Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національна академія наук України
Інститут регіональних досліджень
 
Грудзевич уляна ярославівна
 
УДК 336. 7 (477) : 332. 1
 
Регіональні Особливості формування і розвитку Інфраструктури фінансового ринку
 
Спеціальність: 08. 10. 01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України. 
Науковий керівник: доктор економічних наук, профессор Бєлєнький Петро Юхимович, Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мороз Анатолій Миколайович, Київський національний економічний університет, завiдувач кафедри; кандидат економічних наук Люткевич Ольга Михайлівна, Інститут регіональних досліджень НАН України, старший науковий співробітник.
Провідна установа: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ регіональних проблем відтворення, м. Київ.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми дослідження. Ринкова економіка не може функціонувати без організаційно оформленої, ефективно функціонуючої інфраструктури ринку на всіх його рівнях (регіональному, національному, міжнародному), що дає змогу полегшити учасникам ринкових відносин реалізацію своїх інтересів, підвищити оперативність та ефективність їх роботи і вдосконалити форми юридичного та економічного контролю.
Основними діючими складовими інфраструктури фінансового ринку на даний час в Україні є кредитно-фінансові установи і фондові біржі, які забезпечують взаємодію між усіма структурними елементами ринкової економіки, оскільки здійснюють акумуляцію вільних коштів, перетворюють їх у позиковий капітал і перерозподіляють між учасниками суспільного виробництва. Слід зазначити, що внаслідок відмінностей у соціально-економічних умовах розвитку, впливу історичних, психологічних, інформаційних факторів їх розвиток у регіонах України є нерівномірним.
На даний час структуроутворюючим елементом розвитку інфраструктури фінансового ринку регіону виступають банки, тому особливої актуальності набувають регіональні проблеми розвитку банківської мережі, встановлення раціонального співвідношення між універсалізацією і спеціалізацією банків; взаємопроникнення фінансового і промислового капіталу; капіталізації банків; визначення основних напрямів розвитку традиційних і нетрадиційних банківських послуг, впровадження Інтернет-технологій у банківський бізнес.
У той же час недосконалість фондового ринку гостро ставить питання щодо ефективності діяльності і перспектив розвитку фондових бірж у регіонах і розвитку регіональної мережі небанківських фінансових установ (інститутів спільного інвестування, довірчих фондів, кредитних спілок), які можуть у майбутньому конкурувати з банками.
Багатоплановість проблем створення та особливостей функціонування і розвитку регіональної інфраструктури фінансового ринку як одного з основних елементів ринкових відносин і, зокрема, поступального становлення фінансового ринку як на державному, так і на регіональному рівні, зумовлює необхідність здійснення комплексного теоретико-методичного дослідження.
Проблема формування і розвитку ефективної інфраструктури фінансового ринку була і є предметом досліджень зарубіжних і вітчизняних учених. Однак багато питань теоретичного і методологічного характеру, зокрема, самі поняття «фінансовий ринок», «інфраструктура фінансового ринку», а особливо регіональні аспекти: регіональні фактори впливу на розвиток інфраструктури фінансового ринку, насиченість регіону такими елементами інфраструктури фінансового ринку, як комерційні банки і небанківські кредитно-фінансові інститути, оптимальний розмір фінансової установи, яка працює на регіональному рівні, вдосконалення фінансових послуг і технологій та низка інших – є дискусійними, недостатньо розробленими і не доведеними повною мірою до рівня практичного застосування.
Отже, тема дослідження є актуальною, оскільки в Україні формування ринкової інфраструктури лише розпочинається, існує диспропорція в її розвитку на регіональному рівні і необхідно вирішити цілий спектр організаційних, правових і методичних питань.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з планами науково-дослідних робіт Інституту регіональних досліджень НАН України та Львівського банківського інституту НБУ. Матеріали дисертації використовувались при виконанні бюджетних тем «Інфраструктура прикордонного регіону в умовах ринкової трансформації економіки» (номер державної реєстрації 0197U017643) та «Організаційно-економічні механізми розвитку ринкової інфраструктури і створення конкурентного середовища» (номер державної реєстрації 0100U002774).
Мета і завдання наукового дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення впливу державних і регіональних факторів на розвиток інфраструктури фінансового ринку та обґрунтування тенденцій і шляхів її розвитку в Україні та регіоні.
Виходячи з мети дослідження, вирішувались такі завдання:
• уточнення понять фінансовий ринок та інфраструктура фінансового ринку;
• аналіз та узагальнення світового досвіду щодо функціонування елементів інфраструктури фінансового ринку та його регіональних аспектів;
• визначення державних і регіональних факторів впливу на розвиток фінансового ринку та їх класифікація;
• аналіз тенденцій розміщення і розвитку регіональної інфраструктури фінансового ринку в регіонах України;
• визначення регіональних особливостей ефективності розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні;
• обґрунтування тенденцій, перспектив і шляхів розвитку інфраструктури фінансового ринку в регіоні.
Об'єктом дослідження є організаційно-економічні та соціально-економічні процеси, що відображають формування і розвиток регіональної інфраструктури фінансового ринку.
Предметом дослідження є методологія формування інфраструктури фінансового ринку і визначення шляхів її розвитку в регіоні.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є сучасні теорії ринкової економіки. У процесі дослідження використовувалися: вибірка статистичних даних, групування, побудова динамічних рядів, графічних зображень, розрахунок середніх величин, прийом порівняння тощо.
Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній:
• запропоновано нове трактування регіональної інфраструктури фінансового ринку як сукупності фінансових механізмів і структур, котрі діють на території регіону і мають
Фото Капча