Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ріст, розвиток та продуктивність сортів чорної смородини в умовах правобережного лісостепу України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УМАНСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
 
КУЧЕР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 
УДК 634. 721: 631. 521
 
Ріст, розвиток та продуктивність сортів чорної смородини в умовах правобережного лісостепу України
 
06. 01. 07-плодівництво
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Умань-2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Мліївському інституті садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Марковський Василь Станіславович Інститут садівництва УААН, головний науковий співробітник лабораторії ягідних та малопоширених культур Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Копилов Володимир Іванович, Кримський державний аграрний університет, завідувач кафедри плодівництва кандидат сільськогосподарських наук Чмух Анжеліна Йонівна, Подільська дослідна станція садівництва, науковий співробітник відділу селекції і сортовивчення
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку садівництва України збільшення виробництва садівничої продукції і зокрема ягід, можливе лише за рахунок всебічної інтенсифікації галузі на основі впровадження інтенсивних технологій з використанням високоврожайних, великоплідних, високовітамінних сортів, стійких проти хвороб і до шкідників, з оптимальним співвідношенням компонентів продуктивності та високої технологічності рослин. Аналіз сортового складу ягідних насаджень в Україні переконливо свідчить про те, що нові перспективні сорти української селекції надто повільно поширюються у виробництві. Основною причиною такого стану є недостатня вивченість нових сортів смородини, що обмежує можливість широкого їх впровадження у виробництво.
Новий сортовий фонд смородини вимагає всебічного вивчення у зв’язку зі слабкою адаптацією сортів до особливостей грунтово-кліматичних умов регіону вирощування. Тому поглиблене вивчення біологічних особливостей росту, розвитку і плодоношення їх в умовах Правобережного Лісостепу України має важливе значення у справі вдосконалення сортименту для промислових та аматорських насаджень цієї культури і збільшення обсягів виробництва високовітамінної ягідної продукції в Україні. Виділення сортів-носіїв цінних господарсько-біологічних ознак дозволяє розширити генетичну основу селекційного процесу і сприяє створенню більш досконалих сортів для кожної плодової зони.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-дослідна робота за темою дисертації проводилась у відповідності до завдання тематичного плану Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН «Створити і вивчити колекцію цінних ознак генофонду смородини за рахунок інтродукції та залучення сортів селекції інституту з метою ефективного використання його в селекційній роботі та практичному садівництві». Номер державної реєстрації 0196U010554.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є виявлення серед досліджуваного нового сортименту смородини швидкоплідних, високопродуктивних, стійких проти хвороб і до шкідників високотехнологічних сортів з високим рівнем адаптації, щоб рекомендувати їх для вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України. Для використання в селекції наші дослідження мають на меті виділити і рекомендувати сорти-носії окремих цінних біологічних та господарських ознак високого рівня. Відповідно до поставленої мети вирішували наступні завдання:
вивчити адаптацію нових сортів смородини до умов Правобережного Лісостепу України;
оцінити біологічну здатність їх до формування високої врожайності та визначити їх фактичну продуктивність;
визначити рівень стійкості сортів проти ураження найбільш поширеними хворобами та до пошкодження шкідниками;
відібрати кращі за комплексом господарсько-цінних ознак сорти, що придатні до механізованого збирання врожаю за лімітованими та нелімітованими показниками;
визначити економічну ефективність вирощування нових сортів смородини.
Об’єктом дослідження є 27 нових сортів смородини різного генетичного походження.
Предметом дослідження є вивчення росту, розвитку та продуктивності сортів смородини в умовах Правобережного Лісостепу України.
Методи дослідження. Робота проведена на основі польових, лабораторно-польових і лабораторних досліджень з застосуванням загальноприйнятих агрономічних, фізіологічних, економічних методик та статистичних методів обробки наукових даних.
Наукова новизна одержаних результатів. Широкомасштабно в умовах Правобережного Лісостепу України проведено комплексну оцінку біологічної здатності 27 нових сортів смородини до формування високої врожайності та їх фактичної продуктивності в умовах виробництва; визначено рівень адаптації нових сортів до умов регіону; встановлено ступінь їх стійкості проти найбільш поширених хвороб та до шкідників. Вперше в умовах Правобережного Лісостепу України експериментально визначено продуктивність фотосинтетичної діяльності нових сортів смородини та відібрано кращі сорти, що придатні до механізованого збирання врожаю за лімітованими та нелімітованими показниками. Для подальшого використання в селекційній роботі виділено сорти-носії окремих цінних біологічних та господарських ознак високого рівня.
Практичне значення одержаних результатів. За результатами проведених досліджень, виділено нові перспективні сорти смородини різних строків достигання для вирощування у господарствах різної форми власності; рекомендовано кращі сорти-запилювачі для нових сортів смородини та набір сортів для механізованого збирання врожаю.
З метою впровадження у виробництво результатів досліджень в дослідному господарстві Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН створено маточні насадження перспективних сортів смородини (1 га). Заготовлено і висаджено восени 2001 року 35 тис. шт. живців для вирощування саджанців та їх реалізації садівничим господарствам та садівникам-аматорам. Для виробничого випробування саджанці нових сортів передано в дослідне господарство Інституту та ВСК «Колос» Компаніївського району Кіровоградської області. Проходять Державне сортовипробування наші сорти смородини Комфорт і Улюблена Млієва.
Особистий внесок здобувача. Наукові дослідження, аналітична робота, обробіток і аналіз експериментальних даних виконані здобувачем особисто.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні положення дисертації щорічно доповідались та обговорювались на засіданнях Вченої ради Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН (1996-2000 рр.) ;
Фото Капча