Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практикум з філософії

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
159
Мова: 
Українська
Оцінка: 

також пояснити, чому серед прихильників Ф. Ніцше були не тільки прибічники фашизму, а й видатні гуманісти.

 
Тема 8: ФІЛОСОФІЯ ХХ ТА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Мета розгляду теми
Увійти в проблематику сучасної філософії, виділити особливості її стилю мислення, з’ясувати зв’язки сучасної філософії із болючими проблемами сучасної суспільної історії; переглянути основні напрями сучасної філософії, пояснити їх спрямованість особливостями сучасної історії; пояснити зв’язки сучасної філософії із іншими напрямами інтелектуальної діяльності – із наукою, релігією, мистецтвом, соціальними та політичними теоріями.
Ключові поняття та терміни
 • Сцієнтизм 
 • Екзистенція
 • Персоналізм
 • Екзистенціальний вибір
 • Верифікація 
 • Тут-буття
 • Мова науки 
 • Отвір у бутті
 • Парадигма 
 • Проект
 • Науково-дослідна програма 
 • Екзистенціальний абсурд
 • Персональність 
 • Морфологія культури
 • Кайрос 
 • Архетип
 • Несвідоме 
 • Антидемаркаціонізм
 • Я, воно, над-я 
 • Теософія
План семінарського заняття
1.Загальні особливості філософії ХХ ст.
2.Напрями, ідеї та представники сцієнтистських напрямів у філософії ХХ ст.
3.Вихідні ідеї антропологічних шкіл та напрямів.
4.Культурологія та філософія історії у філософії ХХ ст.
5.Напрями та ідеї релігійної філософії.
6.Провідні тенденції сучасного розвитку світової філософії.
Завдання, вправи, тести
1)Філософія ХХ ст. відрізняється своєю одностайною відданістю традиціям класичної філософії.
Так Ні
2)Виберіть варіанти правильної відповіді на питання.
До загальних особливостей філософії ХХ ст. можна віднести:
а)її надзвичайну тематичну та методологічну строкатість;
б)її відданість традиціям класичної філософії;
в)тісне переплетення в ній класичних та некласичних традицій;
г)її негативне ставлення до історично попередньої філософії;
д)актуалізація нею попередніх форм та напрямів філософії.
е)Виберіть варіанти правильної відповіді на питання.
3)До напрямів сцієнтистської філософії ХХ ст. належать:
а)неопозитивізм;
б)аналітична філософія;
в)антропологія;
г)неотомізм;
д)неокантіанство.
4)Філософія антропологічного спрямування:
а)перш за все та переважно намагалась вписати людину в світовий еволюційний процес;
б)вважала вивчення людини найпершим та найважливішим завданням філософії.
5)Представники логічного позитивізму вдались до розроблення та запровадження процедури:
а)сублімації;
б)соціалізації;
в)компліментарності;
г)екологізації;
д)верифікації.
6)Виберіть варіанти правильної відповіді на питання.
Найпершими осередками розроблення неопозитивізму в Європі ХХ ст. були:
а)Баденська та Марбурзька школи;
б)Сен-Вікторська та Шартрська школи;
в)Німеччина, Франція та Італія;
г)Віденський гурток, Англійська та Львівсько-Варшавська школи;
7)Своє найперше завдання неопозитивізм ХХ ст. вбачав у тому, щоби винайти чіткі критерії для відокремлення науки від не науки.
Так Ні
8)Термін “атомарні факти” був введений:
а)представниками квантової механіки для позначення засад реальності;
б)представниками неопозитивізму для проведення верифікації;
в)О. Контом для визначення найперших завдань соціології;
г)структуралізмом для окреслення найперших структур знання;
д)неокантіанством для визначення першого чинника пізнання.
9)Загальний підсумок діяльності логічного позитивізму можна визначити:
а)негативно, оскільки вони не знайшли єдиного критерію для відокремлення науки від не науки;
б)позитивно, оскільки вони змусили переглянути традиційні спрощені погляди на науку.
Визначившись у відповіді на дане питання, спробуйте окреслити діяльність неопозитивізму всебічно, виділивши певні переваги та недоліки в його філософських пошуках.
10)Неопозитивізм на відміну від постпозитивізму намагався розглядати науку в контексті розвитку культури та соціальної історії.
Так Ні
11)Аналітична філософія вважала своїм найпершим завданням:
а)проведення аналізу вихідних понять певної теорії з метою звести їх до атомарних суджень;
б)аналіз співвідношення фактів із мовою та термінологією науки;
в)здійснення процедури верифікації;
г)виявлення архетипів колективного несвідомого;
д)аналіз програм політичної та соціальної діяльності.
12)“Конвенціональність” – це поняття для позначення:
а)політичних або демократичних угод:
б)погодження між собою вихідних принципів та понять певної теорії;
в)згоду наукового співтовариства визнати певні наукові здобутки достовірними.
13)Постпозитивізмі для позначення особливостей наукового мислення на певному історичному проміжку часу було введене поняття:
а)лібідо;
б)архетип;
в)конвенціональність;
г)парадигма;
д)стереотип.
14)Феноменологічна філософія Е. Гусерля виходила із припущення:
а)що через феномен виходить у з’явлення ноумен;
б)що феномен постає результатом дії речей-в-собі на органи чуттів людини;
в)що феномен є тим, чим він є, що за ним не стоїть ніяка інша реальність;
г)що феномен – це те, що виходить за межі повсякденного, що є незвичним та оригінальним.
15)Філософія екзистенціалізму зосереджувалась перш за все окресленні людського буття:
а)за допомогою науки та наукової термінології;
б)через його відношення до світу природного буття;
в)в його соціальних та психологічних якостях;
г)через його внутрішнє людське сприйняття та переживання.
16)Виберіть ті поняття, що були запроваджені М. Хайдеггером для окреслення людського способу буття:
а)отвір у бутті; горизонт предметності;
б)тут-буття; при-бутті-перебування;
в)Воно, Я, Над-Я;
г)аніма, анімус;
д)буття-до-смерті.
17)Теза “Існування передує сутності” було введене:
а)неотомістами для підкреслення того, що світ твориться Богом;
б)М. Хайдеггером для підкреслення найпершої важливості проблеми буття для філософії;
в)Ж. -П. Сартром для позначення того, що перед людиною в її існуванні завжди відкрита можливість життєвого вибору;
г)З. Фрейдом для позначення того, що несвідоме постає більш потужним, ніж свідоме.
18)Виберіть варіанти правильного окреслення філософської позиції представників екзистенціалізму:
а)М. Хайдеггер оцінював перспективу неминучості смерті людини негативно, а Ж. -П. Сартр вбачав у смерті і позитивний момент;
б)М. Хайдеггер вважав, що найпершим визначенням людини є те, що їй відкрите
Фото Капча