Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Процес формування витрат на ВАТ «Київ-Дніпропетровське МППЗТ»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Основні вимоги до визнання витрат, класифікація витрат
2. Огляд нормативно-правових актів, що регулюють облік витрат звітного періоду
3. Характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ «Київ-Дніпропетровське МППЗТ»
4. Облік витрат основного виробництва
5. Облік загальновиробничих витрат
6. Облік інших витрат операційної діяльності
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
 
 
Вступ
 
На даному етапі розвитку нашої економіки на першому і головному місці, для розвитку підприємства, стоїть прибуток підприємства.
В управлінні витратами на головному місці стоїть розгляд класифікації витрат. Класифікація витрат відбувається для різних цілей виробництва та управління.
Отже, вище наведені дані і є актуальність теми. 
Метою обліку виробничих витрат є повне і достовірне визначення фактичних витрат, які пов'язані із виробництвом, а також обчислення собівартості конкретних видів продукції, для здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових та інших ресурсів.
Для виконання цієї мети потрібно виконати наступні завдання:
1.Визначити основні вимоги до визнання витрат.
2.Розглянути нормативно-правові акти, що регламентують облік витрат звітного періоду.
3.Розглянути характеристику фінансово-господарської діяльності на ВАТ «Київ-Дніпропетровське МППЗТ».
4.Розкрити особливості обліку витрат основного виробництва.
5.Зробити аналіз загальновиробничих витрат.
6.Проаналізувати витрати від іншої операційної діяльності.
7.Прохарактеризувати недоліки, і розкрити основні напрямки вирішення проблем і надати свої пропозиції.
Об'єктом дослідження є процес господарської і фінансової діяльності підприємства.
Предметом дослідження є процес формування витрат на ВАТ «Київ-Дніпропетровське МППЗТ».
Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат. Визначення витрат дається у Положені стандарта бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», а склад витрат у П(С)БО 16 «Витрати». Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 16 «Витрати».
Інформаційною базою для виконання даної курсової роботи є нормативно-правові акти, періодичні видання, статистичні дані, а також дані про облік витрат на підприємстві.
На ВАТ «Київ-Дніпропетровське МППЗТ» автоматизоване ведення бухгалтерського обліку, яке відтворюється в програмі 1С: Бухгалтерія. 
 
 
1. Основні вимоги до визнання витрат, класифікація витрат
 
Витрати — це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками). 
Для визначення вимог про визнання витрат потрібно звернутися до П(С)БО 16 «Витрати». Яке найкраще розкриває зміст даного питання.
Основні вимоги до визнання витрат:
1.Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. 
2.Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 
3.Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 
4.Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. 
5.Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати: 
-платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; 
-попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 
-погашення одержаних позик; 
-інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення стандарту; 
-витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
Витрати на виробництво класифікуються за різними ознаками, а саме::
1. За центрами відповідальності (місцем виникнення витрат) — витрати окремих виробництв, цехів, дільниць, технологічних переділів тощо, з розподілом на витрати:
-основного виробництва (тобто тих, що беруть безпосередню участь у виготовленні продукції;
-допоміжного (підсобного) виробництва — призначеного для обслуговування цехів основного виробництва (ремонтні цехи, експериментальні, енергетичні, транспортні підрозділи тощо).
2. За видами продукції, робіт, послуг — витрати на окремі вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, напівфабрикати, одноразові замовлення тощо.
3. За єдністю складу — одноелементні та комплексні (які складаються з кількох економічних елементів).
4. За видами витрат — за економічними елементами, за статтями калькуляції.
5. За способами перенесення вартості на продукцію — прямі і непрямі (які не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом). 
6. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат — змінні і постійні:
-змінні витрати — це витрати, абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з його зниженням (витрати на сировину, матеріали, технологічне паливо і енергію, на оплату праці виробничого персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи тощо);
- постійні витрати — це витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням (зменшенням) обсягу випуску продукції істотно не змінюється (це витрати,
Фото Капча