Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів із зони безумовного відселення

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

навантаженні зросла з у 1, 5 рази порівняно з початком навчального року (57, 7% проти 35, 6%).

Порівняння показників працездатності основної та контрольної груп показало, що позитивні зрушення функціонального стану центральної нервової системи спостерігалися також і серед школярів молодшого віку.
Аналіз отриманих даних виявив, що розумова працездатність дітей-першокласників (гр. Г) основної та контрольної груп аналогічна. Підйом працездатності спостерігається до середи, а з четверга йде її зниження. Темпи зниження працездатності основного контингенту не мають суттєвої різниці при порівнянні з контрольним контингентом. А на кінець навчального року швидкість та точність коректурної роботи залишається у п’ятницю такими, як у четвер в основній групі, а в контрольній групі показники погіршуються.
В річній динаміці працездатності спостерігається її зниження, що проявляється також у денних та тижневих змінах кількості дітей, що мають несприятливий тип кривої працездатності. На початку року чисельність дітей з несприятливим типом кривої серед переселенців була більшою, ніж у контрольній групі, але суттєва різниця була відсутня (р > 0, 05). На кінець навчального року в усі дні тижня несприятливих кривих стає більше в обох групах, але якщо їх кількість зростає з 20% до 36, 7% (р < 0, 05) порівняно з початком навчального року у контрольній групі, то в основній з 22, 2% до 31, 4% (р > 0, 05). Такі зміни показників працездатності свідчать про розвиток більш глибокої втоми під впливом навчального навантаження у школярів контрольної групи порівняно з основною.
Визначення короткочасної зорової пам’яті показало, що середньоденні величини показника протягом всього тижня у дітей-переселенців вищі, ніж у дітей контрольної групи, але різниця статистично недостовірна. (р > 0, 05).
Аналіз досліджень, проведених серед другокласників (гр. В) і третьокласників (гр. Б) вказує на позитивну динаміку працездатності у переселенців протягом навчального року, що проявляється вищою швидкістю і точністю роботи (коректурна проба) по всіх днях тижня порівняно з контрольною групою.
На позитивні зрушення функціонального стану нервової системи вказує і зменшення чисельності дітей з несприятливим типом кривої працездатності протягом тижня порівняно з контрольною групою, як у середині так і в кінці навчального року.
Показники короткочасної зорової пам’яті також були вищими серед переселенців, починаючи з середини навчального року протягом тижня по всіх вікових групах дітей порівняно з контрольною групою, хоч різниця між показниками була несуттєвою (р > 0, 05).
Дослідження функціонального стану системи кровообігу при наявності дозованого фізичного навантаження виявило меншу кількість учнів з незадовільною реакцією по всіх вікових групах переселенців порівняно з початком навчального року. Причому, у першокласників (гр. А) та другокласників (гр. В) різниця була суттєвою (р < 0, 05).
Таким чином, отримані результати дослідження свідчать, що комплекс заходів системи психофізіологічного забезпечення позитивно впливає на психофізіологічний статус дітей основної групи, що проявляється у сприятливих змінах динаміки розумової працездатності та покращенні функціонального стану системи кровообігу.
Аналіз стану здоров’я дітей показав, що застосування засобів неспецифічної загальнооздоровчої дії сприяє покращенню стану здоров’я, про що свідчить збільшення кількості дітей з гармонійним фізичним розвитком. У порівнянні з початком спостереження відсоток дітей, гармонійно розвинутих, збільшився в групі А на 22, 8%, в групі Б на 19, 1%, в групі В на 12, 4%, в групі Г на 11, 2% (відповідно в контрольній групі на 5, 2%, 5, 1%, 8, 1%, 10%). Визначення кількості гармонійно розвинутих дітей після запровадження системи заходів психофізіологічного забезпечення виявило статистично достовірну різницю порівняно з початком спостереження в групах А та Б (р < 0, 05).
Рівень загальної захворюваності має тенденцію до зниження у всіх групах дітей-переселенців. При цьому темпи зниження більші в групах основного контингенту, ніж у контрольному.
 
Таблиця 3
Рівень загальної захворюваності дітей груп порівняння (1000 дітей) 
Групи спостереження
А Б В Г
Е К Е К Е К Е К
818, 2+19, 4 935, 9+26, 1 833, 3+20, 1 987, 2+26, 7 886, 3+21, 3 904, 3+26, 3 755, 6+39, 4 923, 3+45, 5
 
Динаміка перерозподілу дітей за групами здоров’я показала, що кількість дітей з другою групою зменшується за рахунок переходу частини дітей в першу групу здоров’я. В групі А до практично здорових було віднесено 59, 1%, в групі Б – 50%, в групі В – 44, 9%, в групі Г – 53, 3%.
Таким чином, наведені дані свідчать про те, що застосування комплексу заходів психофізіологічного забезпечення позитивно впливає на стан здоров’я дітей.
Враховуючи отримані результати досліджень психофізіологічного стану дітей – переселенців, можна стверджувати, що запровадження системи психофізіологічного забезпечення на початковому етапі навчання дозволяє своєчасно виявити відхилення в процесі адаптації до навчання, попередити розвиток дезадаптації з метою збереження фізичного та психічного здоров’я учнів.
У висновках підбито підсумки проведеного теоретичного й експериментального дослідження, результати якого підтвердили висунуту гіпотезу, а також намічено перспективи подальшої розробки проблеми.
Узагальнення результатів дослідження дало підстави зробити такі висновки:
Психофізіологічний стан дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку переселених із зони безумовного відселення має особливості, що характеризується зниженням показників короткочасної зорової пам’яті, стійкості уваги, а також функціональним напруженням
Фото Капча