Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 

на винахід у заявку на корисну модель сплачується збір у розмірі 0, 1 нмдг, а для іноземних заявників – 40 доларів США.

За перетворення заявки на корисну модель у заявку на винахід сплачується збір у розмірі 0, 4 нмдг, а для іноземних заявників – 120 доларів США.
Строки, що визначені Відомством для підготовки відповідей на запити або рішення можуть бути продовжені за клопотанням заявника.
Зазначене клопотання повинно надійти до Відомства до закінчення строку, який в кожному конкретному випадку визначений законом.
Пропущений заявником строк відповіді на запит або рішення Відомства можна поновити за наявності поважних причин. Для цього протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку заявником подається клопотання, до якого додається документ, що підтверджує сплату збору за поновлення пропущеного строку.
Збір за поновлення пропущеного строку становить 0, 5 нмдг, а для іноземних осіб – 100 доларів США.
За клопотанням заявника або будь-якої зацікавленої особи проводиться експертиза заявки по суті. Заявник може подати таке клопотання протягом трьох років від дати подання заявки до Відомства. Будь-яка заінтересована особа може подати клопотання про проведення експертизи по суті після публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені, але не пізніше трьох років від дати її подання. До клопотання додається документ про сплату збору за проведення експертизи по суті.
За проведення експертизи по суті заявки, що містить один винахід, сплачується збір у розмірі 3 нмдг і відповідно 300 доларів США для іноземних осіб.
Заявник може відкликати клопотання про проведення експертизи по суті до початку її проведення.
Якщо документ про сплату збору не надійшов разом із клопотанням, клопотання вважається неподаним.
Експертиза заявки на винахід по суті включає такі етапи:
- перевірка формули винаходу;
- перевірка винаходу на відповідність умовам патентоспроможності.
Відомство може затребувати додаткові матеріали, без яких проведення експертизи по суті неможливе, і за цих обставин заявник повинен подати їх протягом двох місяців від дати одержання відповідного запиту.
Якщо експертиза визнає, що додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, вони не враховуються.
Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоспроможності, Відомство виносить рішення про видачу патенту, яке надсилається заявнику.
В іншому випадку Відомство виносить рішення про відмову у видачі патенту і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.
Заявник повинен протягом трьох місяців від дати одержання рішення про видачу патенту надіслати до Відомства документ про сплату збору у розмірі 1 нмдг, а для іноземних осіб – 1000 доларів США.
На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за наявності документа про сплату збору Відомство публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.
Якщо документ про сплату збору за видачу патенту не надійшов до Відомства у встановлений Законом строк, заявка вважається відкликаною.
Право заявника брати участь у розгляді заявки.
Заявник має право брати участь у розгляді питань, які виникають під час проведення експертизи заявки на винахід по суті.
Якщо заявників декілька, а тільки один бере участь у переговорах чи експертній нараді, він повинен мати довіреність від решти заявників.
Право заявника ознайомлюватись з матеріалами, на підставі яких винесено рішення за заявкою.
Заявник має право ознайомитись з усіма матеріалами, зазначеними в запиті або рішенні Відомства. Він має право протягом місяця від дати одержання ним запиту затребувати копії патентних матеріалів, що протиставлені заявці. Копії патентних матеріалів, затребуваних заявником, Відомство надсилає протягом місяця. Заявник повинен надіслати відповідь або додаткові матеріали до Відомства протягом двох місяців від дати одержання ним затребуваних копій.
Заявник може оскаржити рішення Відомства стосовно заявки, подавши вмотивоване заперечення до апеляційної ради.
Заперечення подається протягом трьох місяців від дати одержання рішення Відомства стосовно заявки або копій матеріалів, на які є посилання у рішенні. Заперечення має бути розглянуто Апеляційною радою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, що в ньому викладені.
За подання заперчення до Апеляційної ради сплачується збір у розмірі 1 нмдг, а для іноземних осіб – 200 доларів США.
Рішення Апеляційної ради може бути оскаржене заявником у судовому порядку протягом шести місяців від дати його одержання.
 
