Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регіональна економіка

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
215
Мова: 
Українська
Оцінка: 

господарсько освоєних і не освоєних територій);

 • зв’язаністю (інтенсивність економічних зв’язків між частинами і елементами простору, умови мобільності товарів, послуг, капіталу й людей, що визначаються розвитком транспортних і комунікаційних мереж).
 • Однорідний (гомогенний) регіон не має великих внутрішніх різниць за суттєвими критеріями, наприклад, за природними умовами, щільністю населення, доходами на душу населення тощо. Повністю однорідний регіон – це абстракція, в реальності повністю однорідних регіонів не буває.
  Вузловий регіон має один чи декілька вузлів (центрів), які зв’язують решту простору. Регіон такого типу називають також центральним, поляризованим.
  У просторовій структурі вузлів регіону виділяють ряд типових елементів:
  Точка – об’єкт, ділянка, внутрішні розміри якого можна зневажати.
  Центр – об’єкт (чи концентрована група об’єктів), який по відношенню до решти простору виконує якусь важливу функцію (адміністративну, фінансову, інформаційну).
  Ядро – частина регіону, в якій найбільше (із найбільшою щільністю, інтенсивністю) виражені його суттєві ознаки.
  Периферія – решта простору, до доповнює центри, ядро.
  В економічному просторі існує велике розмаїття форм організації господарства й розселення (рис. 3. 2).
  Рисунок 3. 2 – Форми просторової організації господарства і розселення
  Локалітет – елементарний об’єкт простору, місцевість («мала територія») із якимось одним об’єктом (компактний населений пункт, підприємство, комунікація).
  Промисловий вузол – це сполучення промислових підприємств, одно чи декількох населених пунктів разом із загальними об’єктами виробничої й соціальної інфраструктури, розташованих на компактній території.
  Транспортний вузол – перехрещення транспортних комунікацій, як правило, пов’язаних із концентрацією виробництва й розселення.
  Територіально-виробничий комплекс (ТВК) – сполучення різних технологічно пов’язаних виробництв із спільними об’єктами виробничої й соціальної інфраструктури. ТВК мають виробничу спеціалізацію в масштабах міжрегіонального, національного і навіть світового ринків. Останні є типовою формою господарського освоєння нових територій з багатими природними ресурсами. Наприклад, ТВК Донбасу, Придніпров’я.
  Агломерація – територіальне утворення, що інтегрує промислові і транспортні вузли, системи комунікацій, міста й інші населені пункти. Агломерації характеризуються особливо високою концентрацією господарства й розселення. Прикладом є Донецько-Макіївська агломерація.
  Урбанізація – процес концентрації населення й виробництва у містах, що відбувається протягом декількох віків. Її результатом є утворення систем міст, що поглинають значну частину сільських поселень і сільського населення.
   
  3. 2. Основні районоутворюючі фактори
   
  На формування економічних районів впливають різні фактори: природні, економічні та історичні. Основними серед них є економічні.
  Головним районоутворюючим фактором у кожній країні є суспільний територіальний поділ праці, який є результатом просторового прояву дії загального економічного закону суспільного поділу праці.
  Територіальний поділ праці проявляється у господарській спеціалізації окремих частин території країни на різних видах виробничої діяльності відповідно до їх природних умов і наявних трудових та інших ресурсів. Його розвиток відкриває шлях до максимального, найбільш ефективного використання сприятливих для виробництва умов кожної території, вигідного географічного положення, значних запасів мінеральних (особливо паливних і енергетичних) ресурсів, комбінування виробництв, що їх використовують, а також використання навичок та виробничого досвіду населення, які здобуті ним протягом певного історичного періоду.
  Другим важливим районоутворюючим фактором, який є похідним від територіального поділу праці, є територіальні виробничі комплекси (ТВК). Територіальний поділ праці веде до формування галузей спеціалізації окремих територій, які, в свою чергу, обумовлюють склад галузей, що їх обслуговують і доповнюють. Це приводить до виникнення ТВК.
  Як складові частини до ТВК входять елементарні техніко-економічні комплекси (первинні ланки енерговиробничих циклів). В основі цих комплексів знаходяться стійкі сполучення взаємопов’язаних підприємств різних галузей. Їх зв’язки визначені технологією і економікою виробництва. Прикладом таких елементарних комплексів можуть бути молокозаводи, розташовані в сільській місцевості, та цукрові заводи з їх сировинними зонами і взаємопов’язаним з ними тваринництвом, яке використовує відходи цих виробництв. Елементарні комплекси є в різних галузях промисловості.
  Сукупність однорідних або тісно зв’язаних між собою різних елементарних техніко-економічних комплексів, розташованих на компактній території, утворює територіально-виробничий комплекс, який охоплює значну частину економічного району. В межах одного великого економічного району може бути один або декілька тісно пов’язаних ТВК.
  До основних районоутворюючих факторів належать також і найбільші міста країни – великі регіональні і індустріальні центри із зонами економічного тяжіння до них периферійних територій. Кожне місто як економічний центр впливає на навколишню тяжіючу до нього місцевість, а найбільше місто об’єднує своєю зоною районоформуючого впливу всі менші міста. Так забезпечується зв’язок ядра і периферії економічного району.
  Зона районоформуючого впливу великого регіонального центру охоплює цілу групу адміністративних областей. На Україні такими центрами є Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів. Найбільшу зону районоформуючого впливу має м. Київ, який, крім потужного регіонального центру, є ще і столицею держави.
  Важливе районоутворююче значення мають особливості економіко-географічного положення території району. Вони значною мірою впливають на формування спеціалізації його господарства. Так, наприклад, вихід Південного економічного району України до берегів Чорного моря обумовив значний розвиток у його народногосподарському комплексі морського транспорту, портово-промислових центрів, суднобудування і судноремонту, курортно-туристичного комплексу, риболовства і рибопереробної промисловості.
  На утворення економічного району великий вплив мають природні умови і ресурси. Природні умови взагалі, і особливо природні ресурси, – це основа розвитку і спеціалізації сільського господарства та промисловості району. Вони мають значний вплив на формування галузевої структури територіальних виробничих комплексів,
  Фото Капча