Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 6 класу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
1.1Аналіз та порівняльна характеристика підручників з інформатики для 6 класу
1.2.Електронний підручник
1.3.Умови успішного впровадження навчального курсу «Інформатика»
 РОЗДІЛ ІІ. СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ ЕНМК З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ  (6 КЛАС)
2.1.Середовище розробки ЕНМК з інформатики для 6 класу
2.2.Структура ЕНМК з інформатики для 6-го класу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
На сучасному етапі у період модернізації системи освіти в Україні пріоритетним є здатність особистості повноцінно жити й активно діяти в новому світі, постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни. Розглядаючи здатність і готовність особистості до продуктивної взаємодії з суспільством, слід вести розмову про компетентну особистість, про людину, яка може бути готовою до будь-яких змін.
Враховуючи вимоги до навчання в ХХІ столітті, актуальним є завдання формувати в учнів інформативну компетентність як необхідність життя.
Становлення інформативної компетентності учнів відбувається на уроках інформатики, що забезпечує необхідні умови для грамотного застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційно-навчальній діяльності на інших предметах.
Інформатика — наукова дисципліна, що з’явилася в навчальному плані шкіл відносно недавно. Сьогодні питання «як вчити?» І «чому вчити?» на уроці інформатики часто стають предметом дискусій науковців.
Інформаційні технології з кожним роком все сильніше входять в життя сучасної людини. Якщо раніше IT використовувалися лише вузьким колом фахівців, то зараз навіть найбільш консервативні професії не обходяться без використання комп’ютерних програм. Саме тому інформатика і була введена в навчальну програму шкільного курсу.
Школярі засвоюють зміст даної дисципліни набагато успішніше, ніж дорослі. У багатьох учнів вдома вже є комп’ютери, і вони із задоволенням вдосконалюють свої знання. Ті, хто не має персональних комп’ютерів, отримують навички, необхідні їм для навчання. Крім отримання важливих практичних знань на уроках інформатики, діти вчаться знаходити потрібну інформацію і працювати з отриманими даними. Отримуючи необхідні матеріали за допомогою Інтернету, школярі навчаються структурувати, узагальнювати, систематизувати великі обсяги інформації. Це сприятливо позначається на навчальному процесі в цілому.
Інформатика — рекордсмен за кількістю міждисциплінарних зв’язків. Навички, отримані в ході вивчення даного предмета, використовуються як при вивченні точних наук (комп’ютерне моделювання, сторонні графіків), так і в роботі над дисциплінами гуманітарного циклу (різні презентації).
Багато фахівців ставлять під сумнів доцільність викладання основ програмування в рамках шкільного курсу інформатики. Дійсно, дані навички знадобляться далеко не всім учням. Але з точки зору профорієнтації майбутніх випускників цей розділ навчального плану є вкрай важливим. Спробувавши свої сили в цій діяльності, молодим людям простіше зробити вибір.
Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати та практично розробити ЕНМК з інформатики для 6 класу.
Об’єкт дослідження: процес вивчення шкільного курсу інформатики.
Предмет дослідження: аналіз та розробка ЕНМК з інформатики для 6 класу.
Завдання дослідження. У курсовій роботі необхідно вирішити такі завдання:
 • проаналізувати навчальні програми з курсу інформатики для 6-го класу;
 • проаналізувати та обґрунтувати середовища розробки електронних навчально-методичних комплексів;
 • розробити структуру ЕНМК з інформатики для 6 класу.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається з 27 сторінок друкованого тексту, яка включає зміст, вступ, два розділи, висновок.
 
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
 
1.1. Аналіз та порівняльна характеристика підручників з інформатики для 6 класу
Впровадження в середню школу загальноосвітнього предмета «Основи інформатики» привело до створення галузі педагогічної науки — методики навчання інформатики, предметом якої є цілі, зміст, методи, засоби, організаційні форми навчання інформатики.
Раніше, коли був дефіцит в комп’ютерах і якісного програмного забезпечення інформатика була орієнтована в основному на розв’язання алгоритмів на дошці, що відповідало стану матеріально-технічного забезпечення шкільного курсу інформатики.
Лише поступово були:
 1. сформульовані цілі вивчення інформатики в школі;
 2. виділені рівні роботи з комп’ютером:
 3. конкретизовані принципи загальної дидактики щодо навчання інформатики;
 4. переусвідомлені фундаментальні поняття комп’ютерної грамотності й інформаційної культури;
 5. розкриті способи формування стійкого інтересу учнів до предмета на основі системи вимог до формування особистості,
 6. розглянуті проблеми поєднання нових і традиційних дидактичних засобів навчання інформатики,
 7. систематизовані організаційні форми навчання для комп’ютерних і звичайних занять,
 8. проаналізовані методи навчання, зокрема форми і методи розумової діяльності учнів, які працюють з комп’ютером.
З часом стало зрозуміло, що труднощі, не тільки у нового вчителя, а і у досвідченого виникають саме через недостатність системного бачення предмета інформатики і методики його навчання.
Тепер навчання інформатики та інформаційних технологій є невід'ємною частиною сучасної освіти. 
 
В основу побудови змісту навчання й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з інформатики за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання інформатики є сформовані (на основі здобутих знань, вмінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, позитивної мотивації) предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності, зокрема: інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна. Нагадуємо, що для вчителя компетентнісний підхід – це перехід від передачі знань до створення умов для активного пізнання та отримання дітьми практичного досвіду. Для учнів – перехід від пасивного засвоєння відомостей до її активного пошуку, освоєння, критичного осмислення та використання на практиці.
 • відкрите обговорення нових знань;
 • ігрова діяльність;
 • виявляти повагу до учнів, до
Фото Капча