Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселення

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
 
Гармаш Людмила Сергіївна
 
УДК 159/ 938 15. 21. 35
 
Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселення
 
19. 00. 02-психофізіологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Інституті психології імені Г. С. Костюка АПН України та Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди.
Науковий керівник – член-кореспондент АПН України, доктор медичних наук, професор Берзінь Валерій Іванович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, завідувач кафедри гігієни дітей та підлітків.
Офіційні опоненти – доктор біологічних наук, професор Макаренко Микола Васильович, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, провідний спеціаліст – доктор психологічних наук, професор Яковенко Сергій Іванович, Київський інститут внутрішніх справ при Академії МВС України, начальник кафедри психології.
Провідна установа – Вінницький медичний університет ім. М. І. Пирогова, кафедра екстремальної військової медицини.
Захист відбудеться 18 червня 2002 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26. 453. 01 в Інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ-ЗЗ, вул. Паньківська, 2.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Проблема адаптації дитини до навчання у школі є однією з найактуальніших проблем сьогодення.
Зміни способу життя дитини на початковому етапі навчання висувають високі вимоги до пристосувальних можливостей організму та потребують міцного фізичного і психічного здоров’я, здатності до складної розумової аналітико-синтетичної діяльності, пізнавальної активності, розвинених морально-вольових якостей (Л. І. Божович). Перебіг адаптаційних процесів обумовлений як психофізіологічними властивостями, так і особистісними якостями індивіда. Серед факторів, що суттєво впливають на адаптацію до навчання у школі важливу роль відіграє стан здоров’я. За даними ряду дослідників (В. І. Берзінь, І. Д. Дубинська, Г. М. Риженко, О. А. Лосєва) у дітей з відхиленнями в стані здоров’я можливий розвиток дезадаптації. Наявність на Україні контингенту дитячого населення – потерпілого від аварії на ЧАЕС, для якого характерно погіршення функціонального стану організму, зниження рівня здоров’я та формування хронічних захворювань (В. І. Берзінь, В. Н. Новікова, Н. С. Полька, Р. Т. Бевз), потребує керування процесом адаптації з метою вирішення такої важливої проблеми як збереження психічного та фізичного здоров’я школярів.
Вивчення процесу адаптації забезпечує своєчасне виявлення дезадаптації, з’ясування причин зриву адаптації та проведення заходів з корекції виявлених порушень.
Успішний чи невдалий початок шкільного життя здебільшого визначає подальшу перспективу учня протягом усього шкільного періоду.
Та, якщо проблема адаптації до школи дітей з різних регіонів висвітлюється в численних працях науковців (Г. М. Сердюковська, С. М. Громбах, А. Г. Глущенко, І. І. Слєпушкина, А. Г. Хрипкова), то питання адаптації до навчання дітей, потерпілих від аварії на ЧАЕС, залишається недостатньо вивченим.
У зв’язку з цим постає наукова проблема: визначити основні напрямки з оптимізації адаптації до навчання в школі дітей молодшого шкільного віку-потерпілих від аварії на ЧАЕС, що були переселені з зони безумовного відселення.
Враховуючи актуальність проблеми та відсутність відповідних наукових розробок, сформульовано тему дисертаційного дослідження:
“ Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселення “.
Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження входить до комплексної теми лабораторії психофізіології інституту психології ім. Г С Костюка АПН України “ Психофізіологічне забезпечення педагогічної діяльності: системні принципи оцінки, діагностики та корекції”, № держреєстрації 0100U000108.
Об’єкт дослідження – процес адаптації дитини до школи.
Предмет дослідження -особливості процесу адаптації молодших школярів, потерпілих від аварії на ЧАЕС, та психофізіологічне забезпечення цього процесу.
Мета дослідження полягала у визначенні закономірностей психофізіологічної адаптації молодших школярів та обґрунтуванні, розробці і визначенні ефективності заходів системи психофізіологічного забезпечення адаптації на початковому етапі навчання.
Задля реалізації мети були визначені відповідні завдання дослідження. В якості гіпотези висунуте припущення того, що опромінення дітей малими дозами радіації в умовах проживання на територіях зони безумовного відселення викликає зміни психофізіологічних функцій, які призводять до порушень адаптаційних процесів і можуть підлягати корекції за умов застосування комплексу заходів психофізіологічного забезпечення адаптації до навчання.
Обрана мета обумовила постановку таких завдань дослідження:
1. Здійснити лонгітудинальне вивчення процесу адаптації молодших школярів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, а також факторів, котрі справляють вагомий вплив на перебіг цього процесу (функціональний стан організму, стан здоров’я).
2. Вивчити основні тенденції формування й розвитку провідних психофізіологічних функцій дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку з зони безумовного відселення.
3. Визначити основні напрямки цілеспрямованого впливу на процеси розвитку психофізіологічних функцій з метою забезпечення оптимальної адаптації до навчання в школі.
4. Теоретично та практично обґрунтувати та визначити комплекс заходів системи психофізіологічного забезпечення адаптації до навчання в школі.
Методологічною основою дослідження є:
теорія функціональної системи П. К. Анохіна, а також концепції адаптації людини (Ю. А. Александровський, Ф. Б. Березін і ін.) і концепції поліпшення функціонального стану організму та успішності навчання школярів шляхом формування пріоритету здорового способу
Фото Капча