Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічне тестування, тести розвитку і тести успішності

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Психологічне тестування, тести розвитку і тести успішності
 
Психологічні тести (від англ. test – випробування) – це система прийомів для випробування та оцінювання окремих психічних рис і властивостей людини. Тест – це проба, іспит, один із способів психологічного діагностування рівня розвитку психічних процесів та властивостей людини.
Психологічні тести являють собою певну систему завдань, надійність яких забезпечують систематичні дослідження серед представників певних вікових, професійних, соціальних груп, результати та висновки яких враховуються, беруться як еталон, підлягають спеціальному математичному аналізуванню (кореляційному, факторному тощо).
Розрізняють тести вивчення інтелектуальних здібностей, рівня розумового розвитку особистості та тести успішності. Вони дають можливість з'ясовувати рівень розвитку окремих психічних процесів, рівень засвоєння знань, загального розумового розвитку особистості. Тести як стандартизовані методи дослідження дозволяють зіставляти рівень розвитку та робити висновки про успішність навчання досліджуваних відповідно до вимог шкільних програм або професіограм різних спеціальностей.
Тести застосовуються як з науковою, так і з практичною метою. Неодмінними умовами успішності використання цього методу дослідження є:
обов'язковий комплекс випробувальних завдань;
чітка стандартизація зовнішніх умов, в яких відбувається тестування;
наявність більш або менш стандартної (фіксованої*) системи оцінювання та інтерпретації одержуваних результатів;
дотримання при оцінюванні встановлених норм, середніх показників правильного розв'язання завдань даного тесту, чітко визначених вимог до рівня знань, умінь і навичок для представників певної статі, віку або професії.
Тестові показники і оцінки мають не абсолютний, а відносний характер. Вони визначають лише місце, яке посідає досліджуваний відносно певної норми.
Змістова різноманітність окремих видів психологічних тестів є причиною того, що їх поділ і класифікація є складним, до кінця не вирішеним завданням.
За природою психічних властивостей, рівень розвитку яких потрібно з'ясувати, психологічні тести поділяються на чотири основні категорії:
тести успішності;
тести розвитку (здібностей) ;
тести таланту;
тести якостей особистості.
За формою опитування розрізняють бланкові та апаратурні тести.
За кількістю досліджуваних, які одночасно беруть участь у тестуванні, психологічні тести поділяються на індивідуальні та групові. За принципом формулювання запитань розрізняють вербальні і невербальні тести.
Щодо співвідношення форми завдань, запитань і форми, в якій дається відповідь, розрізняють тести множинного вибору, тести визначення правильності даного судження та проективні тести.
У психології тести є допоміжним прийомом дослідження; розроблення їх методики ґрунтується на засадах методології: системах знань, що описують відомі психічні явища, системах предметів психології, які вимагають вивчення, і системах методів дослідження недостатньо вивчених психічних явищ, свідомості і діяльності людини.
Розглянемо детально тести розвитку і тести успішності.
Тестом розвитку вважають будь-який психометричний інструмент, який використовують з метою прогнозування можливостей конкретної людини. Засоби вимірювання досягнень, спеціальних здібностей, інтересів, рис особистості чи будь-якої іншої людської якості або поведінки можна кваліфікувати як тести здібностей. Сфера використання терміна «тест розвитку» зазвичай обмежена окремими тестами чи батареями тестів спеціальних здібностей, призначеними для вимірювання здібностей до засвоєння різних дисциплін або практичного освоєння специфічних умінь і професійних навичок.
Такі тести інтелекту, як «Шкала інтелекту Стенфорд-Біне» і «Шкала інтелекту дорослих Векслера», вимірюють комплекс («композит») розвитку спеціальних здібностей. Результати, отримані з їх використанням, значущо корелюють з успішністю діяльності в широкому спектрі. Однак цим тестам властива низька точність налаштування, тобто їх кореляції з успішністю у спеціальних галузях зазвичай низькі. Навпаки, тести спеціальних здібностей мають вищу точність налаштування, їх середні кореляції з успішністю в широкому спектрі здебільшого нижчі, ніж у загальних тестів інтелекту, проте кореляція спеціального тесту з успішністю в чітко визначеній галузі є вищою.
Багатофакторні тести розвитку здібностей містять набір субтестів, що оцінюють ширший спектр здібностей, ніж IQ-тести. Отримувана за їх допомогою інформація корисна у професійному й освітньому консультуванні. Батарею суб-тестів стандартизують на одних і тих самих людях, що дає змогу порівнювати за різними субтестами й ідентифікувати слабкі і сильні здібності. Прикладами тестових батарей здібностей є «Диференціальні тести здібностей» (DAT), «Батарея тестів загальних здібностей» (GATB) яку використовують у профконсультуванні, добираючи професії на основі системи патернів професійної придатності.
Часто використовують DAT, який охоплює вісім субтестів: «Вербальне міркування», «Оперування числами», «Абстрактне міркування», «Швидкість і точність конторських операцій», «Механічне міркування», «Просторові відносини», «Орфографія і використання слів». Об'єднання показників за субтестами «Вербальне міркування» і «Оперування числами» дає комплексний показник, порівнюваний із загальними показниками IQ за шкалою інтелекту Векслера для дітей (WISCR) або за шкалою Стенфорд-Біне. DAT використовують у роботі з учнями 8-9 класів, щоб забезпечити їх інформацією для планування подальшої освіти.
Є також тести спеціальних здібностей для прогнозування успішності в конкретних галузях діяльності, що оцінюють канцелярські і стенографічні здібності, зір і научуваність, слух, механічні здібності, музичні й артистичні здібності, креативність.
Тести розвитку мають бути валідними і надійними. Вкрай важливо, щоб вони показували прогностичну валідність, тобто те наскільки тестові показники можуть передбачати заданий критерій. Показники тестів здібностей використовують не для визначення успішності виконання завдань, що містяться в них, а для прогнозування певного критерію.
Знання показників за тестами розвитку може допомогти вчителям у прогнозуванні успіхів учнів і виробленні індивідуального підходу до їх навчання. У профконсультуванні тести здібностей допомагають виявляти відмінності в здібностях і визначати співвідношення сильних і слабких сторін консультованого
Фото Капча