Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Реструктуризація підприємств та шляхи підвищення її ефективності (на матеріалах підприємств трубної промисловості України)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
КАЛЬНІЧЕНКО Леонід Федорович
 
УДК 658. 16
 
Реструктуризація підприємств та шляхи підвищення її ефективності (на матеріалах підприємств трубної промисловості України)
 
Спеціальність 08. 06. 01- Економіка, організація і управління підприємствами
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Мендрул Олександр Гаррійович,
Київський національний економічний університет, доцент кафедри економіки підприємств.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Шудра Валерій Федорович, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, професор кафедри промислового маркетингу кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Мар’єнко Аліна Василівна, Інститут економічного прогнозування НАН України, заступник завідувача відділу економічного зростання та структурних змін в економіці.
Провідна установа – Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів), відділ соціально-економічних і правових проблем розвитку підприємницької діяльності.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Важливішою особливістю сучасного економічного розвитку є зміщення акцентів з макроекономічних трансформаційних змін на рівень первинних господарських ланок. Завершеність в основному процесів приватизації, конверсії організаційних галузевих структур, формування холдингових компаній і промислово-фінансових груп створює необхідні передумови для вирішення внутрішньогосподарських проблемних питань реструктуризації підприємств з метою адаптації їх діяльності до нових вимог вітчизняного та світового ринків.
Наукова та прикладна проблематика реструктуризації підприємств постійно знаходиться в центрі уваги іноземних і вітчизняних науковців, у тому числі Д. Аакера, М. Бадау, С. Біндера, С. Серто, П. Петера, А. Кінга, К. Стейла, Д. Браха, Дж. Шермерборна, Х. Вейріха, Х. Кунца, Л. Абалкіна, Є. Гайдара, А. Чубайса, Є. Ясіна, І. Мазура, В. Шапіро, О. Амоші, В Гейця, Б. Кваснюка, І. Лукінова, М. Герасимчука та інших. В той же час особливості реструктуризації промислових підприємств за умов становлення ринкового середовища та сучасних завдань економічного зростання досліджені неповно. Зокрема, недостатньо обґрунтовані перспективні моделі реструктуризації підприємств з урахуванням національного та зарубіжного досвіду господарювання, відсутні комплексні дослідження особливостей реструктуризації державних підприємств, які і надалі будуть зберігати стратегічні позиції у промисловості. Існуючі пропозиції щодо розв’язання окремих проблемних аспектів внутрішньогосподарської реструктуризації підприємств не враховують якісно нові завдання формування ефективного механізму господарювання промислових підприємств, адаптованого до сучасного ринкового розвитку. Таким чином, поточний стан наукової розробки наведених проблемних питань вимагає узагальнення та систематизації теоретичних, методичних і прикладних засад реструктуризації підприємств з метою отримання нових наукових результатів, які можна використати в постприватизаційній діяльності підприємств. Актуальність проблеми обумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її мету та завдання дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету (тема “Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єднаннями) в ринкових умовах господарювання”, реєстраційний номер 01002004558. Особисто автором розроблено підрозділ “Реструктуризація підприємств і шляхи підвищення її ефективності” як складової частини розділу “Приватизація промислових підприємств та управління ними у післяприватизаційний період”).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у комплексному науковому та практичному розв’язанні проблеми управління реструктуризацією підприємств трубної промисловості України під час приватизації, а також у післяприватизаційний період їх діяльності.
Для досягнення визначеної мети поставлено та вирішено наступні задачі:
обґрунтовано особливості, виокремлено етапність реструктуризації підприємств в сучасних умовах ринкового середовища;
узагальнено методичний інструментарій щодо оцінки ефективності реструктуризації підприємств;
досліджено рівень використання виробничого потенціалу підприємств трубної промисловості України;
проведено оцінку економічних наслідків реструктуризації власності галузевих підприємств;
розроблено концептуальні засади реструктуризації державних промислових підприємств;
визначено шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського управління реструктуризацією трубних заводів;
обґрунтовано способи оптимізації ресурсного забезпечення моделей реструктуризації.
Об’єктом дослідження є процеси трансформації підприємств у ринковоорієнтовані структури.
Предметом дослідження в межах обраного об’єкту виступає реструктуризація підприємств трубної промисловості України.
Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, а саме аналіз і синтез, логічний підхід, формалізація, порівняння, економіко-статистичне моделювання та інші.
Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження процесів реструктуризації підприємств дозволило отримати наступні наукові результати:
класифіковані сучасні особливості реструктуризації підприємств з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх трансформаційних чинників;
виокремлено організаційну та технологічну моделі реструктуризації підприємств, визначено їх сутнісні характеристики, що дозволило виділити пріоритетність реалізації моделей;
обґрунтовано методологічні підходи до оцінки ефективності реструктуризації підприємств на основі запропонованих класифікації, критеріїв, оцінок і показників;
визначено рівень використання виробничого потенціалу підприємств трубної промисловості, шляхи їх розвитку та забезпечення перспективних пропорцій трубного виробництва;
вперше досліджено напрями реструктуризації національних трубних заводів в контексті світових тенденцій трансформації підприємств цієї галузі;
проведено оцінку економічних наслідків реформування власності підприємств трубної галузі, процесів концентрації капіталу та ефективності використання різних моделей реструктуризації;
обґрунтовано концептуальні засади реструктуризації державних промислових підприємств на базі виділення цілей, принципів здійснення, важелів і ризиків, визначено основні характеристики та складові механізму її організаційного забезпечення;
запропоновано шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського механізму реструктуризації на основі виділення стратегічних господарських підрозділів, центрів прибутковості і витрат, трансформації підприємства у холдингову компанію;
Фото Капча