Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття глобальних проблем і шляхи їх вирішення

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Понятття глобальних проблем
2. Класифікація глобальних проблем і шляхи їх вирішення
2.1 Проблема війни і миру
2.2 Демографічна проблема
2.3 Проблема подолання бідності і відсталості
2.4 Продовольча проблема
2.5 Екологічна проблема
2.6 Енергетична і сировинна проблеми
2.7 Проблема освоєння ресурсів Світового океану
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Починаючи з останньої чверті XX ст., світова економіка розвивається під зростаючим впливом глобальних або загальносвітових проблем. Виникнення цих проблем – свідчення глобалізації світового господарства. Термін «глобальний» (від фр. global – загальний, всесвітній; лат. globus – куля) ввів у науковий обіг американський учений Т. Левітт. [2]
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства з усією природою планети. Науково-технічна революція привела, з одного боку, до формування у людства всеохоплюючої системи знань і технологій, з другого – до збільшення антропогенного впливу на природу. Сформувалися складні господарські системи, вплив яких поширюється на весь світ. Як результат – зростає взаємозв'язок і взаємозалежність господарського та політичного життя країн і народів світу. Сутність цих процесів і явищ породжує глобальні проблеми, тобто проблеми, що стосуються всього людства. Вони охоплюють усі аспекти відносин між державами світового співтовариства, між суспільством і природою, формування умов життєдіяльності людства. Глобальні проблеми вимагають і глобальних рішень. Для цього необхідне широке міжнародне співробітництво і координація зусиль усього людства в різних сферax: політичній, економічній, науковій, освітянській тощо. [3]
На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в природу, не турбуючись про підтримку в ній рівноваги. Особливо ускладнилися відносини суспільств і природи в XX ст., коли в процесі науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Через різке збільшення кількості введення, інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію на планеті господарські навантаження стали перевищувати здатність екологічних систем до самоочищення відновлення. У відносинах людини і природи настала криза, яка викликала аналогічні проблеми глобального характеру. [11]
В ході написання даної роботи, була поставлена мета – дослідити глобальні проблеми та їх географічні аспекти, для з’ясування залежності розміщення тих чи інших проблем на планеті, від їх територіального поширення.
Були поставлені такі задачі – дослідити важливість глобальних проблем людства для сьогодення, та для наступних поколінь; показати важливість розв’язання цих проблем саме зараз, а не відкладати їх вирішення на майбутні покоління, ці проблеми є нагальними і потребують негайного розв’язання.
Таким чином, об’єктом досліджень є планета Земля, а предметом досліджень – зв’язок різних чинників формування глобальних проблем людства на різні території або на всю планету та їх прояв на тій чи іншій території і в залежності від положення цієї території на планеті.
Тема з урахуванням висловленого раніше досить актуальна, оскільки установлення чинників формування проблем характерних для всієї планети, що стосуються всього людства, зачіпаючи інтереси і долю всіх країн, народів і соціальних прошарків, призводять до значних економічних і соціальних втрат, а в разі загострення можуть загрожувати існуванню людської цивілізації, дасть можливість розв’язувати ці проблеми зараз та не дасть наступним поколінням призвести до утворення глобальних проблем тобто проблем, що не є характерними для певної території або однієї людини – ці проблеми відносяться до всього людства і потребують першочергового вирішення.
Глобальні проблеми сучасності – це результат всього попереднього розвитку людства, життєдіяльності людської цивілізації, зумовленої нерівномірністю екологічних, демографічних, економічних, політичних, науково-технічних і культурних процесів в умовах своєрідної історичної ситуації.
 
1. Понятття глобальних проблем
 
Глобальними називають найважливіші загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що стосуються інтересів усіх країн і народів, людства загалом. Виникли вони внаслідок протиріч суспільного розвитку, різко зростаючих масштабів впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, пов'язані з нерівномірністю соціально-економічного та науково-технічного розвитку країн і регіонів.
Нині відомо багато визначень глобальних проблем, наукових підходів до їх класифікації, які істотно відрізняються між собою. Наведемо кілька тлумачень цього поняття з енциклопедій і словників.
«Глобальні проблеми (фр. global – загальний, всесвітній, від лат. globul – земна куля) – сукупність життєво важливих проблем, від вирішення яких залежить подальша доля людства, його соціальний прогрес».
Дещо розширює видозмінений варіант попереднього визначення «Философский знциклонедический словарь».
“Глобальні проблеми – сукупність проблем людства, від вирішення яких залежить соціальний прогрес і збереження цивілізації, – відвернення світової термоядерної війни і забезпечення мирних умов для розвитку всіх народів; знищення зростаючого розриву в економічному рівні і доходах на душу населення між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, шляхом ліквідації їх відсталості, а також відвернення голоду, злиднів і неграмотності на земній кулі; припинення стрімкого зростання населення (“демографічного вибуху”) в країнах, що розвиваються, і відвернення небезпеки “депопуляції” в розвинутих капіталістичних країнах; відвернення катастрофічного забруднення навколишнього середовища, у тому числі атмосфери, Світового океану тощо; забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними природними ресурсами, включаючи продовольство, промислову сировину і джерела енергії; запобігання безпосереднім і віддаленим наслідкам науково-технічної революції. Деякі дослідники до числа глобальних проблем включають також проблеми охорони здоров'я, освіти, соціальної цінності, відносини між поколіннями та ін. ”. [17]
“Глобальні
Фото Капча