3. Процедура видачі патенту України на винахід
 
Державна реєстрація патенту на винахід здійснюється одночасно з публікацією відомостей про його видачу. До Державного реєстру патентів України на винаходи, який є офіційним документом, призначеним для реєстрації патентів на винаходи та всіх змін їх правового статусу, заносяться відомості про патент.
Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитись з відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи відповідно до „Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винаходи (корисні моделі) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі” від 21 червня 1995р. № 76/612.
Патент можна одержати у місячний строк після його державної реєстрації в Управлінні державних реєстрів Відомства за адресою: 254655, Київ-53, МСП, Львівська площа, 8, тел. 212-89-50.
Патент містить власне патентну грамоту та опис до патенту на винахід з формулою.
У патенті подаються бібліографічні дані, зокрема, номер та дата подання заявки, дата пріоритету, якщо він заявлявся, ім’я винахідника та ім’я (найменування) власника патенту, а також опис винаходу з формулою і, за необхідності, ілюстративні матеріали. Вимоги патентного законодавства щодо повноти розкриття винаходу зумовлюють деталізацію інформації. Ступінь повноти опису повинен дозволяти проведення технологічної або конструктивної розробки об’єкта винаходу чи безпосередньо його використання.
Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання патенту мають декілька осіб, їм видається один патент на ім’я особи, яка зазначена у заяві.
Про факт виникнення прав, що випливають з патенту на винахід, свідчить публікація відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється його державна реєстрація. Тобто, дата публікації і є датою, з якої діють права власника, що випливають з патенту.
Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, тобто за нею встановлюється факт використання чи невикористання винаходу. Тлумачення формули винаходу здійснюється у межах опису винаходу та креслень, якщо на них є посилання в описі.
За клопотанням особи, яка виявила бажання та має право на одержання патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР, строк дії якого не закінчився (20 років від дати подання заявки), Відомство приймає рішення про видачу петенту та припинення дії відповідного авторського свідоцтва СРСР в Україні.
Перелік документів та порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР, регламентований „Інструкцією про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР” від 26 липня 1995р. № 246/782.
За подання клопотання про видачу патенту на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР сплачується збір у розмірі 0, 5 нмдг, для іноземних осіб – 100 доларів США.
Збір сплачується також за підтримання чинності петенту за поточний рік, рахуючи від дати подання заявки на видачу авторського свідоцтва СРСР.
За заявою власника патенту або його правонаступника про втрату оригіналу із зазначенням обставин втрати Управлінням державних реєстрів здійснюється видача дубліката петенту на винахід.
До заяви необхідно додати документ про оплату послуги за видачу дубліката патенту на винахід у розмірі 1 нмдг, а для іноземних осіб – 60 доларів США, відповідно до „Порядку надання послуг Держпатентом України”, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28. 02, 95, за № 50/586 із змінами і доповненнями, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 25, 10, 96 за № 627/1652 та 29, 05, 98 за № 331/2771.
За заявою власника патенту, яка складається українською мовою і стосується одного патенту, в Державний реєстр патентів України на винаходи вноситься запис про зміну імені (найменування) та (або) адреси власника патенту.
До заяви, яка подається до Управління державних реєстрів, додається документ про сплату збору за внесення з ініціативи заявника змін у розмірі 1нмдг, а для іноземних осіб – 100 доларів США.
До заяви також додається відповідний документ, що слугує підставою для внесення змін. Якщо заява подається патентним повіреним або іншою довіреною особою, до неї додається довіреність.
За заявою власника патенту, яка складається українською мовою, стосується одного патенту і подається до Управління державних реєстрів, здійснюється виправлення очевидних помилок. За виправлення очевидних помилок, допущених заявником, сплачується збір у розмірі 1нмдг, а для іноземних осіб – 100 доларів США.
 
Висновок
 
Подання міжнародної заявки (міжнародна фаза) здійснюється відповідно до Закону та «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27. 02. 2001.
Оскільки патент надає його власнику обмежену монополію на використання об'єкту промислової власності, відносно якого його видано, суспільство зацікавлене у тому, щоб таку монополію отримували лише ті об'єкти, які є дійсно корисними та лише те заявники, які насправді створили ці об'єкти. Цим цілям слугує державна експертиза, в процесі якої встановлюється відповідність заявленого об'єкту умовам надання правової охорони. У патентному праві ці умови отримали назву «критерії патентоздатності». Якщо у результаті експертизи встановлюється відповідність заявленого об'єкта критеріям патентоздатності, такий об'єкт вноситься до державного реєстру і на нього видається правопідтверджуючий документ, яким є патент.
В основі патентного права лежить принцип територіальності згідно якого правова охорона винаходу надається лише у межах території країни, компетентним відомством якої було здійснено експертизу патентоздатності. Територіальний характер дії патенту переборюється завдяки укладанню міжнародних угод, наприклад, Конвенція про єдине патентне право країн ЄС.
Патент отримується шляхом подання заявки на патент до відповідного патентного відомства. Заявка не патент має містити опис винаходу та, у окремих юрисдикціях, докази його корисності.
Якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до Відомства іноземної держави без отримання дозволу на це Держдепартаменту, то патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнано у судовому порядку недійсним.
 
Список використаних джерел:
 
1. «Світ інтелектуальної власності», №36, 2003.
2. Ярослав Ващук «Системи патентування винаходів».
3. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40, №41, №42, №43, №44, ст. 356.
4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
5. «Правила складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель».
Фото Капча