Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка елементів системи автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 
Галавська Людмила Євгеніївна
 
УДК 677. 055. 5
 
Розробка елементів системи автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах
 
Спеціальність 05. 19. 03 – Технологія текстильних матеріалів
 
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державній академії легкої промисловості України МінІстерства освіти України.
Науковий керівник к. т. н., доцент  Кочеткова Ольга Володимирівна ДАЛПУ, доцент кафедри ТТВ.
Офіційні опоненти д. т. н., професор Васильченко Василь Миколайович  ДАЛПУ, професор кафедри к. т. н. Васильєва Людмила Євдокимівна старший науковий співробітник НВО ПП “Люцина”.
Провідна установа Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність роботи. Панчішно-шкарпеткові вироби відносяться до виробів масового попиту і займають найбільшу питому вагу в загальному обсязі виробництва трикотажної продукції. 
Споживчий попит диктує необхідність розширення та частого оновлення асортименту, кольорової гами, візерунчатих ефектів, а також покращення якості панчішно-шкарпеткових виробів. 
Традиційне проектування таких виробів є складним, довготривалим і трудомістким, тому потрібне впровадження системи автоматизованого проектування для забезпечення конкурентоспроможності. 
На цей час не існує загальної системи проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах, відсутні дослідження, які встановлюють залежність розтяжності панчішно-шкарпеткових виробів від кількості, видів, та параметрів елементів структури трикотажу (ЕСТ) візерункових переплетень, які мають знижену розтяжність. Крім того, не розроблена процедура автоматизованого проектування ділянок панчішно-шкарпеткових виробів різноманітних конструкцій. Тому дисертаційна робота, присвячена розробці елементів системи автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах, є актуальною. 
Мета та задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка елементів системи автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах. У відповідності з метою роботи були поствлені наступні задачі: 
-встановити послідовність етапів автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах; 
-розробити алгоритм проектування бортів та мисків різних конструкцій та видів переплетень; 
-дослідити особливості проектування виробів заданої форми, що виготовляються жаккардовими, пресовими, перекидними платиро-ваними, неповними одинарними та подвійними візерунковими переплетеннями та уточнити математичні залежності для визначення параметрів їх структури; 
-розробити теоретичні залежності для визначення розтяжності виробів заданої форми, що виробляються жаккардовими, пресовими, перекидними платированими та неповними переплетеннями і експериментально підтвердити їх достовірність; 
-встановити залежність розтяжності та ширини виробів заданої форми, вироблених неповними переплетеннями різних рапортів; 
-створити пакет прикладних програм для автоматизованого проектування у відповідності з розробленими алгоритмами; 
-розробити банк даних та довідкові матеріали. 
Методика досліджень. Теоретичною основою дисертаційної ро-боти є наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених в області проектування панчішно-шкарпеткових виробів. Методологічною основою послужили методи аналізу та синтезу, наукового передбачення та практики як критерія істини, сукупність узагальнень (індукції) та виведення нових істин (дедукції) і т. ін.. На цій основі застосована комплексна методика досліджень, яка включає: 
-аналіз досягнень в області досліджень; 
-теоретичний метод аналізу геометричних моделей кулірного трикотажу візерункових переплетень, що виготовляються на круглопанчішних автоматах; уточнення вже існуючих математичних залежностей, в основу яких було закладено синтез методів геометричних моделей та емпіричного; 
-використання сучасних експериментальних методів для підтвердження теоретичних гіпотез роботи. 
Статистична обробка результатів експериментів здійснювалась за допомогою розробленої програми на персональній ЕОМ. 
 
Наукова новизна. Під час проведення теоретичних і експериментальних досліджень автором вперше отримані такі результати: 
•розроблено послідовність виконання етапів автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах; 
•розроблено алгоритми проектування параметрів структури та витрат сировини для бортів та мисків різних конструкцій і переплетень; 
•вперше запропоновано спосіб представлення структури трикотажу жаккардових та пресових переплетень у вигляді сукупності різних первинних елементів; 
•уточнено математичні залежності для розрахунку параметрів структури панчішно-шкарпеткових виробів, що виробляються пресовими та жаккардовими переплетеннями з урахуванням різних випадків перетяжки нитки; 
•запропоновано математичні залежності для проектування розтяжності виробів заданої форми, що виробляються одинарними та подвійними жаккардовими, пресовими, перекидними платированими і неповними переплетеннями; 
•експериментальним шляхом встановлено ступінь впливу різних факторів на величину дійсного та приведеного коефіцієнтів розтяжності, а також на ширину виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах неповними переплетеннями; 
•розроблено програмні процедури системи автоматизованого проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах. 
Практична цінність. Створено і практично реалізовано елемен-ти САПР виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах. Методологічною основою цієї системи є універсальна методика проектування, запропонована у роботі. Програмні процедури системи доведено до практичної реалізації і отримали застосування у виробництві та навчальному процесі ДАЛПУ. Використання елементів системи дозволить автоматизувати процес проектування в умовах виробництва, значно скоротити термін проектування та створити умови для найшвидшого оновлення асортименту виробів заданої форми, що виробляються на круглопанчішних автоматах, виключити необхідність виготовлення партії пробних зразків та їх подальшого дослідження, а також отримати реальний економічний ефект, зумовлений скороченням трудових та сировинних витрат. 
Особистий внесок автора. У працях, виконаних із співавторами, особистий внесок автора полягає в обговоренні постановки задач, вирішенні теоретичних питань, виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів вимірювань, формулюванні висновків. 
Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи доповідались і обговорювались: 
Фото Капча