Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професійні інтереси старшокласників та особливості профорієнтаційної роботи з ними

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему: ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З НИМИ
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З НИМИ
1.1 Історичний розвиток професійної орієнтації
1.2 Професійне самовизначення старшокласників, як пошук сенсу в майбутній трудовій діяльності
1.3 Роль школи у формуванні професійної компетентності старшокласників
РОЗДІЛ II. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ III. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність дослідження. Проблема професійних інтересів старшокласників, їх професійного самовизначення є досить актуальною. Тому що кожен старшокласник рано чи пізно задає собі питання: Що я буду робити в майбутньому? Яку професію краще обрати? Куди піти навчатися? тощо. Світ професій великий і різноманітний, і тому старшокласників манять десятки професій. А зробити остаточний вибір, що відповідав би їх інтересам, прагненням та наявному рівню знань, умінь і нaвичoк – зaвдaння нe з легких.
Досить часто, шкільні психологи не підходять до вивчення професійних інтересів старшокласників та до профорієнтаційної роботи з ними серйозно, вважаючи її пустою витратою часу, тому що впевнені, що учні все oднo нe будуть особливо враховувати їх порад, і оберуть собі ті спеціальності, до яких в них є здібності або зацікавленість, або куди бaтьки змогли їх прилаштувати. Але ж закінчуючи шкoлу, учнi пoвиннi бути психологічно готовими до дорослого життя.
У наукових дослідженнях розвиток інтересу до певного виду діяльності розглядається як динамічний багатоплановий процес, що стало причиною виникнення найрізноманітніших підходів до його трактування. На сьогодні, проводяться дослідження професійних інтересів старшокласників у 2-х основних напрямках. По-перше, досліджується мислення, пам’ять, увага, активность та ін., які мають значний вплив на розумову працездатність особистості. Другим напрямом є дослідження зовнішніх факторів: середовища праці, тепмератури, освітдення тощо, що мають значний вплив на розумову діяльність.
Таким чином, у вітчизняній психології, Л. І. Божович, Є, О, Клімов та ін. розглядають професійне становлення особистості як складову частину її загального розвитку, а М. М. Захаров, Б. О. Федоришин як форма життєвого, особистісного самовизначення.
Що ж до проблеми формуванн яв особистості інтересу до професії, то такі дослідження проводилися в 70-80 -х роках ХХст. А на сучасному етапі, цій проблемі приділяється мало уваги. О. Ваценкова, П. Костенкова, О. Тополі проводять дослідження на сучасному етапі. На їх думку, зміни економічного і соціального характеру, що виникають у суспільстві мають значний вплив на формування інтересу старшокласників до професії.
Дослідженнями профорієнтаційної роботи займалися такі нпуковці, як В. В. Синявський, С. Н. Чистякова, М. П. Тименко та ін. Вони вважають, актуальність профорієнтаційної роботи заключається в тому, щоб здійснювати значний вплив на правильний розподіл трудових ресурсів, вибір молодими людьми свого професійного шляху та адаптацію їх до професії.
Недостатність придфленої уваги даним проблемам у сучасній науці, стало причиною вибору даної теми.
Об'єкт дослідження. Професійна сфера особистості.
Предмет дослідження. Професійні інтереси старшокласників та особливості профорієнтаційної роботи з ними.
Мета дослідження. З'ясувати професійні інтереси старшокласників; визначити, що впливаює на професійне самовизначення та які проблеми профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітній школі на сучасному етапі;
Завдання дослідження.
1. Здійснити огляд наукової літератури з даної проблеми;
2. Визначити фактори, що забезпечують професійне самовизначення старшокласників на сучасному етапі;
3. Дослідити особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в умовах загальноосвітньої школи;
4. Провести експерементальне дослідження зі старшокласниками;
5. Здійснити якісний та кількісний аналіз експериментального дослідження;
6. Формування висновків.
Методи дослідження. В роботі було використано теоретичні методи дослідження (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), методи збору емпіричної інформації (спостереження, опитування, тестування) та методи обробки одержаних даних (кількісні і якісні).
Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечувалися репрезентативністю вибірки (6 осіб), використанням комплексу взаємодоповнюючих методів, релевантних об’єкту, предмету, меті, завданням дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізу одержаних емпіричних даних.
Теоретичне значення роботи полягає у розширенні та поглибленні поглядів на проблему професійних інтересів старшокласників та профорієнтаційної роботи з ними.
Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали курсового дослідження можуть використовуватися вчителями, психологами, батьками в навчально-виховному процесі середньої ланки шкільної освіти.
Апробація робіт. Виступ на студентській науково-практичній конференції, підготовка публікації.
 
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З НИМИ
 
1.1 Історичний розвиток професійної орієнтації
 
Для того, щоб зрозуміти, що ж являє собою профорієнтаційна робота, корисно відповісти на питання: коли і де вона виникла.
Ще задовго до появи педагогічних теорій у багатовіковій практиці виховання молоді у Давній Русі трудовому вихованню, підготовці до праці відводилась особлива роль. Однією із задач трудового виховання була передача молоді професійних навичок та умінь. Вже в VI-X ст. у східних слов’ян виникли майстерні та цілі поселення ремісників. Створювалися спільноти, які об’єднували людей однієї професії. Тут готували молодь до певного ремесла, що часто поєднувалось з навчанням читанню, письму та лічбі. [10, С. 15]
Слід сказати, що навіть в умовах рабовласницького ладу, окремі мислителі позитивно оцінювали
Фото Капча