Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселення

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

системи кровообігу.

Стан здоров’я дітей-переселенців, як вагомий фактор психофізіологічної адаптації, залежить від тривалості проживання на радіаційно забруднених територіях: діти з хронічною патологією склали у групі А – 11, 8%, в групі Б – 12, 1%, в групі В – 6, 7%, в групі Г – 6, 1%.
Особливості психофізіологічного розвитку дітей з зони безумовного відселення диктують необхідність введення моніторингу психофізіологічної адаптації з метою виявлення відхилення від норми та попередження шкільної дезадаптації.
Застосування системи заходів психофізіологічного забезпечення позитивно впливає на фізичний розвиток, стан здоров’я дітей, динаміку захворюваності, на що вказує збільшення чисельності гармонійно розвинутих та практично здорових дітей.
Відзначається, що поданий у даній роботі матеріал не вичерпує висвітлення досліджуваної проблеми. У цьому зв'язку важливим є проведення подальших досліджень по її вивченню у дітей, що народилися від батьків – ліквідаторів аварії на ЧАЄС.
 
Основний зміст дослідження відображено в таких публікаціях автора:
 
1. Гармаш Л. С. Психофізіологічні особливості дітей, молодшого шкільного віку, переселених з зони аварії Чорнобильської АЕС. //. Зб. наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2000. -Т. ІІ. – ч. 3. – С. 136-138
2. Гармаш Л. С. Корекція порушень психофізіологічного розвитку дітей, переселених з зони безумовного відселення. // Зб. наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2000. -Т. ІІ. – ч. 2 -С. 125-127
3. Гармаш Л. С. Особливості психофізіологічного статусу дошкільнят, переселених з зон радіоактивного забруднення. //Зб. наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2001. – Т. ІІІ. – ч. 6. -С. 253-256
4. Гармаш Л. С. Розвиток локомоторної функції та функціональна готовність до школи дошкільнят, що зазнали впливу малих доз радіації. //Зб. наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2001. – Т. ІІІ. – ч. 5. – С. 278-281
5. Гармаш Л. С. Функціональна готовність та адаптація до школи дітей з зони безумовного відселення //Зб. наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України 2001. – Т. ІІІ. – ч. 7. – С. 49-51.
 
Анотації
 
Гармаш Л. С. Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів з зони безумовного відселення. -Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19. 00. 02-психофізіологія. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2002.
Дисертаційне дослідження присвячено вивченню особливостей психофізіологічного стану молодших школярів із зони безумовного відселення та їх адаптації до навчання у школі. В процесі довготривалого спостереження виявлені негативні зрушення функціонального стану організму дітей, які були переселені із зони безумовного відселення. Визначені основні тенденції у формуванні стану здоров’я дітей, потерпілих від аварії на Чорнобильскій атомній електростанції.
Автором обґрунтовано комплекс заходів психофізіологічного забезпечення, що включає неспецифічні загальнооздоровчі засоби та психодіагностику, з метою регулювання психофізіологічних функцій організму і підвищення рівня розумової працездатності.
Проведене дослідження довело ефективність системи психофізіологічного забезпечення, на що вказує позитивна динаміка психофізіологічного стану організму школярів та поліпшення фізичного розвитку, а також стану здоров’я дітей.
Ключові слова: молодші школярі, розумова працездатність, психофізіологічний стан, адаптація, здоров’я.
 
Аннотация
 
Гармаш Л. С. Психофизиологическое обеспечение адаптации к обучению младших школьников из зоны безусловного отселения. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19. 00. 02 – психофизиология. Институт психологии
им. Г. С. Костюка АПН Украины. – Киев, 2002.
Диссертационное исследование посвящено изучению психофизиологической адаптации к обучению в школе детей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В результате теоретического анализа и обобщения литературных источников по данной тематике установлено, что исследования данной проблемы являются актуальными и касаются адаптации к обучению в школе детей различных регионов Украины. Проблема адаптации к школе детей, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, освещена лишь в отдельных публикациях. Изучение процесса адаптации обеспечивает своевременное выявление дезадаптации, выяснения причин срыва адаптации и проведение мероприятий по коррекции выявленных нарушений. Недостаточная разработка названной проблематики побудила выделить последнюю в качестве специального предмета диссертационного исследования.
В работе проводилось изучение особенности психофизиологического статуса детей, переселенных из зоны безусловного отселения, а также состояния их здоровья на этапе обучения в начальной школе. Для изучения психофизиологического состояния использовали методики исследования умственной работоспособности, кратковременной зрительной памяти и функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
Проведенные исследования показали, что в функциональном состоянии организма у детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, отмечаются негативные сдвиги. Прежде всего, это касается высших психических функций: памяти, внимания, уровень функционирования которых снижен. Выявлено такие наличия функционального напряжения системы кровообращения у детей-переселенцев при наличии дозированной физической нагрузки.
Данные результаты исследования психофизиологического статуса свидетельствуют о неблагоприятном течении процесса адаптации.
Мониторинговые наблюдения за состоянием здоровья данного контингента детей свидетельствуют о снижении уровня здоровья: уменьшается количество практически здоровых детей, увеличивается общая заболеваемость, формируются хронические заболевания. Установлено, что состояние здоровья школьников связано с продолжительностью проживания в зоне безусловного отселения. Уровень здоровья ниже у детей, проживающих на радиационно-загрязненных территориях более длительный период.
На основании результатов исследования был разработан комплекс мероприятий медико-профилактического и психолого-педагогического направления с целью оптимизации процесса адаптации и предупреждения развития дезадаптации у школьников. Мероприятия медико-профилактического и психолого-педагогического направления вошли в систему психофизиологического обеспечения адаптации к школе.
В работе теоретически обоснован комплекс мероприятий психофизиологического обеспечения адаптации к обучению в школе младших школьников, выявлены особенности их психофизиологического статуса, установлены возможности применения коррекции при отклонениях психофизиологического развития. Выявлены особенности формирования здоровья детей из зоны безусловного отселения в процессе адаптации к школе.
Практическое значение работы состоит в обосновании и применении комплекса мероприятий по регуляции психофизиологического состояния, как весомого фактора, влияющего на адаптационные возможности организма школьника на этапе начального обучения.
Ключевые слова: младшие школьники, умственная работоспособность, психофизиологическое состояние, адаптация, коррекция, здоровье.
 
Summary
 
L. S. Garmash Psycho – physiological provisions for junior schoolchildren adaptation to study, who migrated from the unconditional resettlement zone. – Manuscript.
Submission of the thesis for a Master Degree in Psychology, occupation 19. 00. 02 – Psycho – Physiology. Institute of Psychology named after G. S. Kostuk, Academy of Psychology of Ukraine, Kiev, 2000.
Defence of the thesis containing research results of effectiveness on non – specific methods application to regulate body and psycho – physiological functions and to recreate mental capacity of junior schoolchildren.
 
The Author suggests complex of measures to regulate functional condition of body, recreation of working capacity and strengthening of health of junior schoolchildren exposed to small dosage of radiation, based upon application of non – specific methods. Tested in practice.
Key words: mental capacity, psycho – physiological status, children’s health, junior schoolchildren, correction, small dosage of radiation.
Фото Капча