб’єктів, засобом яких здійснюється влада і управління суспільством.
Щодо поняття «політична система» більш широким виявляється поняття «політичне життя», яке охоплює всі політичні зв’язки, явища і процеси, що мають місце у суспільстві і на всіх його рівнях. Політична система – це лише частина політичного життя.
Поняття «система» прийшло у суспільні науки з біології і кібернетики. У соціології і політології його вперше використав американський дослідник Т. Парсонс. Інший американський політолог Д. Істон у 1953 р. вводить у науку і саме поняття «політична система». Сутність системного опису суспільства найбільше вираження отримала в теоретичних побудовах Т. Парсона. Він підійшов до розгляду суспільства як складної відкритої системи, яка складається з чотирьох підсистем, кожна з яких виконує певну функцію.
Виконання кожною підсистемою своєї функції забезпечує стійкість і цілісність суспільства:
Економічна підсистема відіграє роль з’єднуючої ланки між суспільством і природою (функція адаптації) ;
Політична підсистема, яка включає в себе всі форми прийняття рішень, визначає колективні цілі і забезпечує мобілізацію ресурсів для їх досягнення (функція взаємозобов’язання) ;
Соцієнтальна підсистема підтримує спосіб життя, що утвердився і включає в себе всі інститути соціального контролю – від законів до неформальних правил (функція інтеграції) ;
Підсистема соціалізації дозволяє включити людину в існуючу культурну систему і містить у собі культуру, релігію, сім’ю і школу (функція стійкості і самозбереження).
Значення теорії Парсона для розвитку політології полягає в тому, що він заклав основи системного і структурно – функціонального підходів до дослідження політичної системи. З позицій системного підходу, політична сфера суспільства може бути розглянута як система.
Як і будь – яка система, вона буде володіти такими ознаками:
Складатися з багатьох взаємопов’язаних структурних елементів; цей взаємозв’язок забезпечує властивість цілісності і єдність системи;
Існувати в межах зовнішнього оточення чи середовища;
Мати кордони поширення і виділеність стосовно зовнішнього середовища;
Мати відкрити характер;
Характеризуватися такими властивостями, як потяг до рівноваги й стійкості, до адаптації й інтеграції.
Що виступає зовнішнім середовищем політичної системи? Д. Істон виділив два середовища:
Інтрасоцієнтальне – інші підсистеми суспільства: економічна, соціальна, культурна;
Екстрасоцієнтальне – інші суспільства, міжнародні інститути і відносини.
Але будь – яке суспільство, в тому числі і його політична підсистема, відчувають вплив позасоціального, природного середовища. Перелічені фактори будуть детермінувати зміну політичної системи. Тільки реагуючи на імпульси, що йдуть із зовнішнього середовища, система зберігає здатність до стабільного функціонування і розвитку.
У політології розроблено кілька теоретичних моделей функціонування політичних систем:
Системна;
Структурна функціональна;
Інформаційно – кібернетична.
1. Системна модель вперше була розроблена Д. Істоном. Сутність політичної системи, за тлумаченням вченого, розкривається в її функції – авторитарному розподіленні цінностей у суспільстві. Процес функціонування системи описується через відносини обміну з зовнішнім середовищем. Вона зберігає стійкість, якщо знайдений певний баланс між імпульсами, що «входять», проникаючими у середовища, і імпульсами, що «виходять», що є реакцією системи на отриману інформацію. «Вхід» виражений двома видами імпульсів: вимога громадськості (підвищення заробітної плати, розширення соціальних програм, права і свободи громадян) і підтримка. Підтримка може проявлятися як у матеріальній формі (сплата податків, військова служба), так і у вигляді дотримання законності, повага до органів влади, до державної символіки, активної участі у політичному житті. Переробивши інформацію, політична система приймає конкретні рішення (закони, накази) і здійснює все для їх реалізації («вихід»). «Вхід» і «вихід» складають безперервний цикл, який називається «петлею зворотного зв’язку».
Якщо імпульси, що «виходять», відповідають
Фото Капча