Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
 
Глебов Сергій Володимирович
 
УДК 327 (262. 5) ”1991/1999” (043. 5)
 
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ (1990-і РОКИ)
 
Спеціальність 23. 00. 04 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
 
Одеса-2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Глєбов Віктор Вікторович, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, доцент кафедри міжнародних відносин.
Офіційні опоненти: доктор політичних наук, старший науковий співробітник Перепелиця Григорій Миколайович, Національний Інститут стратегічних досліджень, завідувач відділом воєнної політики кандидат історичних наук, доцент Шевчук Микола Андрійович, Одеський національний університет ім. І. І Мечникова, доцент кафедри історії і світової політики.
Провідна установа: Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії Наук України, відділ трансатлантичних досліджень, м. Київ.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Виняткова складність взаємодії політичних і економічних факторів у Чорноморському регіоні в останнє десятиліття, сила їх впливу на економіку, зовнішню політику і безпеку України та інших держав свідчить про високий ступінь актуальності дослідження обраної дисертаційної теми. Геополітичний простір, що сформувався у басейні Чорного моря з найдавніших часів, завжди залишався у зоні пильної уваги суб’єктів міжнародних відносин, які розташовувалися у ньому, ставав предметом силового протистояння сторін, що прагнули у нього проникнути. Після розпаду СРСР науковий і практичний інтерес до регіону є й у нових незалежних держав, у тому числі й в України – Чорноморської держави. Такий інтерес підсилюється сукупністю геополітичних переваг, раніше закладених у Чорномор’я історичною долею, які і сьогодні з новою силою активно реалізуються як у регіональних політичних, так і глобальних економічних проектах. Національні інтереси Української держави в Чорноморському регіоні – природному середовищі розташування України як суб’єкта міжнародних відносин – зосереджені у воєнно-стратегічної, економічної, енерго-ресурсної, екологічної, інформаційної площині. У контексті процесу сучасної регіоналізації світового простору, у справі створення дійової системи міжнародної безпеки і співробітництва у Євроатлантичній зоні, для України актуальним завданням є вироблення цільної, концептуально обґрунтованої регіональної політики, яка відповідала б сучасним геополітичним інтересам України. Успішна реалізація актуальних завдань регіональної політики не тільки підніме міжнародний авторитет української держави, але й зміцнить її статус як морської європейської держави.
Актуальність дослідження обумовлена також:
– необхідністю порівняння сучасних регіональних відносин і внутрішньополітичних змін у державах Чорноморського басейну з катастрофою старого світового порядку і формуванням нового, причиною чого стали системна криза глобальних міжнародних відносин на рубежі 1980-х-90-х років, зникнення соціалістичного блоку і припинення “холодної війни”;
– значимістю вивчення сучасних економічних стратегій і впливу на регіональну систему економічного співробітництва таких країн регіону, як Туреччина, потребою аналізу нової геополітичної ролі Росії й інших регіональних акторів;
– необхідністю виміру потенціалу співробітництва і безпеки Чорноморського регіону, параметрів сприятливого енерго-ресурсного й інвестиційного клімату з урахуванням нових викликань і погроз, а так само інших факторів, що зробили б такі країни Чорноморського басейну, як Україна, привабливими для іноземних капіталовкладень, сприяли б формуванню регіонального ринку з високою купівельною спроможністю;
– важливістю аналізу зовнішньополітичної діяльності країн Чорноморського регіону як дружніх Україні держав, перспективних зовнішньоекономічних партнерів і союзників в області безпеки.
Хронологічні рамки роботи охоплюють події останнього десятиліття ХХ століття. Сучасні економічні і політичні процеси, що розвиваються в рамках Чорноморського регіону, є результатом кардинальної зміни світового порядку внаслідок закінчення “холодної війни”, пов’язаного, насамперед, з фактом зникнення старих і появи нових суб’єктів міжнародних відносин. У зв’язку з цим, формальний рубіж для початку дисертаційного дослідження варто визначати з моменту зникнення СРСР як суб’єкта міжнародних відносин, тобто з кінця 1991 року. Об’єктивно існуючі джерела і література на момент написання роботи, внаслідок активної динаміки міжнародних відносин у зоні Чорноморського басейну і її спрямованості в довгострокову перспективу, кінцевим рубежем дисертаційного дослідження став 1999 рік, що максимально оформляє поняття “дев’яності роки”. Разом з тим, у роботі використані матеріали, які висвітлюють події більш ранніх періодів. Їх використання стало доцільним у зв’язку з тим, що вони не втратили своєї актуальності у рамках глобальних і регіональних політичних процесів і в 1990-і роки.
Тема дисертаційної роботи, що охоплює відносно нетривалий часовий історичний, а, відповідно, й історіографічний період, маючи свою специфіку, визначає деякі особливості історіографічної бази цього дослідження. Останнє десятиліття відзначене відсутністю спеціальних історіографічних робіт, які були б присвячені комплексному дослідженню сучасних міжнародних відносин у Чорноморському регіоні в контексті державних інтересів України, тим більше в аспектній їх інтерпретації (зокрема, у напрямку створення регіональної системи безпеки і співробітництва). У той же час можна виділити значну кількість авторських досліджень, що, так чи інакше, порушують питання, пов’язані зі специфікою регіональних взаємин. Тільки з урахуванням широкого кола таких проблемних досліджень стало можливим написання даної дисертаційної роботи.
Ці дослідження можуть бути поділені на три групи. Першу групу складають роботи, предметом аналізу яких безпосередньо стали окремі аспекти міжнародних відносин у Чорноморському регіоні.
Фото Капча