Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове регулювання атестації державних службовців та її значення в умовах реформування державної служби

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
1.1 Поняття, принципи та функції атестації державних службовців
1.2 Загальна характеристика процесу атестації держслужбовців в Україні
1.3 Висновок до першого розділу
2. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ
2.1 Країни Європейського Союзу
2.2 Досвід Західних країн на прикладі США і Канади
2.3 Атестація держслужбовців Східних країн на прикладі Китаю та Японії
2.4 Висновок до другого розділу
3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АТЕСТАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
3.1 Проблеми законодавчої бази та їх вирішення
3.2. Державна система підготовки і підвищення кваліфікації кадрів державних службовців в Україні
3.3. Висновок до третього розділу
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
В умовах бурхливого розвитку суспільства, проведення різних економічних, соціальних, адміністративних реформ в Україні, державна служба відіграє величезну роль в системі державного управління. Удосконалення та впорядкування проходження державної служби потребує проведення оцінювання результативності та ефективності професійної діяльності державного службовця. Воно реалізується шляхом запровадження періодичної атестації службовців.
Правове регулювання атестації державних службовців є темою, безумовно, актуальною, так як державна служба спрямована, перш за все, на підвищення її ефективності і дієвості, на удосконалення професіоналізму і компетентності державних службовців, на підготовку висококваліфікованих кадрів, адже робота системи в цілому залежить від професійних якостей кожної окремої людини – державного службовця. Саме тому підвищується роль оцінювання діяльності державних службовців, що є на сьогоднішній день однією з важливих проблем державного управління.
Важливе значення має дослідження правової та нормативної бази атестації державних службовців, що регламентує саму процедуру атестації. З цією метою були вивчені Закон України «Про державну службу», Постанова КМУ «Про погодження Положення про проведення атестації державних службовців». Питання підготовки, професійного становлення та форм оцінки державних службовців знаходяться в центрі уваги різних наук: менеджменту (А. А. Модін), соціології (В. Н. Князєв), психології управління (А. Л. Журавлев). В останні роки ця проблема найбільш активно розробляється в управлінській сфері (А. А. Деркач). Важливе значення надається психологічному дослідженню різних видів компетентності державних службовців, що забезпечує ефективність досягнення цілей в різних сферах.
Велика увага науково-методологічного забезпечення атестації держслужбовців надається в зарубіжних країнах. У числі дослідників цієї проблеми слід назвати: B. Cieutat, L. Rouban, J. Jabes та ін.. У більшості зарубіжних країн штати на державній службі комплектуються на основі професійних знань і ділових якостей кандидатів. На жаль, системне комплексне адміністративно-правове дослідження атестації державних службовців в національній науці поки що відсутнє.
Об’єктом дослідження є атестація державних службовців різного рівня, нормативна база, що регулює суспільні відносини, пов’язані з оцінюванням діяльності людей, що працюють на державній службі.
Предметом дослідження є державно-службові правовідносини, пов’язані з підготовкою, організацією та проведенням атестації державних службовців.
Мета дослідження – на основі аналізу різних літературних джерел визначити місце і роль атестації державних службовців в інституті державної служби, її значення в умовах реформування державної служби, а також розкрити та обґрунтувати шляхи оптимізації процесу атестації державних службовців різного рівня.
Мета формулює завдання дослідження:
1. Узагальнити дослідження вчених з проблеми атестації державних службовців та її оптимізації.
2. З’ясувати поняття атестації, її принципи та функції
3. Дослідити процес проходження атестації держслужбовцями в Україні
4. Проаналізувати досвід зарубіжних країн, виявити переваги і недоліки різних підходів до процесу атестації державних службовців.
5. Розробити науково-практичні рекомендації щодо оптимізації процесу атестації державних службовців.
Робота складається з трьох розділів та висновків, обсяг роботи 38 сторінок.
Впровадження науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації процесу атестації державних службовців дозволить підвищити зацікавленість держслужбовців в особистісно-професійному розвитку та самореалізації, виявити і реалізувати прогресивні зміни в особистісно-професійному становленні держслужбовців, оцінити ефективність і перспективність результатів атестації, забезпечити перспективи професійного особистісного саморозвитку та самореалізації.
Атестація держслужбовців, незважаючи на своє законодавче та правове закріплення як обов'язкової норми, в процесі практичної реалізації стикається з великими труднощами і суперечностями. Мало де в регіонах України можна підтвердити успішне впровадження системи атестації в органах державної влади.
При розгляді причин ситуації, що створилася, недостатньо обмежитися аналізом нормативного правового поля діяльності державної служби. Необхідно спробувати зрозуміти психологічні особливості сутності та змісту атестації, оцінити рівень розвитку професійно-важливих якостей людей, що атестуються і ступінь їх компетентності в питаннях державної служби, дати об'єктивну оцінку професіоналізму державних цивільних службовців.
 
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 
1.1 Поняття, принципи та функції атестації державних службовців
 
Згідно Закону України, державна служба – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.  
Атестація як правовий інститут в системі державної служби має свої принципи, цілі, завдання та функції.
Для визначення рівня професійної підготовки і відповідності державного службовця займаної посади державної служби, а також для рішення питання про присвоєння державному службовцю кваліфікаційного розряду здійснюється його атестація. [17]
Фото Капча